Lagförslag 14/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 14/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-02-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag föreslås ändrad så att den ändring av rikslagen som innebär att studerande ska överföras till systemet med allmänt bostadsbidrag inte ska tillämpas på Åland. Ändringen hör ihop med det beslut om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag som lagtinget antog den 19 december 2016.

     Ändringen av rikslagstiftningen träder i kraft den 1 augusti 2017 och ändringen av landskapslagen föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1. Gällande bestämmelser 3

1.2. Ändring av rikslagstiftningen. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 3

3.1. Ekonomiska konsekvenser 3

3.2. Konsekvenser för stödmottagarna. 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

Detaljmotivering. 5

Ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  7

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1. Gällande bestämmelser

 

På Åland tillämpas rikets lag (FFS 938/2014) om allmänt bostadsbidrag med stöd av en blankettlag, landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag. Ändringar som görs av rikslagen ska enligt blankettlagens 1 § 2 mom. tillämpas från det att ändringarna träder i kraft i riket om inte annat följer av bestämmelserna i landskapslagen.

      Rätten till bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag omfattar enligt lagens 8 § 2 mom. och blankettlagens 3 § 6 mom. inte studerande som har rätt till bostadstillägg till studiestödet enligt 13 § landskapslagen (2006:71) om studiestöd eller 14 § lagen (FFS 65/1994) om studiestöd. Enligt 13 § landskapslagen (2006:71) om studiestöd kan studerande som är stadigvarande bosatta på Åland och har rätt till studiestöd få ett bostadstillägg till studiestödet.

 

1.2. Ändring av rikslagstiftningen

 

Riksdagen antog den 21 december 2016 ändringar av lagen om studiestöd (FFS 4/2017) och lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 1533/2016). Ändringarna innebär att den som studerar i Finland ska omfattas av det allmänna bostadsbidragssystemet istället för att kunna få bostadstillägg till studiestödet från och med den 1 augusti 2017.

     Eftersom Åland tillämpar lagen om allmänt bostadsbidrag som blankettlag enligt vilken alla ändringar av rikslagen automatiskt ska tillämpas på Åland då de träder i kraft i riket innebär ändringen av rikslagen att även de studerande på Åland överförs till det allmänna bostadsbidragssystemet.

     I rikets beslut att ändra bostadsbidragssystemet så att de studerande ska föras över till det allmänna bostadsbidraget ingår en finansiering av de extra kostnaderna som överföringen innebär. Finansieringen innebär att de maximala boendekostnader som anses godtagbara i beräkningen av nivån på bostadsbidraget sänkts med 5 procent från och med den 1 januari 2017. Lagtinget har den 19 december 2016 antagit en ändring (92/2016)[1]  av landskapslagen om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag så att denna ändring inte ska tillämpas på Åland.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Som konstaterats ovan har lagtinget i december 2016 godkänt en ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag så att finansieringsdelen av överföringen av de studerande till systemet med allmänt bostadsbidrag inte genomförde på Åland då den trädde i kraft i riket vid årsskiftet.

     Landskapsregeringen föreslår nu ändringar av blankettlagen så att inte heller den ändring av lagen om bostadsbidrag som rör själva överföringen av de studerade till systemet med det allmänna bostadbidraget ska tillämpas på Åland.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

3.1. Ekonomiska konsekvenser

 

Lagförslaget innebär ingen förändringen från dagens situation utan de studerande på Åland ska fortsättningsvis få bostadstillägg till studiestödet och inte överföras till systemet med allmänt bostadsbidrag. Lagförslaget har därför inga ekonomiska konsekvenser.

     Sedan år 1995 sköter Folkpensionsanstalten verkställigheten av utbetalningen av de allmänna bostadsbidraget på Åland med stöd av förordningen (1995:7) om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag. Om Åland inte tillämpar de ändringar som föreslås i rikslagen måste Folkpensionsanstalten anpassa sina datasystem till detta. Anpassningen har dock inte beräknats ha ekonomiska konsekvenser för administrationen av bostadsbidragen.

