Lagförslag 4/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 4/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från vindkraftverk ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el.

 

__________________

 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 4

3. Förslagets verkningar 4

Detaljmotivering. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 7

Bilaga 1 - utkast till landskapsförordning. 9

Bilaga 2 – rikslag (FFS 1396/2010) 10

Bilaga 3 – riksförordning (FFS 1397/2010) 28

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen har ett övergripande mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energiförsörjning. En del av arbetet med detta är att främja användandet av en klimatriktig och växthusgasreducerande energiproduktion genom att bistå projekt som är ägnade att öka användningen av förnybara och lokala energikällor. Landskapet är i hög grad beroende av elimport från riket och från Sverige, trots den utveckling av elproduktion med biobränsle och vindkraft som har ägt rum i landskapet.

     Europeiska unionen har som ett mål att andelen förnybar energi ska öka till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (nedan RES-direktivet) fastställs medlemsstaternas mål i fråga om den andel som energi från förnybara källor ska utgöra av den slutliga energianvändningen 2020. Enligt RES-direktivet har Finland ett nationellt övergripande åtagande att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen ska öka från 28,5 procent år 2005 till att utgöra 38 procent år 2020. Detta innebär en ökning med minst 9,5 procentenheter. För vindkraften har Finland ett nationellt mål, enligt vilket vindkraft ska utgöra sex procent av den förnyelsebara energin. RES-direktivets åtagande för Finland inom energiområdet är gemensamt för landskapet och riket, ansvaret för dess genomförande fördelas enligt lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet mellan landskapet och riket.

     Bestämmelserna hör huvudsakligen till området för näringsverksamhet, som enligt 17 § 22 punkten självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Vindkraft står för den mest betydande delen av landskapets elproduktion. Det finns 20 vindkraftverk vilka sammantaget årligen beräknas producera cirka 60 gigawattimmar elenergi, vilket utgör omkring 20–25 procent av landskapets årliga elförbrukning. Planer finns på att bygga ytterligare ett tjugotal vindkraftverk. Om dessa förverkligas kan det medföra att omkring 60–70 procent av elförbrukningen i landskapet täcks av lokalt producerad vindkraft.

     Riket lämnade i mars 2011 i enlighet med RES-direktivet en nationell handlingsplan till den Europeiska kommissionen som bland annat omfattade ett stödsystem med inmatningstariffer för el som produceras från vindkraft såväl från andra förnybara energikällor. Stödsystemet omfattar inte landskapet. Inmatningspris till elproducenten betalas som skillnaden mellan riktpriset på el och det genomsnittliga marknadspriset på el under en period av tre månader allt enligt den mängd el som producerats vid ett kraftverk som har godkänts att omfattas av tariffsystemet. Stödsystemet främjar energiproduktion från förnybara energikällor. Det omfattar avseende el från vindkraft ett rörligt inmatningsstöd under högst 12 år där stödbeloppet följer marknadspriset. Detta regleras i rikets lag om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor (FFS 1396/2010) och i rikets förordning om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor (FFS 1397/2010). I enlighet med den Europeiska unionens regelverk utgör rikets system med inmatningstariffer ett statligt stöd. Statliga stöd är i grunden förbjudna enligt en grundläggande princip i artikel 107.1 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt. Regeln har dock undantag enligt artikel 107.2-3. Den Europeiska kommissionen har godkänt rikets stödordning i enlighet med riktlinjerna för miljöstöd. Se kommissionens beslut av den 15 mars 2011 om rikets stödordning (SA.31107 2011/N).

     Rikets finanspolitiska ministerutskott har den 11 juni 2013 fastslagit riktlinjer för stöd till vindkraftsproduktionen i landskapet Åland, som reglerar rikets ekonomiska deltagande i landskapets stödsystem för vindkraft. Rikets deltagande kommer att regleras i en särskild rikslag. Utgående från dessa riktlinjer har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från stadsrådets kansli, arbets- och näringsministeriet samt landskapsregeringen, arbetat med hur riktlinjerna i praktiken ska verkställas. Stödsystemet främjar energiproduktion från vindkraft, vindkraftproducenter i riket omfattas av ett liknande stödsystem. Genomförandet avses ske med landskapslag, så som föreslås nedan, i vilken ges villkor för beviljande av stöd samt bestämmelser om vindkraftsproducenternas rättigheter och skyldigheter. Landskapet ska i sista hand svara för kostnader som rör rätten att få inmatningspris för producerad el som föreskrivs i landskapslagen. Landskapet förhandsanmäler stödordningen till den Europeiska kommissionen, den kan sättas i kraft först efter att den har godkänts av den Europeiska kommissionen.

     Riket kommer att lagstifta om villkoren för statens deltagande i kostnaderna för produktionsstöd för el från vindkraft i landskapet. Dessutom ska en överenskommelseförordning utfärdas enligt vilken förvaltningsuppgifter överförs till Energimarknadsverket. Statens revisionsverk ska i överenskommelseförordningen ges befogenheter att granska företag i landskapet vilka får stöd ur anslag som upptagits i statsbudgeten.

