Lagförslag 30/2020-2021

Tillhör ärendet: Utökad marknadskontroll
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 30/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utökad marknadskontroll

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en utökning av marknadskontrollen på grund av EU:s marknadskontrollförordning. Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter behöver ändras och kompletteras för att överensstämma med krav i marknadskontrollförordningen. Åtta lagar föreslås läggas till i listan för marknadskontrollen. En av dessa är tobakslagen, där även kompletterande bestämmelser föreslås, och de övriga sju är blankettlagar där det inte behövs någon ändring.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 3

1.2 EU:s marknadskontrollförordning. 3

2. Nuläge. 3

2.1 Marknadskontrollen idag. 3

2.2 Arbets- och näringsministeriets förslag till ändrad marknadskontroll 3

2.3 Andra lagförslag som behandlas i lagtinget 4

2.4 Finlands behörighet enligt EU:s marknadskontrollförordning. 4

2.5 Övriga EU-rättsakter i EU:s marknadskontrollförordning. 6

3. Landskapsregeringens förslag. 6

4. Lagstiftningsbehörighet 6

5. Förslagets verkningar 7

6. Ärendets beredning. 7

Detaljmotivering. 7

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 7

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter 11

Lagtext 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter 15

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

Landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, nedan marknadskontrollagen, trädde i kraft den 1 juli 2017 och reglerar marknadskontrollen för några produkter. Marknadskontrollagen innehåller särskilda bestämmelser för marknadskontrollen. Den är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för lagstiftningen om pyrotekniska produkter, elsäkerhet, hissäkerhet, utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, explosiva varor samt gasanordningar.

 

1.2 EU:s marknadskontrollförordning

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, började i huvudsak att tillämpas den 16 juli 2021. Förordningen ersätter bestämmelserna om marknadskontroll och yttre gränskontroll i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen. Marknadskontrollförordningen gäller 70 av EU:s rättsakter om produkter.

     Syftet med marknadskontrollförordningen är att minska antalet produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, effektivisera marknadskontrollen och förbättra den inre marknadens funktion. Ett annat syfte är att skapa jämlika konkurrensförhållanden för alla ekonomiska aktörer. För att uppnå detta föreskrivs det i förordningen bland annat om vissa skyldigheter för ekonomiska aktörer, om marknadskontrollmyndigheternas minimibefogenheter och om gränsöverskridande samarbete mellan tillsynsmyndigheterna.

     Enligt marknadskontrollförordningen ska medlemsstaterna även föreskriva om straffbestämmelser för ett flertal av rättsakterna.

 

2. Nuläge

 

2.1 Marknadskontrollen idag

 

Arbetet med marknadskontrollen på de områden där marknadskontroll redan har införts är nära kopplad till tillsynen inom de områdena. Exempel på sådan tillsyn är den för pyrotekniska produkter och enligt elsäkerhetslagstiftningen.

     Säkerhets- och kemikalieverket är samordningskontor för marknadskontrollen i Finland. Landskapsregeringen har på verkets begäran under våren utsett medlemmar till en samordningsgrupp för marknadskontrollen. Samarbetsgruppen har bl.a. som mål att effektivisera samarbetet mellan kontrollmyndigheter och informationsutbytet gällande bästa praxis inom marknadskontrollen.

 

2.2 Arbets- och näringsministeriets förslag till ändrad marknadskontroll

 

Arbets- och näringsministeriet har under våren skickat ut en remiss av ändrad lagstiftning om marknadskontrollen. I förslaget ingår ändringar i de blankettlagar som redan ingår i marknadskontrollen enligt både rikets och Ålands marknadskontrollagar. Dessutom föreslås att bl.a. följande lagar som tillämpas på Åland som blankettlagar ska ingå i marknadskontrollen.

 

Finlands lagstiftning

Åländsk blankettlag

Lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (FFS 1005/2008)

Landskapslagen (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (FFS 1712/2015)

Landskapslagen (2017:30) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för vattenfarkoster

Kemikalielagen (FFS 599/2013)

Landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

Lagen om kosmetiska produkter (FFS 492/2013)

Landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

Lagen om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (FFS 387/2013)

Landskapslagen (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

Samtidigt föreslås anpassningsbestämmelser i dessa lagar. De ändringarna bedöms inte medföra ändringskrav i de åländska blankettlagarna. I remissen föreslås även att tobakslagen ska ingå i marknadskontrollen. Dessutom föreslås anpassningsbestämmelser i tobakslagen. Åland har en egen tobakslag.