 

3.2. Konsekvenser för stödmottagarna

 

Landskapets studiestödslag ska enligt 1 § 2 mom. endast tillämpas på den som är stadigvarande bosatt i landskapet. Enligt 2 § 1 mom. i studiestödslagen ändras den stadigvarande bosättningsorten inte för den som bor på annan ort huvudsakligen på grund av studier. Det innebär att landskapets studiestödslag inte är tillämplig på studerande från riket som vistas i landskapet på grund av studier utan att rikets studiestödslag ska tillämpas. Ändringen av rikslagen om studiestöd medför att studerande från riket som studerar på Åland inte längre har rätt till bostadstillägg till studiestödet. De har inte heller rätt till bostadsbidrag om förslaget till ändring av blankettlagen godkänns eftersom de studerande på Åland inte överförs till systemet med allmänt bostadbidrag. Rikets lag om allmänt bostadsbidrag är inte tillämplig på Åland.

     Landskapsregeringen blev inte informerad eller hörd under beredningen av förslagen till ändring av lagarna om studiestöd och allmänt bostadsstöd. Landskapsregeringen påpekade dock problematiken under lagförslagets behandling i riksdagen (Utlåtande 60/2016 L1) och föreslog att riksdagen skulle jämställa de som studerar på Åland med de som studerar utomlands i lagen om studiestöd, vilket skulle innebära att även de som studerar på Åland är berättigade till studiestöd enligt rikets lag om studiestöd under sin studietid på Åland. Denna ändring gjordes dock inte av riksdagen. Det innebär att de ca 200 personer från riket som studerar på gymnasienivå och vid Högskolan på Åland kommer att bli utan rätt till såväl bostadstillägg som bostadsstöd om ändringen av blankettlagen godkänns. De studerande från riket vid Högskolan på Åland utgör mellan 17 och 64 % av det totala antalet studerande beroende på utbildningsprogram. Om de studerande från riket skulle bli utan stöd för sitt boende skulle det med största sannolikhet att inverka mycket negativt på elevtillströmningen från riket.

     Landskapsregeringen har varit i kontakt med undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet i riket och diskuterat problematiken och möjliga sätt att lösa problemet. Ministerierna har visat en förståelse för problemet och en vilja att lösa situationen för de studerande från riket. Landskapsregeringen utgår från att frågan är löst före den 1 augusti då höstterminen inleds och ändringen av rikslagen, så att de studerande överförs till systemet med allmänna bostadsbidrag, träder i kraft.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har enligt 18 § 13, 14 och 23 punkterna i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om bland annat socialvård, undervisning och studiesociala förmåner vilket betyder att regleringen av studiestöd och allmänt bostadsbidrag hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

3 § Avvikelser och särskilda bestämmelser. De moment i paragrafen som berör studiestöd föreslås ändrade så att bestämmelserna i lagen om allmänt studiestöd tillämpas i den lydelse de har i lagen den 31 juli 2017, dvs. så att de studerande inte överförs till systemet med allmänt bostadsbidrag.

     Enligt 4 mom. ska hänvisningar i rikslagens 4 § 4 mom. till 14 § i lagen om studiestöd avse 13 § i landskapslagen om studiestöd. Lagen om studiestöd ändras från och med den 1 augusti 2017 så alla studerande utom de som studerar utomlands överförs till systemet med allmänt bostadsbidrag. I och med detta ändras 4 § i rikslagen om allmänt bostadsbidrag så att 4 mom. upphävs. Eftersom landskapsregeringen anser att de studerande inte ska föras över till systemet med allmänt bostadsbidrag föreslås att 4 § 4 mom. ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

”En studerande hör inte till ett hushåll enligt 1 mom. om han eller hon enligt 14 § i lagen om studiestöd (65/1994) har rätt till bostadstillägg, utom när bostadstillägget har beviljats studeranden för en bostad på annan ort, inte heller om den studerande får studiestöd från en främmande stat eller en motsvarande förmån.” (4 § 4 mom.)

