Lagförslag 15/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 15/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår ett temporärt undantag från bestämmelsen i landskapslagen om landskapets finansförvaltning om tidpunkten för fastställande och överlämnande till lagtinget av landskapets årsredovisning. Den aktuella bestämmelsen skulle börja tillämpas när det gäller årsredovisningen för finansåret 2014 och anger att årsredovisningen ska fastställas före utgången av februari året därpå och lämnas till lagtinget en månad senare.

     Enligt förslaget ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015 och lämnas till lagtinget före utgången av augusti. För finansåret 2015 ska årsredovisningen fastställas före utgången av april och lämnas till lagtinget före utgången av maj.

     Den föreslagna lagändringen är avsedd att vara temporär och gäller enbart landskapets årsredovisning för finansåren 2014 och 2015. För att kunna tillämpas vid fastställande av årsredovisningen för 2014 bör den träda i kraft före utgången av februari 2015.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets verkningar och ikraftträdande. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning  6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Bestämmelserna om landskapets årsredovisning tillkom genom den nya landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning och den ändring av 25 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering som gjordes samtidigt. Grunden för landskapets skyldighet att lämna en årsredovisning till lagtinget anges i landskapslagen om Ålands landskapsregering, medan årsredovisningens innehåll och tidpunkten för överlämnande preciseras i finansförvaltningslagen.

     Den nya finansförvaltningslagen trädde i kraft den 1 januari 2013. I lagen finns övergångsbestämmelser när det gäller bestämmelserna om landskapets budget, bokslut och årsredovisning, som innebär att de tillämpas först från och med finansåret 2014. Det här betyder att den tidigare landskapslagen (1971:43) om landskapets finansförvaltning fortfarande tillämpades vid förverkligandet av budgeten och upprättandet av bokslutet för finansåret 2013. Ändringen av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering har trätt i kraft den 1 september 2014, det vill säga efter att landskapsregeringens berättelse för 2013 hade lämnats till lagtinget.

     De nya bestämmelserna innebär att landskapets bokslut och landskapsregeringens berättelse ska sammanföras till en samlad årsredovisning som formellt fastställs av landskapsregeringen och som behandlas av lagtinget. Hittills har landskapets bokslut och förvaltningsberättelse behandlats skilt och lämnats vid olika tidpunkter. Bokslutet skulle enligt den tidigare finansförvaltningslagen fastställas och ställas till revisorernas förfogande före utgången av påföljande mars månad. Förvaltningsberättelsen skulle enligt landskapslagen om Ålands landskapsregering lämnas till lagtinget senast den 31 augusti varje år. Även administrativt har de behandlats separat, bokslutet har upprättats vid finansavdelningen medan förvaltningsberättelsen har beretts vid kansliavdelningen. Enligt den tidigare lagtingsordningen (1972:11) för landskapet Åland bereddes bokslutet i lagtinget av finansutskottet medan förvaltningsberättelsen kunde behandlas av lagutskottet om lagtinget så bestämde.

     Tidpunkten för överlämnande av årsredovisningen till lagtinget anges i den nya finansförvaltningslagens 19 § 3 mom. Enligt dess ursprungliga lydelse skulle årsredovisningen lämnas till lagtinget senast den sista maj. Samtidigt skulle den ställas till landskapsrevisorernas förfogande. Valet av tidpunkt motiverades med att det skulle vara svårt att få förvaltningsberättelsen klar tidigare, för även om bokslut och berättelse till en början fortfarande kunde vara två separata dokument var det en tydlig målsättning att de skulle samordnas tidsmässigt. Denna bestämmelse ändrades dock innan den hann börja tillämpas, i samband med att landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen trädde i kraft sommaren 2013. Enligt finansförvaltningslagens nu gällande lydelse ska årsredovisningen fastställas före utgången av februari månad. När den har fastställts ska årsredovisningen lämnas till Landskapsrevisionen, som har en månad på sig att lämna en revisionsberättelse till landskapsregeringen. Därefter ska landskapsregeringen överlämna årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av mars månad. I en övergångsbestämmelse anges att de ändrade bestämmelserna ska tillämpas från och med årsredovisningen för finansåret 2014. Motivet för ändringen var att tidpunkten för överlämnande av årsredovisningen snarare ska styras av bokslutet än av förvaltningsberättelsen samt att det bör ske så snart som möjligt efter finansårets slut. Dessutom valdes tidpunkten för att främja lagtingsbehandlingen av årsredovisningen, eftersom det ursprungliga syftet var att den skulle få en tydligare roll i form av en lagtingshandling som genomgår behandling i utskott och plenum. Bestämmelser om lagtingsbehandlingen av årsredovisningen har också intagits i den nya lagtingsordningen (2011:97) för Åland och i arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting, som båda har antagits efter den nya finansförvaltningslagen.