 

2. Förslag

 

Mot bakgrund av ovan nämnda överväganden föreslår landskapsregeringen att sådana åtgärder vidtas vars grundläggande syfte är att öka andelen el som produceras från vindkraft.

     Bestämmelser om det produktionsstöd som betalas för el producerad vid vindkraftverk som byggs i landskapet utfärdas genom landskapslag. Således föreslås att en blankettlagstiftning om vindkraftverk antas, i enlighet med rikslagstiftningen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Med detta avses, till den del de rör vindkraft, rikslagen samt riksförordningen om stöd till produktion av el från förnyelsebara energikällor vilka har notifierats till samt godkänts av den Europeiska unionen. (Se utkast till landskapsförordning i bilaga 1.) En sådan landskapslagstiftning kommer, med behövliga avvikelser, att utgöra en grund för att aktörer i landskapet ska ges med aktörer i riket jämställda stödvillkor.

     Stödet ska ges i enlighet med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (2008/C 82/01), och rör statsstöd som avses i artikel 107 i fördraget om den Europeiska unionen. I enlighet med punkt 107 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd kan statsstöd ges som driftsstöd för energiproduktion från förnybara energikällor. Landskapet svarar inom landskapets behörighet för kostnaderna för lagens verkställighet.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget skapas ett regelverk som ger vindkraftsproducenter i landskapet med producenter i riket likvärdiga och rimliga förutsättningar att producera och konkurrera med sin produkt.

     Förslaget gynnar en fortsatt miljövänlig elproduktion och bedöms inte få någon direkt verkan för jämställdheten. Förutsättningarna för elproduktion med vindkraften är dessutom goda i landskapet.

     Statens kostnader för systemet utgående från det finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer bedöms i genomsnitt bli cirka 5,5 miljoner euro årligen, och sammanlagt omkring 60 miljoner euro under åren 2016–2027. Till att börja med blir kostnaderna högre, uppskattningsvis cirka 6 miljoner euro per år. Landskapets andel av de beloppen bedöms årligen komma att uppgå till åtminstone 1,5 miljoner euro och sammanlagt omkring 18 miljoner euro under åren 2016–2027, för den produktion som riket kommer att delta i med statsmedel enligt rp 274/2014.

 

Detaljmotivering

 

1 § Inledande bestämmelse. Bestämmelserna i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010) föreslås endast bli tillämpliga till den del den avser vindkraft. Rikslagens bestämmelser om el som produceras från biogas och trädbränsle i exempelvis 8, 10, 11 26 och 26a §§ avses således inte bli tillämpliga, medan från rikslagen avvikande bestämmelser finns i denna lags 3 §.

     I 2 kap. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning finns bl.a. bestämmelser om hänförande av utgifter och om anslag.

 

2 § Förvaltningsuppgifter. En avvikelse från hur regelverket tillämpas i landskapet är att förvaltningsuppgifterna i landskapet ska skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på uppgifter inom landskapets behörighet.

     Hänvisningar till författningar inom landskapets lagstiftningsbehörighet regleras i landskapslagstiftning. Det framgår också av exemplen i följande tabell:

 

Laghänvisningar i rikslagen

 

 

Hänvisningarna svarar inom landskapets behörighet mot följande landskapslagar

 

Viteslagen (FFS 1113/1990)

 

LL (2008:10) om tillämpning i land-skapet Åland av viteslagen

 

L om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992)

 

LL (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet

 

ElmarknadsL (FFS 386/1995)

 

LL (1982:38) om elmarknaden i landskapet Åland

 

40 § polisL (FFS 493/1995)

 

9 kap. 1 § polisL (2013:87) för Åland

 

L om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999)

 

 

LL om (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet

L om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (FFS 300/2001)

 

 

NäringsstödsL (2008:110) för landskapet Åland samt LL (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel

 

StatsunderstödsL (FFS 688/2001)

 

NäringsstödsL (2008:110) för landskapet Åland

 

     Rikets språklag (FFS 423/2003) är inte tillämplig i landskapet. Till rikets lagstiftningsbehörighet hör bestämmelserna i 39 och 45 §§ rikets lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor till bestämmelser i

     - lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007) samt i

     - 16 kap. 8 § enligt 29 kap. 5 och 6 § i strafflagen (FFS 39/1889) om ingivande av osant intyg tullmyndighet samt om subventionsbedrägeri och grovt subventionsbedrägeri.

I 25 § självstyrelselagen finns särskilda bestämmelser om förvaltningsrättskipningen i landskapet.