 

2.3 Andra lagförslag som behandlas i lagtinget

 

Landskapsregeringen överlämnar samtidigt med detta lagförslag två andra lagförslag som detta lagförslag är kopplade till. Dessa är lagförslaget om aerosoler och lagförslaget om personlig skyddsutrustning för konsumenter. Dessa lagar behöver träda i kraft senast samtidigt med lagarna i detta förslag.

     I maj överlämnade landskapsregeringen lagförslag 22/2020-2021 Ny blankettlag om fordon där det även ingår en ändring av marknadskontrollagen. Genom den ändringen kopplas tolv EU-rättsakter om fordon till marknadskontrollen. Detta lagförslag är inte direkt beroende av lagförslaget om ny blankettlag om fordon och de kan träda i kraft vid olika datum.

 

2.4 Finlands behörighet enligt EU:s marknadskontrollförordning

 

Av de 70 EU-rättsakter som ingår i EU:s marknadskontrollförordning bedöms 23 ligga inom rikets behörighetsområde. Dessa är, siffran före rättsakten är från marknadskontrollförordningen.

     1. Rådets direktiv 69/493/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas,

     3. Rådets direktiv 75/107/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om flaskor som används som mätbehållare,

     5. Rådets direktiv 76/211/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning för vissa produkter i vikt eller volym,

     6. Rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG,

     8. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet,

     11. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik,

     19. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG,

     24. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/45/EG om fastställande av bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder, om upphävande av rådets direktiv 75/106/EEG och 80/232/EEG samt om ändring av rådets direktiv 76/211/EEG,

     28. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder,

     36. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke,

     40. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG,

     43. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,

     48. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl,

     50. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar,

     51. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument,

     56. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG,

     57. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar,

     58. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG,

     61. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG,

     64. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG

     65. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG,

     66. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU,

     70. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civil luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91.

     Dessutom är innehållet i 7. Rådets direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav för nya varmvattenpannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle huvudsakligen om CE-märkning vilket hänförs till standardisering och därmed rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 19 punkten i självstyrelselagen.

 

2.5 Övriga EU-rättsakter i EU:s marknadskontrollförordning

 

Vissa bestämmelser om marknadskontroll finns i 12 § i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland beträffande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om harmonisering av villkoren för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG. Enligt 12 § 2 mom. är landskapsregeringen marknadstillsynsmyndighet enligt byggproduktförordningen, men det krävs även vissa kompletterande bestämmelser om marknadskontrollförordningen i lagen, vilket landskapsregeringen återkommer med ändringsförslag om.

     EU:s marknadskontrollförordning innehåller sex rättsakter som på Åland genomförs med miljöskyddslagstiftningen och ett som genomförs både av miljöskyddslagstiftningen och blankettlagstiftningen om kemikalier. Landskapsregeringen återkommer senare med ett lagförslag om nödvändiga lagstiftningsåtgärder för dessa.

     EU:s marknadskontrollförordning innehåller även fyra direktiv om producentansvar där Åland har blankettlagstiftning genom landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag. Landskapsregeringen har idag inte någon information om vilka lagstiftningsåtgärder som miljöministeriet planerar att föreslå i avfallslagen för att införa marknadskontroll för dessa.

     Arbets- och näringsministeriet har informerat att marknadskontrollbestämmelser kommer att föreslås i en senare proposition för leksaker. Eftersom Åland har blankettlagstiftning om leksaker avvaktar landskapsregeringen med lagstiftningsåtgärder för detta.

     I en senare proposition kommer även ändringar i lagstiftningen om transport av farliga ämnen som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar att föreslås kopplas till marknadskontrollen. Landskapsregeringen avvaktar med eventuella lagändringsförslag för det direktivet eftersom Åland har blankettlagstiftning på detta område.

