Lagförslag 3/2018-2019 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny vallag för Åland
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny vallag för Åland

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunallagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering. 7

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 26 § 2–4 mom., 30a § 1 mom. 2 punkten, 35 §, 37 § och 39 § kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland, av dessa lagrum 30a § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2007/11, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

26 §

Val

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett val skall vara proportionellt om två eller flera personer skall utses och proportionellt val begärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en av de poster valet gäller. Vid proportionella val skall landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval iakttas i tillämpliga delar. Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde efter nyval utse minst tre ledamöter som fungerar som centralnämnd under fullmäktiges mandattid.

     Ersättare utses vid samma valförrättning som de ordinarie ledamöterna. Då en personlig ersättare utses skall den föreslagna ordinarie ledamoten och den föreslagna ersättaren ställas upp tillsammans. Om ersättarna inte är personliga blir de valda som fått de flesta rösterna eller de högsta jämförelsetalen.

     Ett proportionellt val skall förrättas med slutna sedlar. Detsamma gäller majoritetsval om någon ledamot yrkar på det.

 

 

 

26 §

Val

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett val ska vara proportionellt om två eller flera personer ska utses och proportionellt val begärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en av de poster valet gäller. Vid proportionella val ska vallagen (  :  ) för Åland iakttas i tillämpliga delar. Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde (utesl.) utse minst tre ledamöter som fungerar som centralnämnd under fullmäktiges mandattid.

 

     Ersättare utses vid samma valförrättning som de ordinarie ledamöterna. Då en personlig ersättare utses ska den föreslagna ordinarie ledamoten och den föreslagna ersättaren ställas upp tillsammans. Om ersättarna inte är personliga blir de valda som fått de flesta rösterna eller de högsta jämförelsetalen.

     Ett proportionellt val ska förrättas med slutna sedlar. Detsamma gäller majoritetsval om någon ledamot yrkar på det.

 

 

30a §

Rösträtt i kommunal folkomröstning

     Rösträtt i en rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i kommunen har den som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) har kommunen som sin hemkommun enligt lagen om hemkommun den dag fullmäktige fattar beslut om att ordna folkomröstningen och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

30a §

Rösträtt i kommunal folkomröstning

     Rösträtt i en rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i kommunen har den som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) har kommunen som sin hemkommun enligt lagen om hemkommun vid utgången av den 51 dagen före röstningsdagen och

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

35 §

Initiativ till folkomröstning

     Om minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare har tagit initiativ till en folkomröstning skall fullmäktige utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet skall ordnas.

 

 

 

35 §

Initiativ till folkomröstning

     Om minst fem procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år har tagit initiativ till en folkomröstning ska fullmäktige utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas.

 

 

37 §

Val av ledamöter

     Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår i sänder genom omedelbara, hemliga och proportionella val. Alla röstberättigade kommunmedlemmar har en röst. Bestämmelser om kommunalval finns i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.

 

 

 

37 §

Val av ledamöter

     Kommunernas fullmäktige utses för fyra kalenderår i sänder genom omedelbara, hemliga och proportionella val. Alla röstberättigade kommunmedlemmar har en röst. Bestämmelser om kommunalval finns i vallagen för Åland.

 

 

39 §

Ersättare

     För ledamöterna i fullmäktige utses ersättare. Antalet ersättare för varje lista uppgår till två gånger antalet ledamöter som valts från listan om antalet kandidater är tillräckligt. Om ett tillräckligt antal ersättare inte kan utses från en lista som hör till ett valförbund skall ersättare utses från andra listor i valförbundet. I övrigt skall ersättare utses i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval, dock så att 64 § 2 mom. inte skall tillämpas.

     Har en ledamot förlorat sin valbarhet, befriats från uppdraget eller avlidit övertas uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen förste ersättaren enligt bestämmelserna i 1 mom. Finns ingen sådan ersättare skall bestämmelsen i 64 § 2 mom. landskapslagen om lagtingsval och kommunalval tillämpas.

 

 

 

 

39 §

Ersättare

     För ledamöterna i fullmäktige utses ersättare. Antalet ersättare för varje lista uppgår till två gånger antalet ledamöter som valts från listan om antalet kandidater är tillräckligt. Om ett tillräckligt antal ersättare inte kan utses från en lista som hör till ett valförbund ska ersättare utses från andra listor i valförbundet. I övrigt ska ersättare utses i enlighet med bestämmelserna i vallagen för Åland, dock så att 102 § 2 mom. inte ska tillämpas.