 

3 § Avvikelser. Landskapslagen avser projekterade ännu inte uppförda vindkraftverk som har beviljats bygglov, har lagakraftvunnet miljötillstånd samt har elnätstillstånd. Ett vindkraftverk ska dessutom ingå i en park med vindkraftverk i vilken det sammanlagt finns minst fyra vindkraftverk vilka vart och ett producerar minst effekten tre megawatt. Härigenom beaktas följande principer, som fastställdes av landskapsstyrelsen den 7 september 2003 (dnr K26/03/1/4):

-      Landskapsstyrelsen prioriterar en utbyggnad av förnyelsebar energi där vindkraftens andel avgörs av tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.

-      Den fortsatta utbyggnaden av vindkraftverk bör ske så att minimala störningar och ingrepp uppstår med hänsyn till boende-, kultur- och miljöintressen.

-      En fortsatt utbyggnad av vindkraftverk bör göras så att kraftverken samlas i ett fåtal vindkraftsparker.

     Grundläggande bestämmelser om bygglov finns i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland, grundläggande bestämmelser om elnätstillstånd finns i landskapslagen (1982:38) om elmarknaden i landskapet Åland. En ytterligare grundförutsättning för stöd är att sådan näringsrätt finns som avses i 11 § självstyrelselagen och i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

     Kravet på att ett vindkraftverk ska vara i kommersiellt bruk den 31 december 2020, sammanhänger med den Europeiska unionens krav på en ökning av andelen förnybar energi enligt det s.k. 20-20-20-målet. Kravet sammanhänger med statliga stöd inte får snedvrida konkurrensen så att det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

     Så som framgår av lagen ska hänvisningar i rikslagen inom landskapets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande landskapslagstiftning. Utöver landskapets lagstiftning om näringsstöd föreslås att rikslagens bestämmelser om avbrytande av utbetalning av stöd samt om kvittning av belopp som ska återbetalas eller återkrävas uttryckligen görs tillämpliga i landskapet.

 

4 § Förordningar. Landskapsregeringen avser att med stöd av paragrafen i landskapsförordning besluta om tillämpning i landskapet av riksförordningen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1397/2010). Se i bilaga 1 ett utkast till sådan förordning om tillämpning i landskapet av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

 

5 § Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft vid en tidpunkt som landskapsregeringen beslutar om, efter lagtingets beslut och republikens presidents behörighetskontroll enligt 19 § självstyrelselagen. För att stödsystemet ska kunna fungera och utbetalning av ett fast produktionsstöd för el ska kunna ske, så måste en stödordning också godkännas av den Europeiska kommissionen. Landskapsregeringen avser att notifiera stödet i enlighet med artikel 108.3 i fördraget om den Europeiska unionen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Avseende produktionsstöd till vindkraftverk ska lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010), nedan kallad rikslagen, tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar i rikslagen ska tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

     Utöver bestämmelserna i denna lag tillämpas bestämmelserna i 2 kap. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på arbets- och näringsministeriet samt Energimyndigheten ska i landskapet handhas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på uppgifter inom landskapets behörighet på området.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i ovan nämnda författningar ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Avvikelser

     Med avvikelse från bestämmelsen i 2 § rikslagen är denna lag endast tillämplig på det som i rikslagen avser el som produceras från vindkraft. Rikslagens bestämmelser om produktionsstöd för el som producerats från biogas och trädbränsle, således är inte tillämpliga i landskapet. Förutsättningar för stöd för el som produceras från vindkraft är, utöver att verksamhetsidkaren har näringsrätt i landskapet, och att

     1) den sökande har erforderligt elnätstillstånd och elbyggnadstillstånd,

     2) det finns ett för vindkraftverket beviljat bygglov,

     3) det finns ett för vindkraftverket lagakraftvunnet miljötillstånd samt att

     4) vindkraftverket ingår i en vindkraftverkspark med sammanlagt minst fyra vindkraftverk vilka vart och ett producerar minst effekten tre megawatt samt vilka, med avvikelse från bestämmelserna i 7 § rikslagen, är belägna i landskapet eller på landskapets territorialvattenområde och är kopplade till elnätet i landskapet.

     Stöd kan efter prövning beviljas för ännu inte uppförda vindkraftverk trots att de inte har beviljats bygglov eller har kraftvunnet miljötillstånd.

     Ett stöd som avses i 1 och 2 mom. kan helt eller delvis återkrävas hos mottagaren om

     1) ett vindkraftverk inte är i kommersiellt bruk senast den 31 december 2020 eller om

     2) den Europeiska kommissionen har konstaterat att ett stöd ur landskapets medel strider mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

     Bestämmelsen i 62 § 3 mom. rikslagen, om riktpriset på stödbelopp till och med den 31 december 2015, är inte tillämplig.

 

4 §

Förordningar

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 november 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos

 


Bilaga 1 - utkast till landskapsförordning

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G

om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

     Med stöd av 4 § landskapslagen (xxxx:xx) om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor föreskrivs som följer:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Avseende bestämmelser om stöd till vindkraftverk ska förordningen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1397/2010), nedan kallad riksförordningen, tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna förordning.

