Lagförslag 26/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 26/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-08-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Indexjustering av arbetslöshetsförmåner

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en blankettlag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner antas. Förslaget medför att ett formellt regelverk för en förhöjd indexförhöjning av landskapets arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsstöd skapas. Genom förslaget kommer den i riket genomförda höjningen av folkpensionsindexet med 0,4 procent att bli tillämplig även på åländska förmåner.

     Förslaget medför således att även personer som beviljas arbetslöshetsförmåner med stöd av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa på formella grunder skulle kunna komma i åtnjutande av en förhöjd förmån. Den föreslagna blankettlagen skulle även bli tillämplig på de sysselsättningsstöd som betalas ut med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Samtidigt föreslås att blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa kompletteras med ny bestämmelse som gör att de justeringar av arbetslöshetsförmånerna som framdeles genomförs i riket med stöd av en särskild lagstiftning per automatik skulle bli gällande även i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Landskapslagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa. 3

1.2 Landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 3

1.3 Lagen om folkpensionsindex. 3

1.4 Lag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 4

2. Landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets verkningar 5

Detaljmotivering. 5

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 5

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa  6

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 8

Bilaga. 10

L a g om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 10

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Landskapslagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa

 

Landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa utgör en blankettlag enligt vilken lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) är tillämplig i landskapet. Enligt blankettlagen tryggas en i landskapet bosatt arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden genom att de ekonomiska förluster som arbetslösheten medför ersätts på det sätt som anges i blankettlagen. De arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen och som betalas av landskapets medel är arbetslöshetsdagpenning som betalas i form av grunddagpenning och den därtill anslutna förhöjningsdelen samt barnförhöjning och arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsförmånerna beviljas och utbetalas av arbetskraftskommissionen som är ansluten till Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (Ams).

     Grundagpenningen och övriga arbetslöshetsförmåner som betalas av landskapet är fastställda till sin storlek. Enligt 14 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa justeras beloppen för grunddagpenningen, arbetsmarknadsstödet och barnförhöjningen såsom föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (FFS 456/2001). Justeringen görs årligen i förhållande till folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. År 2015 utgör beloppet för exempelvis grunddagpenningen 32,80 euro per dag.

 

1.2 Landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

I landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspoli­tisk verksamhet regleras den så kallade arbetsmarknadsservicen, det vill säga den service som landskapsmyndigheterna ger i form av arbetsförmedling, vägledning, information, särskild service för personer med nedsatt arbetsförmåga, stödinriktade åtgärder och andra sysselsättningsfrämjande åtgärder. I lagen finns centrala bestämmelser för den enskildes rättigheter och skyldigheter samtidigt som lagen fokuserar på den enskildes behov av service samt den öppna arbetsmarknadens primära ställning vid servicens tillhandahållande framom stödinriktade åtgärder. Förvaltningen av arbetsmarknadsservicen sköts huvudsakligen av Ams.

     I landskapslagen om arbetsmarknadspoli­tisk verksamhet finns även bestämmelser om stödinriktade åtgärder. Dessa åtgärder är förenade med ett så kallat sysselsättningsstöd, vars belopp årligen justeras i förhållande till vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex.

 

1.3 Lagen om folkpensionsindex

 

I lagen om folkpensionsindex (FFS 456/2001) finns bestämmelser om folkpensionsindex. Enligt lagen binds de förmåner som avses i folkpensionslagen (FFS 347/1956) och grunderna för fastställande av dem vid förändringar i prisnivån. Beloppen justeras vid ingången av varje år i proportion till hur poängtalet för folkpensionsindex har ändrats jämfört med det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppen har fastställts i lag. De förmåner som ska betalas ut justeras i förhållande till hur poängtalet för folkpensionsindex har ändrats jämfört med det poängtal som gällde när förmånen fastställdes.

