Lagförslag 13/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 13/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i samfundsbeskattningen 2015–2017

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner ändras. Förslaget innebär att skattesatserna anpassas så att den totala skattesatsen för samfund fortsättningsvis blir 20 % och för samfällda förmåner 28 %, trots att fördelningen mellan skattetagarna ändras i riket. Genom förslaget införs temporära skattesatser för skatteåren 2015 och 2016 samt permanenta skattesatser från och med skatteåret 2017.

     Landskapsregeringen föreslår också att tillämpningen av de temporära regler som möjliggör höjda avskrivningar för produktiva investeringar förlängs så att de även gäller 2015 och 2016.

     Som en följd av att skattesatsen för samfund ändras föreslås också att kompensationen till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst justeras.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1. Kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner 3

1.2. Landskapsregeringens tidigare lagförslag. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets verkningar 5

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland  6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014. 7

LANDSKAPSLAG om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2016  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst 7

Parallelltext 9

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1. Kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner

 

I riket uppbärs samfundsskatten som en enhetlig skatt som sedan fördelas mellan staten, kommunerna och församlingarna. Skattesatserna anges i 124 § inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) och skatteåret 2014 var de 20 % för samfund och 28 % för samfällda förmåner. Bestämmelserna om hur skatteinkomsterna ska fördelas mellan de tre skattetagarna finns i 12 § lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998). Båda dessa lagar tillämpas i landskapet med stöd av kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. Till den del samfundsskatten uppbärs till staten och församlingarna hör den till rikets lagstiftningsbehörighet och följer direkt av bestämmelserna i rikslagstiftningen, även när det gäller företag och samfälligheter i landskapet. Den kommunala andelen hör däremot till landskapets behörighet och regleras i kommunalskattelagens 5 kap. Formellt sett är kommunalskattesatserna inte beroende av bestämmelserna i rikslagstiftningen, men hittills har lagtinget valt att sätta procentsatserna så att de totala skattesatserna är desamma i landskapet som i riket.

     I riket används den kommunala andelen av samfundsskatten ofta som ett verktyg när det gäller att kompensera kommunerna ekonomiskt för förlorade skatteinkomster. Som typiskt exempel kan nämnas att införande av skattelättnader för företagen leder till att den kommunala andelen av samfundsskatten höjs på bekostnad av statens andel. Det har även hänt att den kommunala andelen har höjts som ett allmänt ekonomiskt stöd till kommunerna. Det här har betytt att fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna av olika orsaker varierar från år till år. Detta har i sin tur lett till att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner i landskapet har ändrats i princip varje år under 2000-talet. Sedan 2009 har det dessutom funnits tillfälliga skattesatser som har tillämpats årsvis och som också har ändrats varje år. Den totala skattesatsen för samfund och samfällda förmåner har dock inte ändrats lika ofta.

 

1.2. Landskapsregeringens tidigare lagförslag

 