     Lagstiftningen om gödselmedel är under omarbetning i riket och planeras i samband med det att kopplas till marknadskontrollen. Även på detta område har Åland blankettlagstiftning och avvaktar därför med lagändringsförslag för detta.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ändringar i landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för att utöka marknadskontrollen till även lagstiftningen om ekodesign för och energimärkning av produkter, säkerhets- och utsläppskrav för vattenfarkoster, kemikalier, farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, kosmetiska produkter, tobak och relaterade produkter, aerosoler samt personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter.

 

4. Lagstiftningsbehörighet

 

Lagförslaget berör landskapsregeringen, allmän ordning och säkerhet, miljövård, hälso- och sjukvård, båttrafik samt näringsverksamhet vilka rättsområden enligt 18 § 1, 6, 10, 12, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen hänförs till landskapets lagstiftningsbehörighet. Lagförslaget innehåller även bestämmelser om straffrättsliga påföljder. Landskapet har i enlighet med 18 § 25 punkten i självstyrelselagen behörighet att lagstifta om beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Till landskapets behörighet hör enligt 18 § 26 punkten i självstyrelselagen även användning av tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förslaget kan innebära ett visst merarbete för landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, men utgångspunkten är att arbetet till största delen kan göras genom det befintliga tillsynsarbetet. Dessutom förväntas att samarbetet med riksmyndigheterna kan underlätta arbetet, särskilt genom deltagandet i Säkerhets- och kemikalieverkets samordningsgrupp för marknadskontroll.

     För företagen bedöms förslaget inte innebära några större konsekvenser, men i de fall ett företag inte följer marknadskontrollbestämmelserna har myndigheterna mera effektiva tillsynsverktyg för att få företaget att följa regelverket. Generellt innebär förslaget att de företag som följer regelverket ges bättre förutsättningar för sin verksamhet.

 

6. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med infrastrukturavdelningen, regeringskansliet och social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen. Lagförslaget har skickats på remiss till Ålands näringsliv, Företagarna på Åland, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt infrastrukturavdelningen, regeringskansliet och social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen.

 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

1 § Tillämpningsområde. I 1 mom. föreslår landskapsregeringen att marknadskontrollagen ska tillämpas på de produkter som omfattas av tillämpningsområdet för ytterligare åtta lagar. De är lagstiftningen om ekodesign, vattenfarkoster, kemikalier, användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, kosmetiska produkter och tobak samt de två nya blankettlagarna om aerosoler och personlig skyddsutrustning för konsumenter. I lagförslag 22/2020-2021 föreslås att även fordon ska ingå i marknadskontrollen.

     I 2 mom. föreslås att hänvisningen till artiklarna 27–29 i NLF-förordningen ersätts med en hänvisning till artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen.

     Landskapsregeringen föreslår att ett nytt 3 mom. fogas till paragrafen, enligt vilket lagen ska tillämpas på tillsynen över de skyldigheter som anges i artikel 4 i marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans. I artikel 4 i marknadskontrollförordningen föreskrivs det om uppgifterna för vissa ekonomiska aktörer, vilka tillämpas på utsläppandet på marknaden av produkter som hör till tillämpningsområdet för de produktbestämmelser som särskilt förtecknas i artikeln. Artikeln ska tillämpas på produkter som hör till tillämpningsområdet för sammanlagt 18 olika EU-produktbestämmelser, varav tolv är Ålands behörighet som berör byggprodukter, personlig skyddsutrustning för konsumenter, gasdrivna anordningar, buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus, leksaker, ekodesign för energirelaterade produkter, begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, pyrotekniska artiklar, fritidsbåtar och vattenskotrar, elektromagnetisk kompatibilitet, utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar  samt elektrisk utrustning.

     Enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen får en produkt som hör till dess tillämpningsområde släppas ut på marknaden i EU endast om en ekonomisk aktör som nämns i artikel 4.2 är ansvarig för de uppgifter som anges i artikel 4.3. På tillsynen över de ekonomiska aktörernas skyldigheter tillämpas framöver utöver marknadskontrollförordningen också marknadskontrollagen. Marknadskontrollagen är dock sekundär om något annat till exempel föreskrivs i produktspecifika sektorlagar.