     Ändringar i riksförordningen ska tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt riksförordningen ankommer på statliga myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på uppgifter inom landskapets behörighet på området.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Avvikelser

     Hänvisningen i riksförordningen till statsunderstöd enligt statsunderstödslagen (FFS 688/2001) ska i landskapet avse näringsstöd enligt näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna förordning träder i kraft den

 

__________________

 


 

Bilaga 2 – rikslag (FFS 1396/2010)

 

Uppdaterad t.o.m. FFS 434/2014

 

Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

(FFS 1396/2010)

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Syfte

     Syftet med denna lag är att främja produktionen av el från förnybara energikällor, öka konkurrenskraften för dessa energikällor, diversifiera elproduktionen och förbättra självförsörjningsgraden av el.

 

2 § (22.12.2011/1426)

Tillämpningsområde

     Denna lag innehåller bestämmelser om ett produktionsstöd som ska betalas av statliga medel för el som produceras från vindkraft, biogas och trädbränsle.

 

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

     Det produktionsstöd som betalas ut enligt denna lag betraktas inte som statsunderstöd enligt statsunderstödslagen (FFS 688/2001).

 

4 §

Myndigheter och deras uppgifter

     Arbets- och näringsministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamheten enligt denna lag.

     Energimarknadsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och sköter andra uppgifter som ankommer på verket enligt denna lag.

 

5 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) nätinnehavare nätinnehavare enligt elmarknadslagen (FFS 588/2013), (6.6.2014/434)

     2) vindkraftverk kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

     3) biogas produkt som bildas när organiskt material bryts ner under anaeroba förhållanden och där de huvudsakliga komponenterna är metan och koldioxid,

     4) biogaskraftverk kraftverk där el produceras från biogas, som har förts över direkt eller via gasnätet till kraftverket, i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

     5) biogasanläggning anläggning där biogas alstras genom rötning av biomassa i ett slutet rum i en bioreaktor,

     6) skogsflis bränsleflis eller bränslekross som tillverkas av trä som kommer direkt från skogen,

     7) skogsfliskraftverk kraftverk där el produceras från skogsflis i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

     8) trädbränsle skogsflis samt sådana biprodukter från industrin som uppkommer som bi- eller restprodukt från ved i träförädlingsprocessen inom skogsindustrin,

     9) trädbränslekraftverk kraftverk där värme och el produceras från trädbränsle i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos nätinnehavaren,

10 punkten har upphävts genom L 22.12.2011/1426. (FFS 1426/2011)

     11) utsläppsrätt utsläppsrätt enligt lagen om utsläppshandel (311/2011), (6.6.2014/434)

     12) elproducent fysisk eller juridisk person som innehar ett kraftverk eller som förbereder uppförande av ett kraftverk. (6.6.2014/434)

 

 

2 kap.
Hur kraftverk godkänns för tariffsystemet

 

6 §

Tariffsystemet

     I tariffsystemet får en elproducent vars vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk eller trädbränslekraftverk är godkänt för systemet, under en viss tid rörligt stöd som grundar sig på marknadspriset på el eller på priset på en utsläppsrätt (inmatningspris) för stödberättigande produktion.

     I systemet kan följande godkännas:

     1) skogsfliskraftverk,

     2) vindkraftverk till dess att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i för systemet godkända vindkraftverk överstiger 2 500 megavoltampere,

     3) biogaskraftverk till dess att den sammanlagda nominella effekten för generatorerna i för systemet godkända biogaskraftverk som huvudsakligen använder biogas från biogasanläggningar överstiger 19 megavoltampere, och

     4) trädbränslekraftverk till dess att de för systemet godkända trädbränslekraftverken är fler än 50 och den sammanlagda nominella effekten för deras generatorer överstiger 150 megavoltampere.

     Den elproducent som först har ansökt om godkännande enligt 14 § har företräde att få sitt kraftverk godkänt för tariffsystemet. Om det för ett vindkraftverk dock genom ett beslut med stöd av 17 b § har fastställts en kvot av den maximala sammanlagda effekten för tariffsystemet enligt 2 mom. 2 punkten i denna paragraf (vindkraftverkens totala kapacitet), tillämpas bestämmelserna om företräde i 17 b § 3 mom. (6.6.2014/434)

 

7 §

Allmänna förutsättningar för godkännande

     Ett vindkraftverk, biogaskraftverk, skogsfliskraftverk eller trädbränslekraftverk kan godkännas för tariffsystemet, om det är beläget i Finland eller på finskt territorialvatten och är kopplat till ett elnät där. Dessutom ska kraftverket ha verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion.

     Bestämmelser om förutsättningarna för att kraftverk ska kunna godkännas finns i 8–11 §.

 

8 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av skogsfliskraftverk

     Ett skogsfliskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

     1) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere, och

     2) det inte hör eller tidigare har hört till systemet.