Det lagförslag om ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna (1/2014–2015, nedan det tidigare lagförslaget) som landskapsregeringen lämnade till lagtinget i början av november 2014 innehöll bland annat förslag till ändring av kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner. Avsikten med procentsatserna i det tidigare lagförslaget var att de totala skattesatserna fortsättningsvis skulle vara 20 % för samfund och 28 % för samfällda förmåner. Förslaget var formulerat utgående från den fördelning av samfundsskatten som föreslogs i regeringens proposition 180/2014 som vid den tidpunkten behandlades i riksdagen. Efter att det tidigare lagförslaget hade lämnats till lagtinget lämnade regeringen i riket en kompletterande budgetproposition till riksdagen (rp 247/2014, den 20.11). Av propositionen framgick att ändringar skulle göras i företagsbeskattningen, vilket i sin tur skulle påverka fördelningen av samfundsskatten mellan staten och kommunerna. En vecka senare lämnade regeringen i riket en proposition om förlängning av tillämpningen av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar (rp 269/2014, den 27.11), varefter den ändrade fördelningen av samfundsskatten infördes i lagtexten av riksdagens finansutskott (FUB 36/2014, den 4.12). Vid den tidpunkten stod det klart att lagtinget inte skulle kunna invänta riksdagens beslut i dessa ärenden innan beslut fattades om ändringen av kommunalskattelagen. Detta eftersom den del av det tidigare lagförslaget som gällde kompensation till kommunerna behövde träda i kraft vid årsskiftet för att kunna tillämpas vid beviljande av landskapsandelar redan i januari. Finans- och näringsutskottet föreslog därför i sitt betänkande att bestämmelserna om samfundsskattesatserna och om kompensationen till kommunerna för förlust av kapitalskatteinkomster skulle uteslutas (FNU bet. 1/2014–2015), vilket lagtinget sedan fattade beslut om den 19 december.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Fördelningen av samfundsskatten mellan staten, kommunerna och församlingarna har ändrats genom en ändring av lagen om skatteredovisning (FFS 1407/2014) som trädde ikraft den 1 januari 2015. Den ändrade fördelningen gäller temporärt skatteåren 2015 och 2016 samt slutligen permanent från och med skatteåret 2017. Ändringen innebär att kommunerna får en större andel av samfundsskatten medan statens andel blir mindre. Den totala skattesatsen för samfund och samfällda förmåner har dock inte ändrats. Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner ändras så att de totala skattesatserna även i landskapet förblir 20 respektive 28 %, vilket också var avsikten med landskapsregeringens lagförslag från november 2014. I följande tabell visas en jämförelse mellan de skattesatser som anges i gällande lag och de föreslagna skattesatserna:

 

 

2015

2016

2017–

 

Gällande

 Förslag

Gällande

Förslag

Gällande

Förslag

Samfund

6,838

7,374

5,612

6,184

5,612

6,068

Samf. förm.

9,5732

10,3236

7,8568

8,6576

7,8568

8,4952

 

     Landskapsregeringen föreslår att den förlängning av möjligheten till höjda avskrivningar för produktiva investeringar som har gjorts i riket även genomförs i landskapet. Landskapslagen (2013:34) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014 ändras således så att den till den del den gäller den här typen av skattelättnad kommer att tillämpas även 2015 och 2016. Förslaget innebär att skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet har rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för en fabrik eller verkstad som tagits i bruk även under dessa år. När den här formen av skattelättnad infördes 2013 var den avsedd att gälla under åren 2013–2015, men tillämpningstiden förkortades med ett år i fjol, och förlängs nu till att gälla ett år längre än den ursprungliga tidsperioden.

     Med hänvisning till de föreslagna ändringarna av kommunalskattesatsen för samfund föreslås slutligen också en justering av kompensationen som landskapet betalar till kommunerna enligt landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Den formen av kompensation infördes 2002 i samband med reformen av fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna, och innebär att kommunerna får del av skatteinkomsterna från den näringsverksamhet som bedrivs av småföretagare. Beloppet som fördelas mellan kommunerna beräknas som en andel av den kapitalinkomstskatt som jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet betalar. Andelens storlek bestäms av förhållandet mellan skattesatsen för samfund och skattesatsen för kapitalinkomst. I följande tabell visas en jämförelse mellan den årliga andelen enligt gällande lag och enligt förslaget:

 

 

2015

2016

2017–

 

Gällande

 Förslag

Gällande

Förslag

Gällande

Förslag

Andel (%)

22,7933

24,58

18,7067

20,6133

18,7067

20,2267

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget har vissa ekonomiska konsekvenser. Den föreslagna höjningen av skattesatserna för samfund och samfällda förmåner innebär i och för sig en höjning av kommunalskatten, men genom att statens och församlingarnas andelar ändras samtidigt kommer de totala skattesatserna vara oförändrade. För företagen betyder förslaget således att skattesatsen fortsättningsvis kommer att vara 20 %.