 

2 § Definitioner. Definitionen av tillsyn i 3 punkten behöver ändras, eftersom den i nuläget är kopplad till definitionen av marknadskontroll enligt NLF-förordningen som upphävdes i och med marknadskontrollförordningen ikraftträdande.

     Landskapsregeringen föreslår att definitionen av ekonomisk aktör i 9 punkten ska omfatta ekonomiska aktörer enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen utöver ekonomiska aktörer enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. Definitionen behövs för att de tillsynsåtgärder som riktas till ekonomiska aktörer enligt marknadskontrollagen också ska kunna tillämpas vid tillsynen över skyldigheter enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen. Avgränsningen av ekonomiska aktörer enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen avviker i någon mån från ansvariga ekonomiska aktörer inom olika produktsektorer om vilka det föreskrivs i sektorlagar.

     I definitionen i 10 punkten av produkt som inte överensstämmer med kraven föreslås tillägget tillämplig harmoniserad unionslagstiftning. I den gällande definitionen beaktas vid bedömningen av överensstämmelse med kraven endast kraven på produkterna enligt de lagar som hör till tillämpningsområdet. Genom ändringen beaktas bättre de krav som ställs på produkterna i den direkt tillämpliga EU-rätten.

     Till paragrafen fogas en ny 12 punkt med definition av onlinegränssnitt, som motsvarar definitionen av onlinegränssnitt enligt marknadskontrollförordningen. Den nya definitionen behövs för tillämpningen av den föreslagna nya 21a §.

     Dessutom föreslås det att definitionen i 6 punkten om återkallelse stryks som obehövlig, eftersom den termen inte används förutom i rubriken till 18 §.

 

4 § Tillsynsmyndighet. Landskapsregeringen föreslår att ett nytt 4 mom. fogas till paragrafen att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, är tillsynsmyndighet i fråga om produkter som avses i tobakslagen och blankettlagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Förslaget motsvarar nuläget, eftersom ÅMHM i nuläget är tillsynsmyndighet enligt de båda lagarna.

 

5 § Skötseln av uppgifter och uppgifternas prioritetsordning. Paragrafen föreslås kompletteras med en hänvisning till artikel 11.3 i marknadskontrollförordningen om riskbedömning. Artikeln beskriver en riskbaserad metod där fem punkter med faktorer ska beaktas.

 

6 § Tillsynsplan. I paragrafen stryks hänvisningen till artikel 18 i NLF-förordningen, vilken har upphävts genom marknadskontrollförordningen. I stället föreslås att tillsynsmyndigheterna ska beakta den nationella strategin för marknadskontroll enligt artikel 13 i marknadskontrollförordningen när tillsynsplanen görs upp. Eftersom varje medlemsstat ska göra upp endast en nationell strategi är det ansvarig riksmyndig, dvs. Säkerhets- och kemikalieverket, som i första hand svara för den men i samarbete med de åländska tillsynsmyndigheterna.

 

7 § Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer. Paragrafens 1 mom. föreslås kompletteras med en hänvisning till artikel 14.4 a och b i marknadskontrollförordningen, där det finns bestämmelser om de uppgifter som ska begäras av de ekonomiska aktörerna. I artikel 14.4 i marknadskontrollförordningen förtecknas de befogenheter som medlemsstaterna åtminstone ska tilldela marknadskontrollmyndigheterna. I gällande formulering av momentet föreskrivs om tillsynsmyndighetens rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen. Genom hänvisningen till artikel 14.4 a och b i förordningen preciseras det att också de uppgifter som nämns i de punkterna kan höra till uppgifterna och att tillsynsmyndigheten därmed enligt den bestämmelsen har rätt att få de uppgifterna av de ekonomiska aktörerna. En förutsättning enligt 1 mom. är fortfarande att uppgifterna är nödvändiga för tillsynen.

     Ett nytt 2 mom. föreslås fogas till paragrafen, enligt vilket tillsynsmyndigheten har rätt att av den ekonomiska aktören få sådana för tillsynen nödvändiga upplysningar som behövs för att verifiera ägare av onlinegränssnitt. Bestämmelsen behövs för tillämpningen av artikel 14.4 c i marknadskontrollförordningen.

