Lagförslag 12/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 12/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Behörighetskrav för serveringspersonal

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av alkohollagen. Ändringen motiveras av ändringar i rikets lag och syftar till att ha liknande krav på Åland som i riket och i Sverige. Ändringen innebär att förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet som ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare på serveringsställen med A-rättigheter inte längre förutsätter minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker, utan minst 3 månaders heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Inledning och gällande bestämmelser 3

2. Nuläge. 3

2.1 Behörighetskrav för A-rättigheter 3

2.2 Problem i anslutning till behörighetskraven. 3

3. Tidigare lagändringar 3

4. Bedömning av nuläget och behovet av lagstiftningsåtgärder 4

4.1 Behövliga ändringar i kravet avseende yrkeserfarenhetens längd. 4

4.2 Förhållandena i närregionerna. 4

5. Landskapsregeringens förslag. 5

6. Förslagets konsekvenser 5

6.1 Ekonomiska och administrativa konsekvenser 5

6.2 Jämställdhetskonsekvenser 6

6.3 Övriga konsekvenser 6

7. Beredningsarbete. 6

8. Övrigt 6

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol 7

Parallelltexter 8

 


 

Motivering

 

1. Inledning och gällande bestämmelser

 

Enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen (1995:92) för Åland har landskapet rätt att lagstifta om tillstånd till utskänkning (dvs. servering) av alkohol. När det gäller övrig alkohollagstiftning ankommer det, i enlighet med 29 § 1 mom. 4 punkten i självstyrelselagen, på riket att lag-stifta. Utgående från dessa bestämmelser har Ålands lagting antagit landskapslagen (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen (blankettlagen). Enligt 1 § 1 mom. i blankettlagen ska inom landskapets behörighet alkohollagen (FFS 1143/1994), till den del de innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker, tillämpas på Åland med vissa i blankettlagen angivna avvikelser. Om alkohollagens serveringsbestämmelser ändras i riket ska de ändrade bestämmelserna även gälla på Åland från den tidpunkt de trätt i kraft i riket. Ändringar av sådana bestämmelser i alkohollagen som på Åland motsvaras av blankettlagens avvikande bestämmelser blir dock inte gällande på Åland. Om alkohollagen upphävs och ersätts med nyare alkohollag-stiftning blir den lagstiftningen direkt gällande till den del den reglerar sådant som hör till rikets behörighet. Till den del alkohollagen reglerar sådant som hör till landskapets behörighet tillämpas äldre rikslagstiftning enligt ovanstående resonemang, dvs. alkohollagen med i blankettlagen angivna avvikelser.

 

2. Nuläge

 

2.1 Behörighetskrav för A-rättigheter

 

Behörighet som ansvarig föreståndare eller dennes ställföreträdare på serveringsställen med s.k. A-rättigheter, dvs. tillstånd med rätt till serve-ring av drycker med högst 80 volymprocent etylalkohol, erhålls för närvarande antingen genom förvärvad yrkeserfarenhet (minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker) och intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker, eller ge-nom minst ett års heltidsstudier i restaurangbranschen som innehåller undervisning och praktik i servering av alkoholdrycker.

 

2.2 Problem i anslutning till behörighetskraven

 

Behörighetskraven för A-rättigheterna har medfört vissa problem. Flera aktörer på området för servering av alkoholdrycker har uppmärksam-mat en brist på yrkespersoner med behörighet att fungera som ansvarig föreståndare eller dennes ställföreträdare på serveringsställen med A-rättigheter under tidsperioden när efterfrågan på serveringspersonal är som störst, dvs. under sommarmånaderna. Bristen på behöriga ansvariga föreståndare under turistsäsongen hör ihop med en generellt kon-staterad brist på serveringspersonal som funnits en längre tid men som försvårats de senaste åren. Svårigheten för tillståndsinnehavare att rekrytera serveringspersonal med behörighet som ansvarig föreståndare för servering med A-rättigheter har ökat.

 

3. Tidigare lagändringar

 

Brister i tillgången på ansvariga föreståndare har tidigare varit föremål för åtgärder genom ändringar i landskapslagstiftningen. År 2007 trädde en lagändring i kraft som sänkte kraven på tillståndshavare och serve-ringspersonal vid tillstånd med B-rättigheter, dvs. servering med drycker på högst 22 volymprocent etylalkohol, med motiveringen att det för små och perifert belägna företag kan vara svårt att finna arbetskraft som uppfyller de krav på tillräcklig yrkesskicklighet som alkohollag-stiftningen ställer, och att dessa företag oftast inte är serveringsställen som har ett särskilt behov av stränga tillståndskrav och sträng övervakning.