     Den del av förslaget som förlänger möjligheten till höjda avskrivningar för produktiva investeringar innebär en ekonomisk fördel för de företag som kan göra sådana avskrivningar. Hur många dessa företag är i landskapet är svårbedömt. Enligt regeringens proposition beräknades andelen företag som utnyttjar möjligheten uppgå till mellan 2,5 och 4 % av de företag som bedriver sådan produktiv verksamhet att de skulle vara berättigade att göra höjda avskrivningar. I hela landet uppskattades antalet företag som utnyttjar möjligheten till 750–1 000. Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) databaser fanns det 201 företag inom industribranschen i landskapet 2013. Om man gör antagandet att andelen företag som utnyttjar möjligheten till höjda avskrivningar är densamma som för hela landet, skulle det betyda att 5–8 företag i landskapet berörs av förslaget.

     För kommunerna innebär höjningarna av skattesatserna att inkomsterna från samfundsbeskattningen ökar. Förslaget om förlängningen av möjligheten att göra höjda avskrivningar däremot innebär att skatteinkomsterna minskar. I det tidigare lagförslaget bedömdes ändringarna i samfundsbeskattningen öka kommunernas skatteinkomster med närmare 285 000 euro för skatteåret 2015. Det var också det belopp som ingick i beräkningen av kompensationen till kommunerna via landskapsandelssystemet enligt det tidigare lagförslaget. De ändringar som sedan gjordes i riket efter att landskapsregeringen lämnat sitt förslag till lagtinget har sannolikt inte påverkat det beloppet. Den kommunala andelen av samfundsskatten höjdes nämligen enbart för att kompensera kommunerna för de ändringar som gjordes i företagsbeskattningen. Enligt landskapsregeringen finns det därmed ingen orsak att ändra bedömningen av effekterna på kommunernas skatteinkomster av detta förslag.

     När det gäller de föreslagna ändringarna av kompensationen för uteblivna inkomster från kapitalinkomstbeskattningen konstaterades i det tidigare lagförslaget att kompensationen blir något högre. De ändringar som ingår i det här förslaget innebär att kompensationen blir ännu lite högre. Jämfört med nu gällande regler beräknas kompensationen öka med totalt 50 000–70 000 euro för skatteåret 2015, vilket också betyder att landskapets utgifter samtidigt stiger med samma belopp. Effekten syns dock först 2017 då kompensationen för skatteåret 2015 betalas ut.

 

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande

 

Lagförslaget har beretts vid lagberedningen. Med hänvisning till att det till övervägande del bygger på landskapsregeringens tidigare lagförslag har det inte skickats på någon remiss. Det tidigare lagförslaget behandlades i samrådsdelegationerna för kommunala frågor, där alla parter var överens om innehållet. Det här förslaget bedöms heller inte har några ytterligare effekter för kommunerna.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 29 och 29c §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2014/21, samt

     fogas till lagen en ny 29d § som följer:

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,068 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 8,4952 procent i kommunalskatt.

 

29c §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2015

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 7,374 procent och samfällda förmåner 10,3236 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

29d §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2016

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 6,184 procent och samfällda förmåner 8,6576 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2015.

     Lagens 29c § är i kraft till och med den 31 december 2015 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2015.

     Lagens 29d § är i kraft till och med den 31 december 2016 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2016.

 

__________________

 


 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till landskapslagen (2013:34) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014, lagens 1 § samt 4 § 2 mom., sådana de lyder i landskapslagen 2014/22, som följer:

 

LANDSKAPSLAG
om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2016

 

1 §

     En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för byggnader, maskiner och anläggningar som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2013–2016 i kommunalbeskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013–2016 (FFS 699/2012), med de undantag som följer av denna lag.

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2016, förutom 2 § som enbart tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014. Lagens 2 § tillämpas inte när det gäller projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamheten som inletts före den 1 januari 2013.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 och 3 mom. landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst, sådana de lyder i landskapslagen 2014/23, som följer:

 

1 §

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp som ska fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 20,2267 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåret 2014 som 23,7067 procent, för skatteåret 2015 som 24,58 procent samt för skatteåret 2016 som 20,6133 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid beskattningen för respektive år påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ….

     Lagens 1 § 3 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2014–2016.

 

__________________

 

Mariehamn den 19 mars 2015

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande minister

 

 

Johan Ehn

 


Parallelltext

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 13/2014-2015