     Folkpensionsanstalten ska varje år före utgången av oktober fastställa folkpensionsindexets poängtal. Poängtalet för folkpensionsindexet uträknas så att medeltalet av levnadskostnadsindextalet för månaderna i det föregående årets tredje kvartal divideras med talet 1,16. Genom ändringen av lagen om folkpensionsindex i FFS 869/2014 förändrades beräkningen av folkpensionsindexet. Från och med år 2016 kommer divisorn att vara 1,168 vid fastställandet av folkpensionsindex.

 

1.4 Lag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner

 

Lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner (FFS 867/2014) trädde i kraft den 1 januari 2015. Enligt lagen höjdes folkpensions- och arbetspensionsindexet med avvikelse från bland annat lagen om folkpensionsindex med 0,4 procent. Lagen omfattar förmåner såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Den genomförda ändringen av indexjusteringen är avsedd att vara permanent och ska inte kompenseras i samband med kommande justeringar av folkpensionsindex. Detta medförde att även lagen om folkpensionsindex ändrades genom FFS 869/2014, så att den divisor som används vid uträkningen av folkpensionsindex ändras så att den framdeles ska vara 1,168. Sistnämnda lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2015 och ska tillämpas på de indexjusteringar som blir tillämpliga från och med år 2016.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Som konstaterats ovan justeras arbetslöshetsförmånerna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa varje år i förhållande till folkpensionsindex enligt lagen om folkpensionsindex. Även beloppen för ett flertal stöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet justeras i överensstämmelse med vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex.

     För år 2015 skulle förmåner bundna till folkpensionsindex ha höjts med 1,1 procent, om inga lagförändringar hade gjorts. Men genom en särskild lag, lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner, höjdes förmåner bundna till folkpensionsindex år 2015 med endast 0,4 procent. Syftet med sänkningen av indexhöjningen i rikslagstiftningen var att spara pengar.

     En komplikation för landskapets del är att förändringen i indexjusteringen genomfördes med stöd av en särskild rikslag. På detta sätt blev bestämmelserna med en lägre indexförhöjning för år 2015 inte automatiskt tillämplig på exempelvis de arbetslöshetsförmåner som landskapet beviljar. För att kunna tillämpa motsvarande indexförhöjningar som i riket på landskapets förmåner fordras en aktiv lagstiftningsåtgärd från landskapets sida. Det som komplicerar saken ytterligare är att inget folkpensionsindex fastställdes för år 2015 av Folkpensionsanstalten i enlighet med lagen om folkpensionsindex. Orsaken till detta var att den särskilda lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner kom att reglera nivån för indexjusteringen för år 2015. Det utblivna beslutet i fråga om indexjusteringar har dock inte drabbat de som lyfter arbetslöshetsförmåner och andra stöd av landskapet i och med de förmåner som har utbetalts under år 2015 har beaktat en höjning av förmånerna med 0,4 procent.

     Landskapsregeringen anser den förändrade regleringen av indexförhöjningen som genomförts i riket vara ändamålsenlig och föreslår därför att lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner görs tillämplig på de arbetslöshetsförmåner som landskapet utbetalar. Genom förslaget kommer även personer som beviljas arbetslöshetsförmåner med stöd av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa att på formella grunder omfattas av en förhöjd förmån om 0,4 procent än vad som annars skulle ha varit fallet. Den föreslagna blankettlagen föreslås även äga tillämpning på bland annat de sysselsättningsstöd som betalas ut med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Den förändrade indexjusteringen för år 2015 kommer framdeles att påverka beräkningen för folkpensionsindexet genom en lagändring som redan har genomförts i lagen om folkpensionsindex genom FFS 869/2014. Ändringen av indexjusteringen har därmed blivit gällande på en mer permanent basis, vilket även får direkt effekt på Åland från och med år 2016.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa kompletteras med ny bestämmelse som gör att de justeringar av arbetslöshetsförmånerna som framdeles genomförs i riket med stöd av en särskild lagstiftning per automatik blir gällande även i landskapet på de arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget skapas en formell grund för att betala ut det förhöjda beloppet för arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsstöd under år 2015. I praktiken torde förslaget få ytterst begränsad betydelse i och med att de utbetalningarna som har gjorts under år 2015 redan har genomförts såsom om lagen redan varit gällande. Förmånstagaren har därmed fått ett högre belopp än vad den skulle ha haft rätt till. Förslaget har i övrigt inga kända konsekvenser för vare sig administration eller ekonomi.