 

4. Bedömning av nuläget och behovet av lagstiftningsåtgärder

 

4.1 Behövliga ändringar i kravet avseende yrkeserfarenhetens längd

 

Behörighetskraven i lagstiftningen på den ansvariga föreståndaren och dennes ställföreträdare på serveringsställen med A-rättigheter behöver ses över med syftet att förbättra tillgången på behöriga ansvarspersoner. Detta bör göras med beaktande av att tillräckliga krav fortsättningsvis ställs på serveringspersonalens kompetens så att ordningen på serveringsställen tryggas samt med beaktande av målsättningarna i landskapsregeringens alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020 (ANDTS-politiska programmet 2017–2020).

     Det har inte framkommit något tyder på att problemet är på väg att lösas av sig själv. Om ingen lagändring görs, kan det leda till att serve-ringsställen styrs till att istället för tillstånd för A-rättigheter ansöka om tillstånd för B-rättigheter, för vilka kravet på ansvariga föreståndare är endast ett av restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. Marknadskrafterna kan svårligen lösa problemet att det finns en så pass säsongsbetonad brist på serveringspersonal med tillräckligt lång yrkeserfarenhet för behörighet som ansvariga föreståndare på serveringsställen med A-rättigheter. En lagändring krävs därför för att trygga verksamhetsutövningen på serveringsställen med A-rättigheter. För lågt ställda krav på behörighet som ansvariga föreståndare kan i sin tur leda till att dessa har en sämre beredskap för uppdraget än vad som är fallet för närvarande, vilket i sin tur kan medföra överservering eller andra ordnings-problem eller till att antalet serveringsställen med A-rättigheter, och därmed tillgången på starka alkoholdrycker i samhället som helhet, ökar. Också på perifert belägna serveringsställen kan det uppstå situationer som föranleder krav på ett högre personligt ansvarstagande hos den ansvariga eller ställföreträdande föreståndaren, varvid en viss arbetserfarenhet behövs.

     Med tanke på det som anförts är det ändamålsenligt att sänka kravet på längden av yrkeserfarenheten för ansvariga föreståndare vid serveringsställen med A-rättigheter. Ett sänkt krav kan enligt landskapsregeringens bedömning underlätta rekryteringen i en bransch som präglas av stora säsongsvariationer och främja framförallt småföretag, som är den dominerande företagsstorleken på Åland, samt främja den regionala utvecklingen eftersom företagen i serveringsbranschen är spridda över hela Åland.

 

4.2 Förhållandena i närregionerna

 

En harmonisering av de åländska bestämmelserna med det regelverk som gäller för serveringspersonal i grannområdena (riket och Sverige) kan åberopas som ett ytterligare motiv till att justera behörighetskraven för ansvariga föreståndare. Vid jämförelser av bestämmelser om serveringspersonal mellan Åland och grannområdena, bör beaktas att strukturella faktorer, alkohollagstiftningen som helhet, normer och attityder, prissättning, hur tillsynen bedrivs och särskilda insatser för att främja ansvarsfull alkoholservering kan skilja sig åt mellan områdena, vilka kan vara faktorer som påverkar behovet av behörighetskrav på serve-ringspersonal. Bestämmelserna om krav på serveringspersonal är inte desto mindre något mildare formulerade i svensk lagstiftning, och fr.o.m. 1 mars 2018 är kraven lägre i riket än på Åland. Enligt bestämmelser i rikets nya alkohollag (FFS 1102/2017) ska den ansvariga före-ståndaren eller annan för uppgiften utsedd person ha ett intyg som visar personens kunskaper om alkohollagen. Detta krav gäller alla ansvariga föreståndare, oberoende av hur starka alkoholdrycker som serveras på serveringsstället. Det krävs dock att alla tillståndshavare utarbetar en plan för egenkontroll. En reglering av antalet ordningsvakter som ska finnas på serveringsstället efter klockan 1:30 har också fogats till lagen. Motsvarande krav finns inte i den genom landskapslag på Åland tillämpade alkohollagen (FFS 1143/1994) eller i annan på Åland gällande lagstiftning. Enligt den svenska alkohollagen (SFS 2010:1622) ska sökande av serveringstillstånd genom att avlägga ett prov visa att denne har de kunskaper om alkohollagstiftningen som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamhet. Tillståndshavare ska även utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen och utarbeta ett för verksamheten lämpligt program. Tillståndshavaren eller en av denne utsedd 20 år fyllda lämplig serveringsansvarig person, ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

 

5. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringens ambition är, generellt sett, förenklade regleringar, utan att äventyra säkerheten för människor och miljö. I rikets nya alkohollag finns inget krav på yrkeserfarenhet för behörighet som ansvarig föreståndare vid ett serveringsställe för alkoholdrycker. Landskapsregeringen ser i motsats till det, ett mervärde i att det ställs krav på en viss mängd yrkeserfarenhet. Kraven ska vad beträffar längden på relevant yrkeserfarenhet dock vara ändamålsenliga med hänsyn till rådande omständigheter.