 

9a § Rätt att skaffa produkter under annan identitet. En ny paragraf föreslås fogas till lagen. Genom bestämmelsen ges tillsynsmyndigheterna befogenheten enligt artikel 14.4 j i marknadskontrollförordningen att köpa varuprover under fingerad identitet. Enligt 1 mom. har tillsynsmyndigheten rätt att ta produkter för undersökning under annan identitet, om det är nödvändigt för kontrollen av att produkterna överensstämmer med kraven. Med stöd av bestämmelsen är det tillåtet att använda ett fingerat namn som konstruerats med tanke på testköpet och till exempel ett e-postkonto som skapats för ändamålet. Enligt 2 mom. ska den ekonomiska aktören och en personuppgiftsansvarig informeras om användningen av annan identitet så snart denna information kan lämnas utan att syftet med användningen av annan identitet äventyras.

     Att använda annan identitet kan vara nödvändigt speciellt vid anskaffande av produkter via nätet, eftersom anskaffande via nätet ofta förutsätter inmatning av personuppgifter och vissa produkter kan vara tillgängliga endast på nätet. Avsikten med myndighetstillsynen kan bli svår att genomföra om man vid köpet uppträder som en myndighet. Det kan inte heller anses skäligt att anställda hos en tillsynsmyndighet ska använda sina egna personuppgifter vid anskaffande av produktprover. Annan identitet kan behövas också i en situation där en ekonomisk aktör inte går med på att lämna ett produktprov när myndigheten begär det.

     Med tanke på förvaltningens lagenlighet är det viktigt att tillsynsmyndigheternas befogenheter begränsas till genomförandet av vanliga civilrättsliga rättshandlingar. Användning av annan identitet motsvarar till sin omfattning alltså inte till exempel de befogenheter som polisen har i anslutning till användning av annan identitet eller att tillsynsmyndigheten kan få tillgång till fingerade dokument (personnummer, kreditkort etc.) som uppgjorts eller tillverkats för användningen av annan identitet.

     Den personuppgiftsansvarige som avses i artikel 4.7 i allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 behandlar i praktiken de uppgifter som tillsynsmyndigheten använt för anskaffande av en produkt som personuppgifter. För att säkerställa att den personuppgiftsansvarige får en korrekt bild av registeruppgifternas innehåll, ska den behöriga myndigheten enligt förslaget vara skyldig att informera den personuppgiftsansvarige om användningen av annan identitet så snart denna information kan lämnas utan att syftet med anskaffandet av produkten äventyras. Det är ändamålsenligt också med tanke på en öppen och pålitlig förvaltning. Eftersom det är möjligt att den personuppgiftsansvarige är någon annan än den ekonomiska aktör som varit part i avtalet, såsom tillverkaren eller importören av en produkt, föreskrivs det i momentet separat om skyldigheten att informera också den ekonomiska aktören om användningen av annan identitet.

 

16 § Åtgärdsföreläggande. Landskapsregeringen föreslår att ett nytt 2 mom. fogas till paragrafen, i vilket det föreskrivs om en ny befogenhet för tillsynsmyndigheten att meddela en ekonomisk aktör ett föreläggande att vidta korrigerande åtgärder för att få förfarandena att överensstämma med kraven. Den nya befogenheten stöder genomförandet av artikel 14.4 g och 16.2 i marknadskontrollförordningen.

     Avsikten är dock inte att tyngdpunkten i marknadskontrollen i och med den nya befogenheten övergår till kontroll av de ekonomiska aktörernas förfaranden, utan marknadskontrollen ska fortfarande styras av ett riskbaserat perspektiv enligt proportionalitetsprincipen. Ett åtgärdsföreläggande om förfarandena berör alltid endast ett fel i förfarandet som uppdagats i ett enskilt fall.

     Befogenheten att meddela ålägganden att få förfarandena att överensstämma med kraven behövs till exempel vid marknadskontrollen av kemikalier.

 

21a § Befogenheter i samband med onlinegränssnitt och domännamn. En ny 21a § föreslås fogas till lagen. Genom bestämmelsen tilldelas tillsynsmyndigheterna befogenheten enligt artikel 14.4 k i marknadskontrollförordningen.