     Enligt 6 mom. ska hänvisningar i rikslagens 8 § 2 mom. 1 punkt till 14 § i lagen om studiestöd avse 13 § i landskapslagen om studiestöd. Hänvisningen i rikslagens 8 § 2 mom. 1 punkt upphävs från och med 1 augusti 2017.  Med samma motivering som ovan föreslås att 8 § 2 mom. 1 punkten ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

”Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

1) en studerande som är hyresgäst och som enligt 14 § i lagen om studiestöd har rätt till bostadstillägg, utom när den studerande i enlighet med 4 § 4 mom. i denna lag anses höra till ett hushåll som får bostadsbidrag, eller en studerande som får studiestöd från en främmande stat eller motsvarande förmån eller som har rätt till avgiftsfri bostad från läroanstaltens sida…” (8 § 2 mom. 1 punkten)

     Enligt 9 mom. ska hänvisningar i rikslagens 15 § 7 punkt till lagen om studiestöd avse landskapslagen om studiestöd.  Bestämmelsen i 15 § 7 mom. ändras från och med den 1 augusti så att studiepenningen inte ska beaktas som prioriterad inkomst då bostadsbidraget beräknas. Med samma motivering som ovan föreslås att 15 § 7 punkten ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

”När bostadsbidraget beräknas ska som inkomster inte beaktas…

7) studiestöd enligt lagen om studiestöd,…” (15 § 7 punkten)

     Enligt 15 mom. ska hänvisningar i rikslagens 20 § 8 punkt till lagen om studiestöd avse landskapslagen om studiestöd. 20 § 8 punkten ändras från och med 1 augusti 2017.  Med samma motivering som ovan föreslås att 20 § 8 punkten ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

”Den som får bostadsbidrag ska till Folkpensionsanstalten anmäla om att…

8) en person som hör till hushållet får rätt till bostadstillägg enligt lagen om studiestöd…”

     Enligt 16 mom. ska hänvisningar i rikslagens 27 § 2 mom. 5 punkt till lagen om studiestöd avse landskapslagen om studiestöd. Bestämmelserna i 27 § ändras från och med 1 augusti 2017 så att 2 mom. 5 punkten stryks. Med samma motivering som ovan föreslås att 27 § 2 mom. 5 punkten ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

”Bostadsbidraget ska justeras också, om…

5) någon som hör till hushållet och bor i samma bostad inleder studier på basis av vilka han eller hon är berättigade till bostadstillägg enligt lagen om studiestöd eller på något annat sätt får rätt till bostadstillägg eller om rätten till bostadstillägg upphör för en sådan studerande som avses i 4 § 4 mom. och som bor i bostaden.

     I rikslagens 9 § 9 mom. och 28 § 4 punkt finns bestämmelser som rör studiestödet. Dessa lagrum ändras från och med den 1 augusti 2017 så att 9 § 9 mom. och 28 § 4 punkten stryks. Landskapsregeringen föreslår med samma motivering som ovan att 9 § 9 mom. och 28 § 4 punkten ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

”Om bostaden delas med en studerande som avses i 4 § 4mom. räknas den andel av de boendeutgifter för bostaden som motsvarar antalet medlemmar i hushållet till boendeutgifterna för hushållet när bostadsbidraget bestäms, om inte någon annan fördelningsgrund godkänns av särskilda skäl.” (9 § 9 mom.)

 ”Bostadsbidraget justeras i de fall som avses i 27 § 2 mom. …

4) med stöd av 5 punkten från ingången av den månad då rätten till bostadstillägg börjar eller från ingången av månaden efter den månad då rätten till bostadstillägg upphör.” (28 § 4 punkten)

 

Ikraftträdande. Ändringen av rikslagen om allmänt bostadsbidrag, så att de studerande överförs till systemet med allmänt bostadsbidrag från systemet med bostadstillägg till studiestödet, träder i kraft den 1 augusti 2017. Ändringarna av blankettlagen föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt så att rättsläget förblir oförändrat för de studerande i landskapet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 4 och 6 mom. landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag samt

     fogas till 3 § ett nytt 21 mom. som följer:

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 4 § 4 mom. ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2017 och hänvisningen till 14 § lagen om studiestöd ska avse 13 § landskapslagen om studiestöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 8 § 2 mom. 1 punkten ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2017 och hänvisningen till 14 § lagen om studiestöd ska avse 13 § landskapslagen om studiestöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               Bestämmelserna i rikslagens 9 § 9 mom., 15 § 7 punkten, 20 § 8 punkten, 27 § 2 mom. 5 punkten och 28 § 4 punkten ska på Åland tillämpas i den lydelse de har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014) den 31 juli 2016.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 16 februari 2017

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 14/2016-2017[1] LF 8/2016-2017