Lagförslag 15/2015-2016

Tillhör ärendet: Vattenfarkoster
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 15a/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-11-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagförslaget (LF 15/2015-2016) om vattenfarkoster ändras så att motoreffektgränsen för registeringsplikt för fritidsbåtar med utombordsmotor höjs från 15 till 115 kilowatt samt för fritidsbåtar med inombordsmotor och fritidsbåtar med inombordsmotor med utombordsdrev från 37 till 300 kilowatt. Den föreslagna motoreffektgränsen för registeringsplikt motsvarar drygt 154 respektive drygt 402 hästkrafter så att den omfattar de största och mest snabbgående motorbåtarna. Samtidigt föreslås lagtekniska följdändringar i bestämmelser som tills nu har varit kopplade till registreringsplikten, samt att bestämmelserna om ordningsbot för vattenfarkostregistreringsförseelse ändras med beaktande av vad Finlands regering har föreslagit i proposition till riksdagen nr 115/2016.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 4

Landskapslag om vattenfarkoster 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om vattenfarkoster 5

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen överlämnade den 25 maj 2016 ett lagförslag till lagtinget (LF nr 15/2015-2016) med förslag till en landskapslag om vattenfarkoster som ersätter gällande landskapslag (2003:32) om fritidsbåtar. Förslaget är ägnat att genomföra det s.k. fritidsbåtsdirektivet; Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG. Behövliga ändringarna rör i huvudsak produktkrav vilka hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Inom området för landskapets lagstiftningsbehörighet har tillämpningsområdet och definitioner förtydligats, med tydligare avgränsningar kring vilka produkter som omfattas eller inte omfattas av regelverket. Mest betydelsefullt har till regelverket fogats särskilda bestämmelser om vattenskotrar.

     Såväl enligt gällande lagstiftning som enligt landskapsregeringens lagförslag nr 15/2015-2016 finns en registreringsplikt för fritidsbåtar med utombordsmotor, vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt samt för fritidsbåtar med inombordsmotor och fritidsbåtar med inombordsmotor med utombordsdrev, vars effekt överstiger 37 kilowatt.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagförslaget (LF 15/2015-2016) om vattenfarkoster ändras så att motoreffektgränsen för registeringsplikt för fritidsbåtar med utombordsmotor höjs från 15 till 115 kilowatt samt för fritidsbåtar med inombordsmotor eller inu-drev från 37 till 300 kilowatt. De föreslagna höjningarna motsvarar drygt 154 respektive drygt 402 hästkrafter och medför att registreringsplikten kommer att omfatta de största och mest snabbgående motorbåtarna. De vattenfarkoster för vilka registreringsplikten försvinner föreslås finnas kvar i registret under 10 kalenderår efter lagens ikraftträdande eller tills ägaren gör en avregistrering.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att bestämmelserna om ordningsbot för vattenfarkostregistreringsförseelse ändras med beaktande av vad Finlands regering har föreslagit i proposition till riksdagen nr 115/2016 avseende ordningsbot som enda straff. Landskapsregeringen föreslår också att de materiella bestämmelserna om ordningsbot införs i landskapslagen om vattenfarkoster istället för att som i lagförslaget nr 15/2015-2016 intas i ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland. Följaktligen föreslås att den i lagförslaget nr 15/2015-2016 föreslagna lag ändringen i ordningslagen för landskapet Åland inte genomförs.

 

3. Förslagets verkningar

 

Med förslaget kommer färre enskilda att omfattas av ett lagstadgat krav på att registrera sin enskilda egendom, med fara för ordningsbot vid överträdelse av regelverket. Eftersom registreringsplikten kommer att omfatta de största och motorstarkaste vattenfarkosterna kommer regelverket fortsatt att vara ägnat att främja säkerheten vid färd på vatten samt att förebygga olägenheter för miljön. Det bedöms sakna direkt betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män. Förslaget bedöms medföra en halvering av antalet registreringspliktiga vattenfarkoster, vilket är ägnat att underlätta landskapets arbete med registerförvaltning och tillsyn utan att ändra kostnaderna för förvaltningen av registersystemet. Särskilda rutiner för frivilligt registrerade vattenfarkoster kan dock verka betungande för motorfordonsbyråns registerarbete. Förslaget kan minska kostnaderna för ägare av de vattenfarkoster för vilka registreringsplikten avlyfts.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om vattenfarkoster

 

2 § Tillämpning. I paragrafens 2 punkt föreslås ordet förbränningsmotor ersatt med ordet motor, med vilket beaktas att vattenskotrar kan ha andra drivkällor än förbränningsmotorer.

 

5 § Åldersgräns. Landskapsregeringen föreslår att åldersgränsen för att framföra motorbåtar fortsatt ska följa nuvarande effektgränser 15 respektive 37 kilowatt, och således inte anpassas till gränsen för registreringsplikt.

 

7 § Utrustning i en fritidsbåt. Landskapsregeringen föreslår att gränsen för kravet att ha en handbrandsläckare fortsatt ska följa nuvarande effektgränser 15 respektive 37 kilowatt, och således inte anpassas till gränsen för registreringsplikt.

 

10 § Giltighetstid för registrering. I paragrafen föreslås felaktiga hänvisningar ändrade.

 

12 § 1 mom. Registreringspliktiga vattenfarkoster. Grunderna för registreringsplikten följer nära de som nu gäller. Med ändringen kommer dock registreringsplikt att gälla för färre vattenfarkoster än enligt gällande regelverk, i vilket avseende ingen ändring har föreslagits i lagförslaget nr 15/2015-2016. Med en den föreslagna höjningen av motoreffektgränsen för registreringsplikt kommer de största och mest snabbgående motorbåtarna att fortsatt omfattas av registreringsplikt.