 

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag

 

Ett syfte med att sammanföra landskapsregeringens bokslut och berättelse till ett dokument som formellt överlämnas till lagtinget var att stärka bokslutets betydelse. Uppgörandet av bokslutet är en förutsättning för att förvaltningsberättelsen ska få ett sakenligt innehåll. Det är dessutom i vidare bemärkelse en förutsättning för att den ekonomiska tillsyn som ingår i lagtingets budgetmakt ska kunna utövas, samt att det parlamentariska ansvar och den redovisningsskyldighet som gäller skötseln av landskapets finanser ska fullföljas på ett meningsfullt sätt.

     Redan när den nya finansförvaltningslagen bereddes stod det klart att processen för att åstadkomma en årsredovisning som uppfyller målsättningen i den nya lagstiftningen skulle bli resurskrävande. Förutom att beredningen av de två dokumenten rent administrativt ska samordnas, måste också bokslutsprocessen anpassas. Det sistnämnda innefattar bland annat en anpassning av redovisningssystemet så att de uppgifter som behövs blir tillgängliga. Av den här anledningen skulle bestämmelserna om budgetering, bokslut och årsredovisning börja tillämpas från och med ett och samma finans­år. Genom att den nya finansförvaltningslagen trädde i kraft vid ingången av 2013 skulle bestämmelserna tillämpas från och med finansåret 2014. Årsredovisningen för 2014 ska således fastställas före utgången av februari 2015, men strukturen måste grundläggas redan i ett tidigare skede.

     För närvarande pågår flera resurskrävande reformer inom landskapsförvaltningen, varav framför allt implementeringen av ett nytt ekonomisystem och förnyandet av budgetstrukturen har gjort att de resurser som funnits att lägga på arbetet med årsredovisningen har varit mycket begränsade. Landskapsregeringen bedömer att det är möjligt att upprätta en årsredovisning som uppfyller målsättningen i den nya lagstiftningen för finansåret 2014. Däremot har man kommit till insikt om att det knappast är möjligt att fastställa den så tidigt som inom februari 2015. Landskapsregeringen föreslår därför en förlängning av övergångsperioden vad beträffar tidpunkten för överlämnandet av landskapets årsredovisning till lagtinget. Enligt förslaget ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015, för att sedan kunna lämnas till lagtinget en månad senare. Därefter ska årsredovisningen för finansåret 2015 fastställas före utgången av april och lämnas till lagtinget före utgången av maj. Ett sådant förfarande skulle ge förvaltningen en rimlig möjlighet att utarbeta strukturer och system för att ge årsredovisningen ett adekvat innehåll.

 

3. Förslagets verkningar och ikraftträdande

 

Förslaget innebär en förlängd övergångsperiod när det gäller tillämpningen av bestämmelsen i den nya finansförvaltningslagen om tidpunkten för fastställande och överlämnande till lagtinget av landskapets årsredovisning. På så sätt ges förvaltningen en större möjlighet att utforma ändamålsenliga processer för upprättande av årsredovisningen. Samtidigt innebär förslaget att lagtingets behandling av årsredovisningen för finansåren 2014 och 2015 senareläggs i förhållande till vad som skulle vara fallet om bestämmelsen i den nya finansförvaltningslagen skulle börja tillämpas. I praktiken betyder det dock att tidpunkten för överlämnande av årsredovisningen för 2014 är densamma som hittills har gällt för landskapsregeringens berättelse, medan årsredovisningen för 2015 kommer att lämnas vid en tidigare tidpunkt. Övriga bestämmelser om bokslut och årsredovisning i den nya finansförvaltningslagen tillämpas som avsett från och med finansåret 2014, medan årsredovisningen för finansåret 2016 således blir den första som fastställs enligt lagens nuvarande lydelse.

     Enligt förslaget fogas en temporär bestämmelse till finansförvaltningslagen som gäller för landskapets årsredovisning för finansåren 2014 och 2015. För att kunna tillämpas vid fastställande av årsredovisningen för finansåret 2014 bör den träda i kraft så snart som möjligt och i alla händelser före utgången av februari 2015. Tidpunkten för ikraftträdande lämnas därför öppen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt en ny 19a § till landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning som följer:

 

19a §

Landskapets årsredovisning för finansåren 2014 och 2015

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 19 § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Den ska överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av augusti samma år.

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 19 § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåret 2015 fastställas före utgången av april 2016 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Den ska överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av maj samma år.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid fastställande och överlämnande till lagtinget av årsredovisningarna för finansåren 2014–2016.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 augusti 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Nordlund