     Ett skogsfliskraftverk enligt 1 mom. kan godkännas för tariffsystemet såsom berättigat till inmatningspris höjt med förgasarpremie, om kraftverket har en förgasare där skogsflis förgasas för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna. (30.11.2012/687)

 

9 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av vindkraftverk

     Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

     1) det inte har fått statligt stöd,

     2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar, och

     3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 500 kilovoltampere.

     Ett pilotprojekt för havsbaserade vindkraftverk kan dock godkännas för tariffsystemet trots att statligt stöd har beviljats för investering i det. (6.6.2014/434)

 

9 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

 

10 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av biogaskraftverk

     Ett biogaskraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

     1) det inte har fått statligt stöd,

     2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar,

     3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere, och

     4) det som bränsle använder biogas som alstrats i en biogasanläggning som inte har fått statligt stöd, som är ny och som inte innehåller begagnade delar.

     Ett biogaskraftverk som avses 1 mom. kan godkännas för systemet såsom berättigat till ett inmatningspris höjt med värmepremie, om

     1) det vid elproduktion också producerar nyttiggjord värme, och

     2) det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då generatorerna har en sammanlagd nominell effekt på 1 megavoltampere eller mer, på minst 75 procent.

 

11 §

Särskilda förutsättningar för godkännande av trädbränslekraftverk

     Ett trädbränslekraftverk kan godkännas för tariffsystemet bara om

     1) det inte har fått statligt stöd,

     2) det är nytt och inte innehåller begagnade delar,

     3) den sammanlagda nominella effekten för generatorerna är minst 100 kilovoltampere och högst 8 megavoltampere,

     4) det vid elproduktion också producerar nyttiggjord värme, och

     5) det har en total effektivitet på minst 50 procent eller, då generatorerna har en sammanlagd nominell effekt på 1 megavoltampere eller mer, på minst 75 procent.

 

12 §

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande

     Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande för tariffsystemet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

13 §

Förhandsanmälan

     Elproducenten ska lämna in en skriftlig förhandsanmälan till Energimarknadsverket senast en månad efter beslutet att bygga ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller trädbränslekraftverk som uppfyller förutsättningarna för godkännande för tariffsystemet.

     Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter om generatorernas sammanlagda nominella effekt och den planerade tidpunkten för att ta kraftverket i drift samt en tillförlitlig bedömning av kraftverkets årliga produktion. I en anmälan som gäller ett biogaskraftverk eller ett trädbränslekraftverk ska det också ingå uppgifter om nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet.

     Förändringar i de uppgifter som elproducenten lämnat i förhandsanmälan ska anmälas till Energimarknadsverket utan dröjsmål.

     Närmare bestämmelser om förhandsanmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

14 §

Ansökan

     Elproducenten ska ansöka hos Energimarknadsverket om att bli godkänd i systemet.

     Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk och en biogasanläggning som producerar biogas för kraftverket eller ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell drift. En ansökan om godkännande för ett skogsfliskraftverk kan också göras när kraftverket har tagits i kommersiell drift.

     Ansökan ska innehålla den information om elproducenten, kraftverksprojektet och kraftverket som behövs för myndighetens prövning. Av en ansökan om godkännande för ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk eller ett trädbränslekraftverk ska det också framgå när kraftverket enligt planerna kommer att tas i kommersiell drift.

     I ansökan ska det ingå en plan för hur produktionen av stödberättigande el ska följas upp. I den ska också ingå en verifiering från en kontrollör

     1) som visar att kraftverkets läge och nätanslutning uppfyller förutsättningarna enligt 7 §,

     2) som visar att kraftverket uppfyller förutsättningarna enligt 8 § 1 mom. 1 punkten och 8 § 2 mom., 9 § 2 och 3 punkten, 10 § 1 mom. 2–4 punkten och 10 § 2 mom. samt 11 § 2–5 punkten,

     3) av en preciserad kalkyl av kraftverkets årliga produktion. (30.11.2012/687)

     Närmare bestämmelser om ansökan och bilagor till den och om verifiering från kontrollören får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

15 §

Beslut om godkännande

     Energimarknadsverket ska godkänna ett kraftverk för tariffsystemet, om det av ansökan framgår att förutsättningarna enligt denna lag är uppfyllda, sökanden har lämnat en förhandsanmälan enligt 13 § och det enligt denna lag inte finns något hinder för att godkänna kraftverket.

     Beslutet om godkännande ska innehålla uppgifter om elproducenten och bestämmelser om

     1) kraftverket och den sammanlagda nominella effekten för generatorerna,

     2) det produktionsstöd som ska tillämpas,

     3) den totala elproduktion som inmatningspriset högst ska betalas ut för under beslutets giltighetstid, om det är fråga om ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller skogsfliskraftverk, och

     4) övrig information som är nödvändig med tanke på ett allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för att fatta beslutet.