 

     Har en ledamot förlorat sin valbarhet, befriats från uppdraget eller avlidit övertas uppdraget för den återstående mandattiden av den i ordningen förste ersättaren enligt bestämmelserna i 1 mom. Finns ingen sådan ersättare ska bestämmelsen i 102 § 2 mom. vallagen för Åland tillämpas.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder ikraft den …. Lagens 30a § 1 mom. 2 punkt tillämpas inte när det gäller en rådgivande kommunal folkomröstning som fullmäktige fattat beslut om innan lagen trädde i kraft.

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 19 § landskapslagen (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar,

     ändras lagens 2 §, 4–6 §§, 8 §, 10 §, 11 §, 12 § 1 mom. 2 punkten och 16–18 §§, av dessa lagrum 2 § 2 mom., 8 §, 10 § 2 mom., 11 § 1 mom. och 18 § sådana de lyder i landskapslagen 1999/8,

     fogas till lagen en ny 11a § och till lagens 12 § ett nytt 3 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tidpunkt och plats för folkomröstning

     En folkomröstning ordnas den söndag som kommunfullmäktige bestämmer. (Tillägg)

 

 

     Om indelningen i röstningsområden bestäms i 2 § landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval. Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden skall ha ett gemensamt röstningsställe.

 

 

 

2 §

Tidpunkt och plats för folkomröstning

     En folkomröstning ordnas den söndag som kommunfullmäktige bestämmer. En folkomröstning får dock inte ordnas samma dag som ett val eller en statlig folkomröstning förrättas.

     Om indelningen i röstningsområden bestäms i 4 § vallagen (  :  ) för Åland. Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden ska ha ett gemensamt röstningsställe.

 

 

4 §

Initiativ till folkomröstning

     Ett initiativ till folkomröstning enligt 35 § kommunallagen skall individualisera den fråga i vilken folkomröstning önskas. Initiativtagarna skall i initiativet försäkra att de är röstberättigade kommuninvånare.

     Under personernas egenhändiga underskrifter skall deras namn, titel, yrke eller syssla och adress antecknas tydligt.

     Momentet är nytt

 

 

4 §

Initiativ till folkomröstning

     Ett initiativ till folkomröstning enligt 35 § kommunallagen ska individualisera den fråga i vilken folkomröstning önskas. Initiativtagarna ska i initiativet försäkra att de är bosatta i kommunen och har fyllt 15 år.

     Under personernas egenhändiga underskrifter ska deras namn, titel, yrke eller syssla och adress antecknas tydligt.

     Ett initiativ kan också undertecknas på ett tillförlitligt elektroniskt sätt.

 

 

5 §

Valmyndigheter

     Valmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralnämnden, om vilken det finns bestämmelser i 5 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval, samt röstningsnämnden. Kommunfullmäktige skall i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en röstningsnämnd. När röstningsnämnden utses skall i tillämpliga delar 6 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval om tillsättande av valnämnder iakttas.

 

 

 

5 §

Röstningsmyndigheter

     Röstningsmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralval-nämnden, om vilken det finns bestämmelser i 9 § vallagen för Åland, samt röstningsnämnden. Kommunstyrelsen ska i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en röstningsnämnd. När röstningsnämnden utses ska i tillämpliga delar 10 § vallagen för Åland om tillsättande av valnämnder iakttas.

 

 

6 §

Kommunala centralnämndens sammanträden

     Kommunala centralnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden för att handlägga i denna lag föreskrivna uppgifter senast en månad före röstningsdagen, den 20 dagen före röstningsdagen, onsdagen före röstningsdagen, röstningsdagen och dagen efter röstningsdagen samt i övrigt vid behov.

 

 

 

6 §

Kommunala centralvalnämndens sammanträden

     Kommunala centralvalnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden för att handlägga i denna lag föreskrivna uppgifter senast en månad före röstningsdagen, (utesl.) fredagen före röstningsdagen, röstningsdagen och dagen efter röstningsdagen samt i övrigt vid behov.

