Lagförslag 30/2020-2021 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Utökad marknadskontroll
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Utvidgad marknadskontroll

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 30/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter 6

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 6 punkten landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter,

     ändras 1 § 2 mom., 2 § 3, 9 och 10 punkterna samt 5-7 §§, av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i landskapslagen 2021/98 och

     fogas till lagens 1 § 1 mom. nya 8-15 punkter och ett nytt 3 mom., till lagens 2 § en ny 12 punkt, till lagens 4 § ett nytt 4 mom. och till lagens 16 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 9a och 21a §§, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagarna 2017/141, 2019/66 och 202X/XX, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 8 punkt

 

 

 

     Ny 9 punkt

 

 

 

     Ny 10 punkt

 

 

     Ny 11 punkt

 

 

 

 

     Ny 12 punkt

 

 

 

 

     Ny 13 punkt

 

     Ny 14 punkt

 

 

     Ny 15 punkt

 

 

 

     I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan kallad NLF−förordningen, finns bestämmelser som rör tillsynen och övervakningen av produktsäkerheten hos i denna lag avsedda produkter.

 

 

 

 

 

     Nytt 3 mom.

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) Landskapslagen (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter.

     9) Landskapslagen (2017:30) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för vattenfarkoster.

     10) Landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier.

     11) Landskapslagen (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

     12) Lagen om kosmetiska produkter (FFS 492/2013) enligt landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet.

     13) Landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter.

     14) Landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler.

     15) Landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter.

     Lagen tillämpas dessutom på sådana åtgärder av tillsynsmyndigheterna som gäller produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 mom. och som avses i artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs i de nämnda lagarna.

     Denna lag tillämpas dessutom på tillsynen över de skyldigheter som anges i artikel 4 i marknadskontrollförordningen, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha följande betydelse:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Tillsyn är den marknadskontroll vilken som tillsyn och övervakning utförs i enlighet med artikel 2.17 i NLF–förordningen som myndigheterna bedriver för att säkerställa att produkterna överensstämmer med kraven.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) Återkallelse är varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan finns på marknaden eller hos slutanvändaren, eller en åtgärd för att få produkten att överensstämma med kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) Ekonomisk aktör är ekonomiska aktörer enligt de lagar som nämns i 1 §.

 

 

     10) Produkt som inte överensstämmer med kraven är en produkt som inte uppfyller de krav som anges för dem i de lagar som nämns i 1 §.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 12 punkt

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha följande betydelse:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Tillsyn är den marknadskontroll i form av verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av tillsynsmyndigheterna för att se till att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i tillämplig lagstiftning och med skyddet av allmänna intressen som omfattas av den lagstiftningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     6 punkten upphävs

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) Ekonomisk aktör är ekonomiska aktörer enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. eller enligt artikel 4 i marknadskontrollförordningen.

     10) Produkt som inte överensstämmer med kraven är en produkt som inte uppfyller de krav som anges för dem i de lagar som nämns i 1 § eller i tillämplig harmoniserad unionslagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     12) Onlinegränssnitt är en programvara, inbegripet en webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som drivs av en ekonomisk aktör eller för dennas räkning och som tjänar till att ge slutanvändarna till-gång till den ekonomiska aktörens produkter.

 

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 4 mom.

 

 

 

4 §

Tillsynsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet enligt landskapslagen (ÅFS 1978:52) om tobak och relaterade produkter och landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om be-gränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 

 

5 §

Skötseln av uppgifter och uppgifternas prioritetsordning

     Tillsynsmyndigheten ska sköta sina uppgifter på ett så effektivt och utifrån en riskbedömning så ändamålsenligt sätt som möjligt. Om omständigheterna det fordrar ska en prioritering av uppgifterna göras.

