Lagförslag 17/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 17/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Energieffektiv renovering av byggnader

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringens förslag till ändring av energideklarationslagstiftningen syftar till förslaget att landskapets regelverk ska bli i samklang med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om energideklaration för byggnader 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I 4 § landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader finns bestämmelser om en energideklarations innehåll. I enlighet med paragrafen ska i en energideklaration bland annat anges energiprestanda med beaktande av ett en- eller tvåbostadshus när byggnaden är i en normal användning.

     I 10 § landskapslagen om energideklaration för byggnader ingår bestämmelser om undantag från skyldighet att energideklarera. Enligt paragrafens 2-4 och 8 punkter gäller skyldigheten att energideklarera bl.a. inte följande byggnader:

-      2) Byggnader som har skyddats i en plan enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland eller genom ett beslut enligt landskapslagen (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

-      3) Industribyggnader och verkstäder, simhallar, ishallar, lagerbyggnader, busstationer, flyg- och hamnterminaler, garage- och servicebyggnader för fordon, parkeringshus, telekommunikationsbyggnader samt andra sådana byggnader vilka i huvudsak används för godstrafik, persontrafik eller för elektronisk kommunikation. En byggnad ska anses vara en industribyggnad eller en verkstad om den huvudsakliga verksamheten i byggnaden är egentlig industriell tillverkning eller förädling av varor eller om den annars är för liknande verkstadsverksamhet.

-      4) Fritidshus med högst två bostäder som inte används för bedrivande av inkvarteringsverksamhet. Vid bedömning av om ett hus är ett fritidshus ska byggnadens huvudsakliga användning beaktas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-      8) Växthus eller någon annan byggnad vars användning för sitt syfte försvåras oskäligt om bestämmelserna och föreskrifterna om byggnaders energiprestanda tillämpas på dem.

 

     I en skrivelse från den Europeiska kommissionen av den 28 april 2016 [2016/2030, C(2016) 2333 final] anför kommissionen att landskapet inte till dessa delar anses korrekt ha genomfört artiklarna 4.2 tillsammans med artikel 12.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Kommissionen framhåller att alla beräkningsmetoder som rör byggnaders energiprestanda bör baseras på ett normalt bruk av byggnaden, samt att detta inte klart förklarats i landskapets bestämmelser. Landskapslagens förteckning över undantag från energideklarationer konstaterades vara mer omfattande än den som ingår i direktivet.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att formuleringen i lagens 4 § 1 mom. 1 punkt ändras så att där klarare framgår att beräkningsmetoder som rör byggnaders energiprestanda baseras på ett normalt bruk av byggnaden.

     Landskapsregeringen föreslår att 10 § landskapslagen om energideklaration för byggnader ändras med beaktande av den Europeiska kommissionens ovan nämnda skrivelse.

     I 10 § 2 punkten begränsas undantaget att avse skyddade byggnader endast till den del där skyddet utgör ett hinder för förändringar av dessa byggnaders särdrag eller utseende om ett krav på genomförande i enlighet med gällande energiprestanda skulle krävas.

     I 10 § punkt 3 begränsas undantaget att avse industribyggnader och verkstäder där egentlig industriell tillverkning eller förädling av varor bedrivs, eller där liknande verkstadsverksamhet bedrivs. Inga undantag ska fortsättningsvis föreskrivas gälla för simhallar, ishallar, lagerbyggnader, busstationer, flyg- och hamnterminaler, garage- och servicebyggnader för fordon, parkeringshus, telekommunikationsbyggnader samt andra sådana byggnader vilka i huvudsak används för godstrafik, persontrafik eller för elektronisk kommunikation.

     I 10 § punkt 4 kompletteras definitionen av fritidshus med en regel antingen om användning under mindre än fyra månader per år eller om energianvändningen till följd av begränsad användning beräknas vara mindre är mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet om huset användes under helår.

     I 10 § punkt 8 begränsas undantaget att avse växthus eller någon annan byggnad vars användning för sitt syfte försvåras oskäligt om bestämmelserna och föreskrifterna om byggnaders energiprestanda tillämpas på dem.

 

3. Förslagets verkningar

 

Med förslaget klargörs i enlighet med unionens regelverk vad som ska gälla i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Genom förslaget kommer undantagen från kravet på energideklaration ytterligare att begränsas, så att flera byggnader ska energideklareras. Det är ett begränsat antal ytterligare byggnader för vilka energideklaration kommer att krävas, det rör väsentligt offentligt ägda och företagsägda byggnader. Förslaget medför kostnader för dessa byggnaders ägare eller innehavare för upprättande av energideklaration. Förslaget bedöms ha marginella följder för miljön och sakna direkta följder för jämställdhet.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

4 § 1 mom. 1 punkten. Energideklarationens innehåll. Genom den föreslagna ändringen tydliggörs att utgångspunkten för beräkning av energiprestanda är en byggnads normala bruk, samt att grunden för beräkning av energiprestanda finns i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland. Bestämmelsen innebär ingen ändring i sak.

 

10 § 2-4 och 8 punkten. Allmänna undantag från skyldighet att energideklarera. Med de föreslagna ändringarna blir landskapets regelverk i samklang med vad som föreskrivs i den Europeiska unionens regelverk.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 8 punkten landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader samt

     ändras lagens 4 § 1 mom. 1 punkt och 10 § 2-4 punkterna som följer:

 

 

4 §

Energideklarationens innehåll

     I en energideklaration ska avseende en byggnad anges

     1) energiprestanda med angivande av byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning, varvid energiprestanda för en byggnad, med beaktande av dess typ, ska anges med utgångspunkt i en normal användning av byggnaden och på de grunder för beräkning av energiprestanda som föreskrivs i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland och i med stöd av plan- och bygglagen för landskapet Åland gällande bestämmelser,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Allmänna undantag från skyldighet att energideklarera

     Skyldigheten att energideklarera enligt 6 - 8 §§ och de skyldigheter som anges i 13 § gäller inte för följande typer av byggnader:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Byggnader som har skyddats i en plan enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland eller genom ett beslut enligt landskapslagen (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse om gällande minimikrav avseende energiprestanda inte är förenliga med det beslutade skyddet för dessa byggnaders särdrag eller utseende.

     3) Industribyggnader och verkstäder.

     4) Fritidshus med högst två bostäder som inte används för bedrivande av inkvarteringsverksamhet. Vid bedömning av om ett hus är ett fritidshus beaktas husets huvudsakliga användning för fritidsändamål samt om

     a) huset används eller är avsedd att användas under mindre än fyra månader per år eller

     b) huset används under en del av året och energianvändningen beräknas vara mindre är mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet om huset användes under helår.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 1 september 2016

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 17/2015-2016