     Ett beslut om godkännande kan med avvikelse från 1 mom. fattas först efter det att Europeiska kommissionen godkänt det stöd som betalas till elproducenten som förenligt med den inre marknaden, eller dessförinnan som villkorligt, om det är fråga om

     1) förgasarpremie,

     2) pilotprojekt för havsbaserade vindkraftverk, eller

     3) ett kraftverk vars kapacitet för produktion av förnybar elenergi tack vare produktionsstödet överskrider tröskelvärdet för den detaljerade statsstödsgranskningen. (6.6.2014/434)

     Närmare bestämmelser om den kapacitet för produktion av elenergi som avses i 3 mom. 3 punkten får utfärdas genom förordning av statsrådet. (6.6.2014/434)

 

15 § 3 mom. 2 punkten träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

 

16 §

Rätt till inmatningspris

     Inmatningspris betalas ut för den el som produceras under en tremånadersperiod (prisperiod). Elproducentens rätt till inmatningspris börjar den prisperiod som följer efter det att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft. Om beslutet om godkännande är villkorligt med stöd av 15 § 3 mom., börjar elproducentens rätt till inmatningspris från den prisperiod som följer efter det att Europeiska kommissionen godkänt stödet som förenligt med den inre marknaden. (6.6.2014/434)

     Elproducenten kan få inmatningspris i högst tolv år från och med den tidpunkt då rätten till inmatningspris inträder.

     Elproducenten har dock inte rätt att få

     1) inmatningspris för den el från ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller skogsfliskraftverk som överstiger den totala mängd som har fastställts i den bestämmelse som meddelats med stöd av 15 § 2 mom. 3 punkten i beslutet om godkännande,

     2) mer än 750 000 euro för fyra prisperioder i rad i inmatningspris när det gäller el från ett trädbränslekraftverk.

     Närmare bestämmelser om indelningen av ett kalenderår i prisperioder och den elproduktion som utbetalningen av inmatningspriset grundar sig på får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

17 §

Förhandsbesked om verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion

     På skriftlig ansökan från elproducenten ska Energimarknadsverket ge besked om projektet uppfyller de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna enligt 7 § 1 mom. eller inte (förhandsbesked). Förhandsbeskedet ska ges för en bestämd tid, dock för högst två år. I sin ansökan ska elproducenten lämna den information om de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för elproduktion som myndigheten behöver för sin prövning.

     Under giltighetstiden är Energimarknadsverket skyldigt att följa förhandsbeskedet i sina beslut enligt 15 §.

     Närmare bestämmelser om ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

17 a § (6.6.2014/434)

Ansökan om fastställande av en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet

     Elproducenten kan hos Energimyndigheten ansöka om att myndigheten fastställer en kvot av vindkraftverkens totala kapacitet för ett vindkraftverk som är under planering (kvotbeslut). Den elproducent som först lämnat in en ansökan på det sätt som föreskrivs i 2 mom. har företrädesrätt till kvotbeslut.

     En ansökan kan göras efter det att de bygglov och åtgärdstillstånd som enligt markanvändnings- och bygglagen (FFS 132/1999) behövs för vindkraftverkets turbiner har vunnit laga kraft och ett sådant avtal enligt elmarknadslagen som möjliggör anslutning av vindkraftverket till elnätet har ingåtts med nätinnehavaren. I ansökan ska ingå utredningar om elproducenten, vindkraftverket och den nominella effekten för dess generatorer, tidtabellen för genomförande av investeringen samt övriga uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras.

     Närmare bestämmelser om ansökan om kvotbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

17 b § (6.6.2014/434)

Kvotbeslut som gäller vindkraftverk

     Energimyndigheten ska fatta ett kvotbeslut om ansökan uppfyller de förutsättningar som anges i 17 a § och det enligt denna lag inte föreligger något hinder för godkännande. Kvotbeslutet ska innehålla uppgifter om elproducenten, vindkraftverket och den sammanlagda nominella effekten för dess generatorer samt vindkraftverkets förläggningsplats.

     Energimyndigheten ska avslå en ansökan om kvotbeslut, om det föreligger vägande skäl att misstänka att elproducenten på grund av det stora antalet vindturbiner vid vindkraftverket eller av andra orsaker inte har förutsättningar eller uppenbarligen inte ens någon avsikt att ansöka om godkännande för tariffsystemet. Energimyndigheten ska också avslå ansökan till den del ansökan överskrider den nominella effekt av vindkraftverkens totala kapacitet som står till förfogande till följd av ansökningarna och besluten om godkännande för tariffsystemet samt kvotbesluten.

     Kvotbeslutet gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft, dock högst till och med den 30 juni 2020. Om det på basis av ett lagakraftvunnet kvotbeslut under beslutets giltighetstid ansöks om att ett vindkraftverk ska godkännas för tariffsystemet på det sätt som anges i 14 §, har elproducenten företräde att få vindkraftverket godkänt för tariffsystemet.