 

 

 

5 §

Skötseln av uppgifter och uppgifternas prioritetsordning

     Tillsynsmyndigheten ska sköta sina uppgifter på ett så effektivt och utifrån en riskbedömning så ändamålsenligt sätt som möjligt. Om omständigheterna det fordrar ska en prioritering av uppgifterna göras. Vid riskbedömningen ska de faktorer som avses i artikel 11.3 i marknadskontrollförordningen beaktas.

 

 

6 §

Tillsynsplan

     För tillsynen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 § ska tillsynsmyndigheten göra en tillsynsplan där bestämmelserna i artikel 18.5 i NLF–förordningen om program för marknadskontroll ska beaktas.

 

 

 

6 §

Tillsynsplan

     För tillsynen av produkter som omfattas av tillämpningsområdet för de lagar som nämns i 1 § ska tillsynsmyndigheten göra en tillsynsplan där bestämmelserna i artikel 13 i marknadskontrollförordningen ska beaktas.

 

 

 

Från och med 1.1.2022, enligt ÅFS 2021/98:

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen. Denna information kan omfatta de uppgifter som avses i artikel 14.4 a och b i marknadskontrollförordningen.

 

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av den ekonomiska aktören få sådana för tillsynen nödvändiga upplysningar som behövs för att verifiera ägare av onlinegränssnitt.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

9a §

Rätt att skaffa produkter under annan identitet

     Tillsynsmyndigheten har rätt att ta produkter för undersökning under annan identitet, om det är nödvändigt för tillsynen av att produkterna överensstämmer med kraven. Vad som föreskrivs i 9 § 2 och 3 mom. tillämpas också när en produkt har tagits för undersökning under annan identitet.

     Tillsynsmyndigheten ska informera den ekonomiska aktören och en personuppgiftsansvarig som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) om användningen av annan identitet så snart denna information kan lämnas utan att syftet med användningen av annan identitet äventyras.

 

 

16 §

Åtgärdsföreläggande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 2 mom.

 

 

 

16 §

Åtgärdsföreläggande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -              Om de förfaranden som gäller en produkt inte överensstämmer med kraven, kan tillsynsmyndigheten meddela ett föreläggande enligt 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder för att få förfarandena att överensstämma med kraven.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

21a §

Befogenheter i samband med onlinegränssnitt och domännamn

     Om en produkt medför allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet och egendom eller för miljön eller för andra allmänna intressen som avses i de lagar som nämns i 1 § 1 mom., får tillsynsmyndigheten, om det är nödvändigt för att undanröja den allvarliga risken, ålägga tjänsteleverantören att från ett onlinegränssnitt avlägsna innehåll som hänvisar till en produkt. Tillsynsmyndigheten får under samma förutsättningar ålägga tjänsteleverantören att när slutanvändaren använder ett onlinegränssnitt visa en tydlig varning om den risk som produkten medför.

     Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits får tillsynsmyndigheten

     1) ålägga tjänsteleverantören att förhindra eller begränsa åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller att ta bort ett onlinegränssnitt, eller

     2) ålägga den som förvaltar ett domännamnsregister eller registreraren att radera ett domännamn eller att registrera domännamnet i tillsynsmyndighetens namn.

     Tillsynsmyndigheten kan även interimistiskt meddela ett föreläggande enligt 1 och 2 mom. Det interimistiska föreläggandet gäller tills tillsynsmyndigheten avgör saken slutgiltigt. Tillsynsmyndigheten ska avgöra saken skyndsamt.

     Innan tillsynsmyndigheten meddelar ett föreläggande enligt 1–3 mom. ska den ge mottagaren av beslutet samt den ekonomiska aktören tillfälle att bli hörd, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     De ärenden som har inletts före ikraftträdandet av denna lag ska handläggas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

__________________

 

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (ÅFS 1978:52) om tobak och relaterade produkter en ny 8a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

 

8a §

Marknadskontroll

     För marknadskontroll av tobak och relaterade produkter finns särskilda bestämmelser om tillsynsåtgärder i 3 kap. och 25 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter. Denna lags bestämmelser om tillsynsåtgärder ska inte tillämpas vid marknadskontroll av tobak och relaterade produkter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________