     Förslaget bedöms inte heller ha några negativa konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering 2015 av pensioner och vissa andra förmåner

 

1 § Lagens tillämpningsområde. På sedvanligt sätt indexjusteras arbetslöshetsförmånerna i förhållande till förändringar i prisnivån från ingången av varje år i proportion till hur poängtalet för folkpensionsindex har ändrats jämfört med det poängtal som gällde när förmånen fastställdes. Poängtalet för folkpensionsindex fastställs i oktober varje år vid Folkpensionsanstalten. Poängtalet för folkpensionsindexet uträknas så att medeltalet av levnadskostnadsindextalet för månaderna i det föregående årets tredje kvartal divideras med talet 1,16.

     Förändringen av arbetslöshetsförmånerna styrs av 14 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, enligt vilken bland annat grunddagpenning, arbetsmarknadsstödet och barnförhöjningen justeras såsom föreskrivs i lagen om folkpensionsindex. Även beloppen för ett flertal stöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet justeras såsom föreskrivs i lagen om folkpensionsindex.

     För år 2015 skulle förmåner bundna till folkpensionsindex ha höjts med 1,1 procent, om inga lagförändringar hade gjorts. Men genom en särskild lag, lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner (FFS 867/2014), blev förmåner bundna till folkpensionsindex år 2015 endast förhöjda med 0,4 procent. Något beslut fattades således inte heller före utgången av oktober 2014 om fastställandet av folkpensionsindexet enligt lagen om folkpensionsindex. Syftet med denna sänkning av indexhöjningen i rikslagstiftningen var att spara pengar.

     Eftersom förändringen i indexjusteringen genomfördes med stöd av en särskild rikslag blev bestämmelserna om indexförhöjningen för år 2015 inte automatiskt tillämplig på de arbetslöshetsförmåner eller andra stöd som landskapet betalar, exempelvis med stöd av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa. Här krävs en aktiv lagstiftningsåtgärd från landskapets sida för att en indexförhöjning om 0,4, procent ska kunna tillämpas på de förmåner och stöd som landskapet betalar under resterande del av år 2015.

     Landskapsregeringen föreslår därför att lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner görs tillämplig på de arbetslöshetsförmåner som landskapet betalar med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Genom förslaget kommer även personer som beviljas arbetslöshetsförmåner med stöd av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa att på formella grunder omfattas av indexjusteringen. Indexjusteringen på 0,4 procent medför en höjning av grunddagpenningen utgående från 2014 års nivå på 3,01 euro per månad. Beloppet för grunddagpenningen utgör därmed 32,80 euro per dag för år 2015, vilket ska jämföras med beloppet för år 2014 då beloppet för grunddagpenningen var 32,66 euro per dag.

     Genom en ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex genom FFS 869/2014 har den ovan beskrivna förändringen av indexhöjningarna, som redan har genomförts i riket genom lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner, fått en mer permanent karaktär. Ändringen av 2 § i lagen om folkpensionsindex har för kommande år medfört att divisorn 1,16 som har använts för att fastställa folkpensionsindexet har ändrats till 1,168. Denna ändring kommer att få direkt effekt på landskapets arbetslöshetsförmåner och andra stöd som är knutna till förändringen av folkpensionsindexet från och med år 2016.

 

2 § Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     Enligt paragrafens 2 mom. ska hänvisningar till lagen om folkpensionsindex i fråga om poängtalet för folkpensionsindex år 2015 avse den föreslagna lagen.

     Eftersom den föreslagna lagen kan komma att träda i kraft tidigast under hösten 2015 föreslås enligt paragrafens 3 mom. att bestämmelserna i lagen även ska tillämpas på redan utbetalda förmåner, men där den föreslagna förhöjningen inte har beaktats i utbetalningen. I så fall ska en utbetalning av mellanskillnaden betalas ut så snart som möjligt. I praktiken torde bestämmelsen få ytterst begränsad betydelse i och med att de utbetalningarna som har gjorts under år 2015 har genomförts såsom om lagen redan varit gällande. Förmånstagaren har därmed fått ett högre belopp än vad den skulle ha haft rätt till. Förslaget torde således trots dess retroaktiva verkan inte stå i konflikt med egendomsskyddet för sociala bidrag som redan förfallit till betalning och rätten till social trygghet enligt 15 och 19 §§ i grundlagen.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

10a § Justering av arbetslöshetsförmånerna. Till lagen fogas en ny paragraf som anger att beloppen för de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag årligen ska justeras såsom föreskrivs i rikslagstiftningen beträffande justeringen av motsvarande förmånsbelopp i riket. I normala fall justeras beloppen för arbetslöshetsförmånerna med stöd av blankettlagen och 14 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa såsom föreskrivs i lagen om folkpensionsindex. Denna bestämmelse i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är med andra ord redan tillämplig i landskapet med stöd av blankettlagen. Men för att även de justeringar av förmånsbeloppen som sker genom en särskild rikslagstiftning ska bli tillämpliga på de arbetslöshetsförmåner som betalas av landskapet föreslås att blankettlagen kompletteras med en ny bestämmelse. Genom förslaget blir de justeringar av arbetslöshetsförmånerna som genomförs genom en särskild lagstiftning direkt tillämplig även på Åland. Om den föreslagna bestämmelsen hade funnits redan från och med år 2012, skulle de justeringar som genomfördes med stöd av en särskild rikslagstiftning som antogs av riksdagen år 2012 respektive år 2014 ha blivit direkt tillämpliga på landskapets arbetslöshetsförmåner för åren 2013 respektive 2015.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner (FFS 867/2014) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner gäller grunddagpenning, grunddagpenningens förhöjningsdel, arbetsmarknadsstödet, arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel och barnförhöjningen och förmånerna betalas av landskapet med stöd av landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Ändringar av lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Om det någon annanstans i landskapslag eller landskapsförordning hänvisas till lagen om folkpensionsindex (FFS 456/2001) anses hänvisningen i fråga om poängtalet för folkpensionsindex år 2015 gälla denna lag.

     Den som under år 2015 har lyft en förmån som skulle ha omfattats av denna lag om den hade trätt i kraft den 1 januari 2015, men som inte har fått en sådan förhöjning av förmånen som avses i denna lag, ska retroaktivt få sitt förmånsbelopp för år 2015 uppjusterat och utbetalt så snart som möjligt.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa en ny 10a § som följer:

 

10a §

Justering av arbetslöshetsförmånerna

     Beloppen för de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag justeras årligen såsom föreskrivs i rikslagstiftningen beträffande justeringen av motsvarande förmånsbelopp i riket.

 

__________________

 

     Denna lag träder kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 20 augusti 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 


Bilaga

 

 

L a g
om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner

(FFS 867/2014)

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 §

     Trots bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001) är poängtalet för folkpensionsindex 1637 år 2015.

 

2 §

     Trots bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) är poängtalet för det arbetspensionsindex som avses i 98 § i den lagen 2519 år 2015.

 

3 §

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

     Om det någon annanstans i lag eller förordning hänvisas till lagen om folkpensionsindex eller till 98-100 § i lagen om pension för arbetstagare eller till bestämmelser som utfärdats om arbetspensionsindex med stöd av den sistnämnda paragrafen, anses hänvisningarna i fråga om poängtalet för folkpensionsindex och arbetspensionsindex år 2015 gälla denna lag.

     Trots bestämmelsen i 30 a § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) är indextalet för en löpande registrerad tilläggspension 2519 år 2015.

 

 

Helsingfors den 7 november 2014

 

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

 

Social- och hälsovårdsminister

Laura Räty