     Kraven på ansvariga föreståndare och dennes ställföreträdare på serveringsställen med A-rättigheter föreslås därför sänkas vid förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet: från att som hittills förutsätta minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker, till att förutsätta minst 3 månaders heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     Dessutom föreslås en ändamålsenlig övergångsbestämmelse vars syfte är att främja en snabb och smidig övergång till det nya systemet. I annat fall kan en aktör som beviljats tillstånd för A-rättigheter i enlighet med det äldre regelverket under tillståndets giltighetstid vara bunden att vid nyrekrytering ställa mer omfattande krav, jämfört med kraven i de nya regler som trätt i kraft och söka ett nytt tillstånd efter att giltighetstiden för det gamla tillståndet löpt ut.

 

6. Förslagets konsekvenser

 

6.1 Ekonomiska och administrativa konsekvenser

 

Förutom ovan nämnda konsekvenser för näringen har förslaget inga avgörande ekonomiska och administrativa konsekvenser. När det gäller beviljandet av tillstånd och tillsynsutövningen vilar ansvaret på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Detta innebär att ÅMHM utövar tillsyn över försäljning till den del försäljningen innefattar servering på serveringsställe.

     På Åland finns det för närvarande 121 st. fortlöpande eller tidsbegränsade serveringstillstånd. Av dessa avser 54 st. A-rättigheter och 67 st. B- och C-rättigheter. Ändringen kan leda till ett antal ändringar av serveringstillstånd från B- till A-rättigheter. Försommaren är den mest intensiva tiden på året vilket för ÅMHM:s del kan innebära en något ökad arbetsbörda eftersom det då kan komma att behöva handläggas ett ökat antal ansökningar om ändring av serveringsrättigheter.

 

6.2 Jämställdhetskonsekvenser

 

Förslaget har inga kända konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

6.3 Övriga konsekvenser

 

Sänks kraven på yrkeserfarenhet, samtidigt som kraven på behörighet genom utbildning förblir oförändrade, förskjuts lagens värdering av kompetens till yrkeserfarenhetens fördel.

     Ställs å andra sidan för låga krav på behörighet som ansvariga före-ståndare kan det leda till att serveringspersonalen har en sämre beredskap för uppdraget än vad som är fallet för närvarande eller till att an-talet serveringsställen med A-rättigheter, och därmed tillgången på starka alkoholdrycker ökar.

 

7. Beredningsarbete

 

Lagförslaget har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering.

 

8. Övrigt

 

Ärendet är brådskande, eftersom avsikten med förslaget är att de nya bestämmelserna ska kunna träda i kraft, allra helst, innan kommande högsäsong (sommarmånaderna), för att vara serveringstillståndshavare till nytta under pågående år. Landskapsregeringen anser därför att lagtinget bör behandla ärendet i sådan ordning att den föreslagna lagändringen kan träda i kraft så fort som möjligt.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a § landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol sådan den lyder i landskapslagen 2007/86 som följer:

 

3a §

Tillräcklig yrkesskicklighet för servering av starka och svaga alkoholdrycker

     Med avvikelse från bestämmelserna i 21 b § i alkohollagen kan, ifråga om ett serveringsställe där det serveras alkoholdrycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av behörig arbetsgivare utfärdat arbetsintyg över minst tre månaders heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. Med avvikelse från samma bestämmelser i alkohollagen kan, i fråga om ett serveringsställe där det endast serveras alkoholdrycker som innehåller högst 22 volym-procent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige före-ståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

     Av ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg som avses i 1 mom. ska det framgå att ett prov har avlagts som visar att personen i fråga är förtrogen med bestämmelserna om

     1) förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd,

     2) förbud mot servering till minderåriga och berusade,

     3) ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering,

     4) ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn samt

     5) myndighetstillsyn och sanktioner.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     För beviljade tillstånd enligt de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft ska bestämmelserna i denna lag gälla från och med tidpunkten för ikraftträdandet av denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 mars 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Wille Valve

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 12/2017-2018