 

17 c § (6.6.2014/434)

Ändring och överföring av kvotbeslut samt anmälningsskyldighet

     Elproducenten ska lämna Energimyndigheten ett meddelande ifall den sammanlagda nominella effekten för vindkraftverkets generatorer minskar i jämförelse med den nominella effekt som anges i kvotbeslutet. Anmälan ska göras inom två månader från det att ett bindande beslut som gäller vindkraftverket fattats, en beställning lämnats in eller någon annan motsvarande åtgärd har vidtagits. Energimyndigheten ska ändra kvotbeslutet så att det motsvarar den minskade nominella effekten.

     Om det vindkraftverk som avses i ett kvotbeslut byggs i flera etapper, ska Energimyndigheten utan att höra elproducenten ändra kvotbeslutet genom att minska generatorernas sammanlagda nominella effekt så att den motsvarar det som godkänts för tariffsystemet i enlighet med beslutet om godkännande för tariffsystemet.

     Energimyndigheten ska överföra kvotbeslutet på en annan elproducent, om den elproducent som nämns i kvotbeslutet gör en skriftlig anmälan om saken till Energimyndigheten och lämnar behövliga uppgifter om kvotmottagaren och dennes samtycke till överföringen.

     Ett beslut om ändring av ett kvotbeslut och ett beslut om överföring av ett kvotbeslut är i kraft enligt vad som anges om giltigheten för ett kvotbeslut som meddelats med stöd av 17 b §.

     Närmare bestämmelser om anmälningar om ändring av den nominella effekten och om kvotmottagaren får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

17 d § (6.6.2014/434)

Återkallande av kvotbeslut

     Energimyndigheten kan återkalla ett kvotbeslut, om

     1) ansökan eller bilagorna till den innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har inverkat på beslutet eller påverkat prövningen av ansökan, eller

     2) elproducenten på ett väsentligt sätt har försummat anmälningsskyldigheten enligt 17 c § 1 mom. eller i sin anmälan lämnat väsentligen felaktiga eller bristfälliga uppgifter och de anmärkningar och varningar som getts elproducenten i fråga inte har lett till korrigering av påtalade brister i verksamheten.

     Energimyndigheten ska besluta att ett kvotbeslut återkallas, om elproducenten ansöker om detta.

 

18 §

Hur beslutet om godkännande förfaller

     Beslutet om godkännande förfaller när elproducenten inte längre har rätt till inmatningspris enligt 16 §.

     Energimarknadsverket kan besluta att beslutet om godkännande förfaller, om

     1) verksamheten vid kraftverket har varit nedlagd utan avbrott i minst ett år av orsaker som beror på elproducenten,

     2) verksamheten vid kraftverket inte har startat eller åtgärder som är väsentliga för verksamhetsstarten inte har vidtagits senast fem år efter det att beslutet om godkännande har vunnit laga kraft, eller

     3) elproducentens egendom har utmätts, elproducenten har försatts i likvidation eller konkurs eller domstolen har beslutat att skuldsanering eller saneringsförfarande ska inledas för elproducenten.

     Energimarknadsverket ska besluta att beslutet om godkännande förfaller, om elproducenten gör en ansökan om det.

 

19 §

Ändring av beslutet om godkännande

     Energimarknadsverket kan ändra beslutet om godkännande, om det sker sådana förändringar i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet som ska anses vara varaktiga.

     Elproducenten kan ansöka om höjning av den sammanlagda nominella effekten för generatorerna enligt beslutet eller av den totala elproduktionen enligt beslutet eller om rätt att få värmepremie för elproduktion i ett biogaskraftverk eller om rätt att få förgasarpremie för elproduktion i ett skogsfliskraftverk. (30.11.2012/687)

     Ansökan ska åtföljas av en plan och verifieringar som avses i 14 § 4 mom. På beslutet om ansökan tillämpas vad som i 15 § föreskrivs om beslut om godkännande för tariffsystemet.

 

20 §

Återkallelse av beslutet om godkännande

     Energimarknadsverket kan återkalla beslutet om godkännande, om

     1) ansökan eller någon bilaga till den innehåller felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beslutet eller i övrigt har påverkat prövningen av ansökan, eller

     2) kraftverkets läge eller nätanslutning inte längre uppfyller kraven i 7 §, någon förutsättning för godkännande enligt 8–11 § inte längre uppfylls eller elproducenten på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en begränsning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

 

21 §

Överföring av beslutet om godkännande

     Om besittningen av ett kraftverk som nämns i ett beslut om godkännande överförs på en ny elproducent och det fortfarande finns verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion, ska Energimarknadsverket överföra beslutet på den nya elproducenten. Elproducenten är då skyldig att skriftligt underrätta Energimarknadsverket att besittningen av kraftverket har överförts och lämna nödvändig information om den övertagande parten och dennes samtycke till övertagandet.