 

 

8 §

Rösträttsregister

     För folkomröstningen låter den kommunala centralnämnden upprätta ett rösträttsregister över de röstberättigade. Om rösträttsregistret gäller i tillämpliga delar 8 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. Röstkort uppgörs inte.

     Kommunstyrelsen skall senast den 55 dagen före röstningsdagen meddela den valregistermyndighet som avses i 7a § landskapslagen om lagtings- och kommunalval att den önskar få de uppgifter som tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar det som bestäms om vallängder i 18 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.

     Valregistermyndigheten skall senast den 30 dagen före röstningsdagen tillställa den kommunala centralnämnden de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret.

 

 

 

8 §

Rösträttsregister

     För folkomröstningen låter den kommunala centralvalnämnden upprätta ett rösträttsregister över de röstberättigade. Om rösträttsregistret gäller i tillämpliga delar 17 § vallagen för Åland. Röstkort uppgörs inte.

     Kommunstyrelsen ska senast den 55 dagen före röstningsdagen meddela den valregistermyndighet som avses i 16 § vallagen för Åland att den önskar få de uppgifter som tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar det som bestäms om vallängder i 30 § vallagen för Åland.

 

 

     Valregistermyndigheten ska senast den 30 dagen före röstningsdagen tillställa den kommunala centralnämnden de uppgifter som ska tas in i rösträttsregistret.

 

 

10 §

Brevröstning

     Vid brevröstning skall brevröstningshandlingarna användas.

     Efter att den röstberättigade gjort sin röstningsanteckning skall röstsedeln eller, om flera röstsedlar står till buds, den röstsedel som valts inneslutas i valkuvertet. Därefter skall den röstberättigade fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och returnera detta under den adress som kommunala centralnämnden har angett så att det kommer fram senast klockan 19.00 fredagen före röstningsdagen.

 

 

 

10 §

Brevröstning

     Vid brevröstning ska brevröstningshandlingarna användas.

     Efter att den röstberättigade gjort sin röstningsanteckning ska röstsedeln eller, om flera röstsedlar står till buds, varje röstsedel som valts inneslutas i ett valkuvert. Därefter ska den röstberättigade fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och returnera detta under den adress som kommunala centralvalnämnden har angett så att det kommer fram senast klockan 19 fredagen före röstningsdagen.

 

 

11 §

Räkning av brevröster

     Kommunala centralnämndens sammanträde där de röster som har avgetts vid brevröstningen räknas skall påbörjas röstningsdagen, dock tidigast klockan 15.00.

     Vid sammanträdet skall de röstsedlar som har tagits ur valkuverten stämplas med valstämpeln. Om det antas att högst 25 personer kommer att brevrösta i kommunen, skall kommunala centralnämnden besluta att rösterna skall granskas och räknas av kommunala centralnämnden tillsammans med röstsedlarna från ett av kommunens röstningsområden. (Tillägg)

 

 

 

11 §

Räkning av brevröster

     Kommunala centralvalnämndens sammanträde där de röster som har avgetts vid brevröstningen räknas ska påbörjas röstningsdagen, dock tidigast klockan 15.

     Vid sammanträdet ska de röstsedlar som har tagits ur valkuverten stämplas med valstämpeln. Om (utesl.) högst 25 personer har brevröstat i kommunen, ska kommunala centralvalnämnden besluta att rösterna ska granskas och räknas av kommunala centralvalnämnden tillsammans med röstsedlarna från ett av kommunens röstningsområden. Den berörda röstningsnämnden ska omedelbart informeras om beslutet.

 

 

 

 

     Paragrafen är ny

 

 

11a §

Förtidsröstning via internet

     Kommunen kan bestämma att förtidsröstning via internet ska ordnas i stället för brevröstning. Ett sådant beslut ska fattas samtidigt som beslutet om att ordna folkomröstning.

     För röstning via internet ska användas ett för ändamålet utvecklat och utprövat system för internetröstning som kommunen har tillgång till. Systemet ska garantera röstningshemligheten och röstarnas integritet.

     Röstning via internet ska pågå under en tidsperiod före röstningsdagen som kommunen bestämmer. Resultatet av röstningen via internet får meddelas efter att röstningslokalerna har stängt på röstningsdagen.