     I paragrafens 1 mom. föreskrivs det om rätten för tillsynsmyndigheten att ålägga tjänsteleverantören att avlägsna innehåll som hänvisar till en produkt från ett onlinegränssnitt eller ge slutanvändaren en tydlig varning i samband med användningen av ett onlinegränssnitt. Paragrafens 2 mom. innehåller bestämmelser om befogenheter som får utövas först när ett föreläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits. Tillsynsmyndigheten får då ålägga tjänsteleverantören att förhindra eller begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller ålägga den som förvaltar ett domännamnsregister eller registreraren att radera ett domännamn eller att registrera domännamnet i tillsynsmyndighetens namn. Befogenheterna enligt paragrafen bildar en helhet i två steg på det sätt som beskrivs ovan. Tillsynsmyndigheten ska först utöva befogenheterna enligt 1 mom. för att undanröja den allvarliga risken. Först därefter är det tillåtet att utöva de striktare befogenheterna enligt 2 mom.

     Befogenheter som gäller onlinegränssnitt har i marknadskontrollförordningen fastställts som ett sista alternativ i en situation där det inte finns andra effektiva metoder för att undvika en allvarlig skada. Det föreslås att tröskeln för att utöva befogenheterna ska vara relativt hög. En förutsättning för att utöva befogenheterna enligt momentet är för det första att det är fråga om innehåll som hänvisar till produkter som medför allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom. Utövandet av befogenheten i fråga bör dessutom vara nödvändigt för att eliminera den aktuella allvarliga risken, det vill säga en förutsättning för utövande av befogenheten är att andra effektiva metoder inte är tillgängliga.

     Tjänsteleverantörer enligt paragrafen är leverantörer av hosting-, internet- och plattformstjänster samt teleföretag eller motsvarande aktörer som i övrigt svarar för publicering eller förmedling av information eller för att hålla sådan tillgänglig på nätet.

     Minimibefogenheterna enligt marknadskontrollförordningen inbegriper ingen befogenhet att ålägga att ett domännamn ska registreras i den behöriga myndighetens namn. En sådan befogenhet förhindrar dock situationer där samma aktör efter det att ett domännamn har raderats tar i bruk domännamnet på nytt och således fortsätter med sin tidigare verksamhet. Andra aktörer kan inte ta i bruk ett domännamn på nytt när det är registrerat i marknadskontrollmyndighetens namn. Det är fråga om ett nationellt tillägg i förhållande till de minimibefogenheter som anges i marknadskontrollförordningen.      Enligt 3 mom. föreslås tillsynsmyndigheten även få meddela ett interimistiskt beslut, och då gäller beslutet tills ärendet är slutligt avgjort. Tillsynsmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.

     I 4 mom. föreslås att tillsynsmyndigheten innan den meddelar ett beslut enligt 1 eller 2 mom. ska ge mottagaren av beslutet samt den ekonomiska aktören tillfälle att bli hörda, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.     Sådana ärenden som redan hade inletts före ikraftträdandet av denna ändringslag föreslås handläggas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

8a § Marknadskontroll. Landskapsregeringen föreslår att tobakslagen kompletteras med en paragraf med hänvisning till bestämmelser om tillsynsåtgärder i marknadskontrollagen. Bestämmelserna om tillsynsåtgärder i lagen ska inte tillämpas vid marknadskontroll av tobak och relaterade produkter.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 6 punkten landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter,

     ändras 1 § 2 mom., 2 § 3, 9 och 10 punkterna samt 5-7 §§, av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i landskapslagen 2021/98 och

     fogas till lagens 1 § 1 mom. nya 8-15 punkter och ett nytt 3 mom., till lagens 2 § en ny 12 punkt, till lagens 4 § ett nytt 4 mom. och till lagens 16 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 9a och 21a §§, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna 2017/141, 2019/66 och 202X/XX, som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Landskapslagen (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter.

     9) Landskapslagen (2017:30) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för vattenfarkoster.

     10) Landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier.

     11) Landskapslagen (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

     12) Lagen om kosmetiska produkter (FFS 492/2013) enligt landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet.

     13) Landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter.

     14) Landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler.

     15) Landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter.

     Lagen tillämpas dessutom på sådana åtgärder av tillsynsmyndigheterna som gäller produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 mom. och som avses i artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs i de nämnda lagarna.