 

15 § Slutlig avregistrering. Kravet på skriftlighet är ägnat att trygga att anmälan görs av en behörig person. Ägaren bör i enskilda fall kunna påvisa sin äganderätt. För en slutlig avregistrering av en frivilligt registrerad vattenfarkost ska endast fordras en anmälan om det från ägaren.

 

22 och 23 §§ Ordningsbot vid försummelse av registreringsplikt / Ordningsbot vid användning trots underlåten plikt att registrera eller att förse en vattenfarkost med registerbeteckning. Utan ändring i sak föreslås att den materiella bestämmelsen om ordningsbot införs i dessa paragrafer, istället för att som i lagförslaget nr 15/2015-2016 intas i ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland. Följaktligen föreslås att den i lagförslaget nr 15/2015-2016 föreslagna lag ändringen i ordningslagen för landskapet Åland inte genomförs. Samtidigt föreslås att i lagrummen tydliggörs att ordningsbot endast kan föreläggas som enda straff, detta med beaktande av Finlands regerings proposition till riksdagen nr 115/2016. Ordningsbot ska således uttryckligen inte kunna föreläggas samtidigt med ett annat straff. Dessutom föreslås att ordningsbotens belopp föreskrivs direkt i lagrummen, istället för i landskapsförordning såsom avsågs i lagförslaget nr 15/2015-2016.

 

27 § 3 mom. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Genom den föreslagna ändringen ges en ändamålsenlig övergångstid för registrering av de vattenfarkoster för vilka registreringsplikten försvinner.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i lagförslaget LF 15/2015-2016 enligt följande.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om vattenfarkoster

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 23 § 2 mom. i landskapsregeringens lagförslag till lagtinget (LF 15/2015-2016) med förslag till lagstiftning om vattenfarkoster samt

     ändras lagförslagets 2 § 2 punkt, 5 §, 7 § 1 mom. 4 punkten, 10 §, 12 § 1 mom., 15 § inledningssatsen 22 §§ och 27 § 3 mom. som följer:

 

2 §

Tillämpning

     Denna lag är tillämplig på vattenfarkoster, med vilket avses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) vattenskotrar vars längd understiger 4 meter och som har en motor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på snarare än befinner sig i vattenfarkosten som används för sport- eller fritidsändamål och som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

Åldersgräns

     En vattenfarkost med utombordsmotor, vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt, en vattenfarkost med inombordsmotor och en vattenfarkost med inombordsmotor med utombordsdrev, vars effekt överstiger 37 kilowatt får endast framföras av den som har fyllt 15 år.

 

7 §

Utrustning i en fritidsbåt

     I en fritidsbåt som är utrustad med motor eller i en över fem meter lång fritidsbåt försedd med segel, även om båten saknar motor, ska då den används finnas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) en ändamålsenlig och godkänd handbrandsläckare för vilken granskning och service utförts i enlighet med i riket gällande bestämmelser om granskning och service av handbrandsläckare ska finnas i en fritidsbåt

     – med utombordsmotor vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 15 kilowatt,

     – med inombordsmotor vars effekt överstiger 37 kilowatt,

     – med inombordsmotor med utombordsdrev vars effekt överstiger 37 kilowatt samt

     – som är överbyggd med fast installerad värmare eller pentry.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Giltighetstid för registrering

     En registrering i Ålands vattenfarkostregister görs tills vidare. Bestämmelser om ändringsregistrering och slutlig avregistrering finns i 14 och 15 §§.

 

12 §

Registreringspliktiga vattenfarkoster

     En vattenfarkost vars ägare har sin hemkommun i landskapet, och vilken används i landskapet, ska på ägarens anmälan registreras i Ålands vattenfarkostregister om det är frågan om en vattenfarkost med

     1) utombordsmotor vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 115 kilowatt samt

     2) inombordsmotor, eller med inombordsmotor med utombordsdrev (inu-drev), vars effekt enligt tillverkarens uppgift överstiger 300 kilowatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

Slutlig avregistrering

     Slutlig avregistrering av en vattenfarkost kan göras av motorfordonsbyrån om ägaren skriftligt anmäler om det eller om motorfordonsbyrån konstaterar att en vattenfarkost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

22 §

Ordningsbot vid försummelse av registreringsplikt

     Som enda straff för en av uppsåt eller oaktsamhet begången försummelse att göra registreringsanmälan inom föreskriven tid, göra ändringsregistrering eller inom föreskriven tid göra en anmälan om slutlig avregistrering föreläggs ordningsbot på 35 euro för

     1) den som äger en vattenfarkost, för försummelse att göra en registreringsanmälan innan vattenfarkosten tas i bruk,

     2) ägaren eller innehavaren, för försummelse att göra en ändringsregistrering inom föreskriven tid eller

     3) ägaren, för försummelse att inom föreskriven tid göra en anmälan enligt om slutlig avregistrering.

 

23 §

Ordningsbot vid användning trots underlåten plikt att registrera eller att förse en vattenfarkost med registerbeteckning

     Som enda straff för en av uppsåt eller oaktsamhet använd registreringspliktig vattenfarkost föreläggs ordningsbot på 35 euro för

     1) den som använder en vattenfarkost innan den har förts in i Ålands vattenfarkostregister, eller

     2) den som använder en vattenfarkost utan att den är försedd med registerbeteckning.

 

27 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid ikraftträdandet av denna lag ändras benämningen fritidsbåtsregistret till Ålands vattenfarkostregister. Farkoster som när denna lag träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret och för vilka registreringsplikten då upphör, är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister under längst 10 kalenderår efter lagens ikraftträdande. En icke registreringpliktig vattenfarkost kan dock avregistreras tidigare i enlighet med lagens 15 §.

 

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mika Nordberg

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens kompletterande lagförslag nr 15a/2015-2016