 

 

12 §

Röstsedels ogiltighet

     En röstsedel är ogiltig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) om valkuvertet är öppet eller upptar (tillägg) obehörig anteckning om den röstande eller (tillägg) annat obehörigt,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet är nytt

 

 

12 §

Röstsedels ogiltighet

     En röstsedel är ogiltig

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) om valkuvertet (utesl.) upptar en obehörig anteckning om den röstande eller något annat obehörigt,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om ett valkuvert är öppet ska den kommunala centralvalnämnden med bevarande av valhemligheten tillsluta det.

 

 

16 §

Tryckning av röstsedlar och brevröstningshandlingar

     Kommunen låter trycka de röstsedlar samt tillverka de brevröstningshandlingar som används vid en folkomröstning. Av röstsedeln skall framgå hur den skall vikas ihop och den skall vara sådan att rösthemligheten tryggas. Röstsedeln skall tryckas på gult papper.

     Vid folkomröstningar används de förseglingstillbehör som landskapsstyrelsen enligt 83 § 3 mom. landskapslagen om lagtingsval och kommunalval har tillställt kommunala centralnämnden och valnämnderna.

 

 

 

16 §

Tryckning av röstsedlar och brevröstningshandlingar

     Kommunen låter trycka de röstsedlar samt tillverka de brevröstningshandlingar som används vid en folkomröstning. Av röstsedeln ska framgå hur den ska vikas ihop och den ska vara sådan att rösthemligheten tryggas. Röstsedeln ska tryckas på gult papper.

     (Utesl.)

 

 

17 §

Kostnader för folkomröstning

     Kommunen står för kostnaderna för en kommunal folkomröstning, med undantag för kostnaderna för de förseglingstillbehör som avses i 16 § 2 mom.

 

 

 

17 §

Kostnader för folkomröstning

     Kommunen står för kostnaderna för en kommunal folkomröstning (utesl.).

 

 

18 §

Övriga bestämmelser

     Vid folkomröstningar skall utöver denna lag i tillämpliga delar iakttas 2 §, 5 §, 8 §, 18 §, 38 § 2 och 3 mom., 39 §, 40–44 §§, 46 §, 48 § 1, 3 och 4 mom., 49 §, 49a § 1 mom., 54b § 2 mom., 55 §, 55a §, 56 §, 69 §, 70 §, 73 §, 86 § och 87 § 2 mom. landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. Bestämmelserna i 87 § landskapslagen om lagtingsval och kommunalval gäller dock inte tiden för returnering av brevröstningshandlingar enligt 10 § 2 mom.

 

 

 

18 §

Övriga bestämmelser

     Vid folkomröstningar ska utöver denna lag i tillämpliga delar iakttas 4 §, 9 §, 17 §, 30 §, 31 §, 53 §, 56 §, 63 §, 65 §, 70 §, 88–90 §§, 92 §, 94 §, 96 §, 100 § 5 mom., 105 §, 118 §, 119 § och 120 § 2 mom. vallagen för Åland. Bestämmelserna i 120 § 2 mom. vallagen för Åland gäller dock inte tiden för returnering av brevröstningshandlingar enligt 10 § 2 mom.

 

 

19 §

Närmare föreskrifter

     Landskapsstyrelsen meddelar vid behov genom landskapsförordning närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

 

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ….

 

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2011:17) om valfinansiering som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Redovisningsskyldiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar avses i denna lag etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar enligt landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval. Vad som i denna lag sägs om etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar gäller även sådana valmansföreningar vars kandidater invalts till lagtinget eller ett kommunfullmäktige.

     Centralnämnden för lagtingsval ska utan dröjsmål skicka uppgifter om de personer för vilka fullmakt till lagtinget har utfärdats och de kommunala centralnämnderna ska så snart valresultatet fastställts skicka uppgifter om de invalda och ersättarna till landskapsregeringens revisionsbyrå.

 

 

 

2 §

Redovisningsskyldiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar avses i denna lag etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar enligt vallagen (  :  ) för Åland. Vad som i denna lag sägs om etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar gäller även sådana valmansföreningar vars kandidater invalts till lagtinget eller ett kommunfullmäktige.

 

     Centralnämnden för lagtingsval ska utan dröjsmål skicka uppgifter om de personer för vilka fullmakt till lagtinget har utfärdats och de kommunala centralvalnämnderna ska så snart valresultatet fastställts skicka uppgifter om de invalda och ersättarna till Landskapsrevisionen.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ….