Lagförslag 29/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 29/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-08-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen sänks. Lagförslaget innebär att den reform av sjömanspensionssystemet som riksdagen har beslutat om genomförs på samma sätt i landskapet som i riket.

     Det reformerade sjömanspensionssystemet tillämpas från och med 2016. För att den föreslagna ändringen av kommunalskattelagen ska kunna tillämpas vid beskattningen för 2016 förutsätts att den träder i kraft senast den 1 januari 2016.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag och dess effekter 3

3. Förslagets beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 16 § kommunalskattelagen för landskapet Åland  5

Parallelltexter 6

Bilaga. 7

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Sjömanspensionssystemet i Finland har genomgått en reform och den nya lagstiftningen träder ikraft vid ingången av 2016. Redan i början av 2015 fattade riksdagen beslut om lagstiftningsåtgärderna, som omfattar ändringar av lagen om sjömanspensioner (FFS 1290/2006, ändr. FFS 296/2015), lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (FFS 1291/2006, ändr. FFS 297/2015), lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (FFS 1277/2007, ändr. FFS 298/2015) och inkomstskattelagen (FFS 1535/1992, ändr. FFS 299/2015).

     I korthet innebär reformen att sjömanspensionssystemet och dess finansiering ändras så att det i huvudsak motsvarar pensionssystemet enligt lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006). Bland annat slopas möjligheten att gå i ålderspension vid en särskild sänkt pensionsålder liksom de särskilda tillväxtprocentsatserna för sjömanspensionen. Som en följd av att pensionsförmånerna enligt lagen om sjömanspensioner motsvarar förmånerna enligt lagen om pension för arbetstagare ändras också fördelningen av pensionsförsäkringsavgifterna mellan rederierna och arbetstagarna. Hittills har pensionsförsäkringsavgiften till Sjömanspensionskassan fördelats lika mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. För 2014 var den fastställda avgiften 11,4 % av den pensionsgrundande inkomsten för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Från och med 2016 kommer pensionsförsäkringsavgiften för sjömän att bindas till motsvarande avgift enligt lagen om pension för arbetstagare. Arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift enligt den lagen var 2014 5,55 % för personer som är yngre än 53 år och 7,05 % för personer som fyllt 53 år, medan arbetsgivarens avgift uppgick till i genomsnitt 17,75 %.

     Med hänvisning till att sjömännens pensionsförsäkringsavgift sänks ingår i reformen också en ändring av sjöarbetsinkomstavdraget. Ändringen innebär att avdraget höjs något vid statsbeskattningen medan det sänks vid kommunalbeskattningen. I praktiken betyder det att nivån på avdraget från och med beskattningen för 2016 i riket blir densamma både vid stats- och kommunalbeskattningen, hittills har det varit högre vid kommunalbeskattningen. Reformen omfattar även vissa förändringar av statens stöd till sjöfarten enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport. För en mer ingående beskrivning av reformen hänvisas till regeringens proposition 321/2014.

 

2. Landskapsregeringens förslag och dess effekter

 

Lagstiftningen om sjömanspensioner och om stödet till sjöfarten liksom lagstiftningen om sjöarbetsinkomstavdraget vid statsbeskattningen hör till rikets lagstiftningsbehörighet och träder därmed i kraft även i landskapet vid årsskiftet. Bestämmelserna om sjöarbetsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen hör emellertid till landskapets lagstiftningsbehörighet. För att avdraget även i landskapet ska anpassas till förändringen av sjömanspensionssystemet krävs att kommunalskattelagen ändras.

     Avdraget för sjöarbetsinkomst regleras i 97 § inkomstskattelagen när det gäller statsbeskattningen (och kommunalbeskattningen i riket) medan det regleras i 16 § kommunalskattelagen när det gäller kommunalbeskattningen i landskapet. För närvarande gäller att avdraget vid statsbeskattningen är 18 % och vid kommunalbeskattningen 30 % av sjöarbetsinkomsten. Det maximala avdraget är 6 650 euro vid statsbeskattningen och 11 350 euro vid kommunalbeskattningen. Dessutom finns en förhöjning av avdraget med 170 euro per kalendermånad som fartyget inte anlöper finsk hamn, denna förhöjning gäller enbart vid kommunalbeskattningen. Den ändring som i riket har gjorts i samband med reformen av sjömanspensionssystemet innebär att avdraget där blir 20 % av sjöarbetsinkomsten och maximalt 7 000 euro både vid stats- och kommunalbeskattningen. Dessutom införs en nedtrappningsfunktion så att avdraget minskar med 5 % av det överstigande beloppet om sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro. Förhöjningen för dem som är anställda på fartyg som inte anlöper finsk hamn kvarstår oförändrad vid kommunalbeskattningen. Till den del bestämmelserna gäller avdraget vid statsbeskattningen träder de i kraft även i landskapet den 1 januari 2016. Landskapsregeringen föreslår att sjöarbetsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen sänks så att reformen av sjömanspensionssystemet genomförs fullt ut även i landskapet.

     Bedömningen av reformens effekter i riket visar att den som helhet leder till att den disponibla inkomsten för sjömännen generellt ökar (se bilaga). Om inga åtgärder vidtas för att sänka sjöarbetsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen innebär det en större ökning av den disponibla inkomsten för sjömännen i landskapet eftersom pensionsförsäkringsavgiften för dem sänks. Vid beskattningen för 2013 beviljades 1 148 skattskyldiga bosatta i landskapet sjöarbetsinkomstavdrag.

     Sänkningen av sjöarbetsinkomstavdraget skulle betyda att de kommunala skatteintäkterna i landskapet ökar med uppskattningsvis 750 000 euro totalt. Beräkningen baserar sig på att kommunernas skatteintäkt i hela landet uppskattas öka med 6 miljoner euro genom sänkningen av avdraget, och den åländska andelen av det totala avdraget i hela landet vid beskattningen för 2013 uppgick till 12,5 %. Förslagets inverkan på de kommunala skatteintäkterna skapar ett ekonomiskt utrymme för landskapsregeringen att föreslå åtgärder som kan komma fler till godo, och detta kommer att tas i beaktande i samband med förslaget till landskapets budget för 2016.

 

3. Förslagets beredning och ikraftträdande

 

Reformen av sjömanspensionssystemet bereddes i riket under hösten 2014 i samband med budgetberedningen för 2015. Landskapsregeringen hördes inte vare sig under beredningen av social- och hälsovårdsministeriet eller av riksdagens utskott, och har heller inte informerats om ärendet av finansministeriet.

     Även om reformen som helhet bedöms ha positiva effekter för de skattskyldiga medför den enskilda ändring som ingår i detta lagförslag negativa effekter. Det betyder att de föreslagna bestämmelserna inte kan tillämpas retroaktivt utan måste träda i kraft senast den 1 januari 2016 för att kunna tillämpas vid beskattningen för 2016.

     Lagförslaget har beretts under brådskande former och har därför inte skickats på remiss.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 16 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 16 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland som följer:

 

16 §

Avdrag för sjöarbetsinkomst

     Vid kommunalbeskattningen beviljas, under de förutsättningar om vilka föreskrivs nedan, de som får sjöarbetsinkomst enligt 8 § avdrag för sjöarbetsinkomst från nettoförvärvsinkomsten.

     Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid kommunalbeskattningen beviljas är 20 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 7 000 euro. När det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges sjöarbetsinkomst överstiger 50 000 euro, minskar avdraget för sjöarbetsinkomst med 5 procent av det belopp med vilket det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro.

     Trots 2 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars rör sig inom finskt territorium, om den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid utgången av en tidsperiod som berättigar till förhöjning beviljas dock denna även för en del av en kalendermånad.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 27 augusti 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Nordlund

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 29/2014-2015

 


Bilaga

 

·       Bilaga till landskapsregeringens lagförslag nr 29/2014-2015