     Denna lag tillämpas dessutom på tillsynen över de skyldigheter som anges i artikel 4 i marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha följande betydelse:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Tillsyn är den marknadskontroll i form av verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av tillsynsmyndigheterna för att se till att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och med skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) Ekonomisk aktör är ekonomiska aktörer enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen.

     10) Produkt som inte överensstämmer med kraven är en produkt som inte uppfyller de krav som anges för denna i de lagar som nämns i 1 § eller i tillämplig harmoniserad unionslagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     12) Onlinegränssnitt är en programvara, inbegripet en webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för dennas räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna tillgång till den ekonomiska aktörens produkter.

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 

5 §

Skötseln av uppgifter och uppgifternas prioritetsordning

     Tillsynsmyndigheten ska sköta sina uppgifter på ett så effektivt och utifrån en riskbedömning så ändamålsenligt sätt som möjligt. Om omständigheterna det fordrar ska en prioritering av uppgifterna göras. Vid riskbedömningen ska de faktorer som avses i artikel 11.3 i marknadskontrollförordningen beaktas.

 

6 §

Tillsynsplan

     För tillsynen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 § ska tillsynsmyndigheten göra en tillsynsplan där bestämmelserna i artikel 13 i marknadskontrollförordningen ska beaktas.

 

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen. Denna information kan omfatta de uppgifter som avses i artikel 14.4 a och b i marknadskontrollförordningen.

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av den ekonomiska aktören få sådana för tillsynen nödvändiga upplysningar som behövs för att verifiera ägare av onlinegränssnitt.

 

9a §

Rätt att skaffa produkter under annan identitet

     Tillsynsmyndigheten har rätt att ta produkter för undersökning under annan identitet, om det är nödvändigt för tillsynen av att produkterna överensstämmer med kraven. Vad som föreskrivs i 9 § 2 och 3 mom. tillämpas också när en produkt har tagits för undersökning under annan identitet.

     Tillsynsmyndigheten ska informera den ekonomiska aktören och en personuppgiftsansvarig som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) om användningen av annan identitet så snart denna information kan lämnas utan att syftet med användningen av annan identitet äventyras.

 

16 §

Åtgärdsföreläggande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om de förfaranden som gäller en produkt inte överensstämmer med kraven, kan tillsynsmyndigheten meddela ett föreläggande enligt 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder för att få förfarandena att överensstämma med kraven.

 

21a §

Befogenheter i samband med onlinegränssnitt och domännamn

     Om en produkt medför allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., får tillsynsmyndigheten, om det är nödvändigt för att undanröja den allvarliga risken, ålägga tjänsteleverantören att från ett onlinegränssnitt avlägsna innehåll som hänvisar till en produkt. Tillsynsmyndigheten får under samma förutsättningar ålägga tjänsteleverantören att när slutanvändaren använder ett onlinegränssnitt visa en tydlig varning om den risk som produkten medför.

     Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits får tillsynsmyndigheten

     1) ålägga tjänsteleverantören att förhindra eller begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller

     2) ålägga den som förvaltar ett domännamnsregister eller registreraren att radera ett domännamn eller att registrera domännamnet i tillsynsmyndighetens namn.

     Tillsynsmyndigheten kan även interimistiskt meddela ett föreläggande enligt 1 och 2 mom. Det interimistiska föreläggandet gäller tills tillsynsmyndigheten avgör saken slutgiltigt. Tillsynsmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.

     Innan tillsynsmyndigheten meddelar ett föreläggande enligt 1–3 mom. ska den ge mottagaren av beslutet samt den ekonomiska aktören tillfälle att bli hörd, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     De ärenden som har inletts före ikraftträdandet av denna lag ska handläggas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

 

__________________

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter en ny 8a § som följer:

 

8a §

Marknadskontroll

     För marknadskontroll av tobak och relaterade produkter finns särskilda bestämmelser om tillsynsåtgärder i 3 kap. och 25 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter. Denna lags bestämmelser om tillsynsåtgärder ska inte tillämpas vid marknadskontroll av tobak och relaterade produkter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 9 september 2021

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Höglund

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 30/2020-2021