     Den övertagande parten ska svara för elproducentens skyldigheter enligt denna lag i fråga om kraftverket och har rätt till inmatningspris efter att ha fått besked om att beslutet om godkännande har överförts.

     I samband med beslutet att överföra beslutet om godkännande ska Energimarknadsverket se över beslutet när de gäller de omständigheter som avses i 15 § 2 mom.

     Närmare bestämmelser om anmälan om överföring får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

22 §

Elproducentens allmänna skyldigheter

     Elproducenten ska utan dröjsmål underrätta Energimarknadsverket om följande:

     1) varaktiga förändringar i de förutsättningar som avses i 7–11 § eller i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande,

     2) förändringar i besittningsförhållandena för det kraftverk som är godkänt för tariffsystemet,

     3) dröjsmål med att ta i drift ett kraftverk som är godkänt för tariffsystemet, och

     4) avbrott i elproduktionen som pågår längre än tre månader.

     Om kraftverket kan använda olika slags bränslen, är elproducenten skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över de bränslen som används i kraftverket och deras energiinnehåll för varje prisperiod.

     Elproducenten är skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över den nyttiggjorda värmen i trädbränslekraftverk eller i ett i 10 § 2 mom. avsett biogaskraftverk samt kraftverkets totala effektivitet.

     Närmare bestämmelser om anmälningspliktiga ärenden och bokföringen enligt 2 och 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

3 kap.
Utbetalning av inmatningspris

 

23 §

Riktpris och rörligt produktionsstöd

     Riktpriset för el från ett för tariffsystemet godkänt vindkraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk är 83,50 euro per megawattimme.

     För el från ett för tariffsystemet godkänt skogsfliskraftverk betalas ett rörligt produktionsstöd så att skogsflisen som bränsle behåller sin konkurrenskraft i relation till torv vid samproduktion av el och värme. (30.11.2012/687)

 

 

 

24 §

Elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd

     Elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd är el som har producerats i ett kraftverks generator minskad med den elenergi som kraftverkets apparater för egen förbrukning förbrukar. Apparater för egen förbrukning är anordningar och aggregat som kraftverket behöver för att producera antingen el eller både el och värme och för att upprätthålla produktionsberedskapen samt anordningar och aggregat som behövs för att undanröja och minska de miljöskador som anläggningen orsakar.

     Den elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd bestäms enligt mätarställningen hos den nätinnehavare till vars nät elproducenten är ansluten. Elproduktionen kan också bestämmas utifrån mätarställningen på elproducentens eller elförbrukarens mätare, när det är fråga om någon annan el än den som matas in i distributionsnätet. Elproduktionen berättigar dock inte till riktpris eller rörligt produktionsstöd för de timmar då marknadspriset på el är negativt på den ort där kraftverket är beläget.

     I ett biogaskraftverk är det bara elproduktion baserad på biogas som alstras i biogasanläggningen som berättigar till riktpris. Till riktpris i ett trädbränslekraftverk berättigar bara elproduktion baserad på trädbränsle. Till rörligt produktionsstöd i ett skogsfliskraftverk berättigar bara elproduktion baserad på skogsfils.

     Närmare bestämmelser om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

25 §

Inmatningspris

     I inmatningspris för elproduktion som berättigar till riktpris betalas i ett vindkraftverk, biogaskraftverk och trädbränslekraftverk riktpriset minskat med medelvärdet för marknadspriset på el under tre månader på den ort där kraftverket är beläget.

     Om medelvärdet för marknadspriset på el för tre månader är under 30 euro per megawattimme, betalas i inmatningspris riktpriset minskat med 30 euro per megawattimme.

     I rörligt produktionsstöd för sådan elproduktion i ett skogsfliskraftverk som berättigar till produktionsstöd betalas ett inmatningspris som bestäms på följande grunder:

     1) skillnaden mellan förmågan att betala för trä och det skattefria priset på torv allokerad på elproduktionen och med beaktande av typanläggningens totala effektivitet,

     2) skatten på torv, samt

     3) kostnaden för en utsläppsrätt för torv och medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten under tre månader. (30.11.2012/687)

     Närmare bestämmelser om inmatningspris, om marknadspris på el och utsläppsrätter och om formeln för beräkning av det rörliga produktionsstödet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

26 §

Inmatningspris höjt med värmepremie

     Inmatningspriset kan höjas med en värmepremie som är 20 euro per megawattimme för el från trädbränslekraftverk och 50 euro per megawattimme för el från biogaskraftverk.

     Värmepremie betalas ut, om det i ett trädbränslekraftverk eller biogaskraftverk i samband med elproduktionen produceras nyttiggjord värme och kraftverkets totala effektivitet under den avslutade prisperioden och de tre föregående prisperioderna i genomsnitt har varit sådan som anges i 11 § 5 punkten. Dessutom ska ett biogaskraftverk vara godkänt för tariffsystemet som ett kraftverk enligt 10 § 2 mom.

     Har ett trädbränslekraftverk eller biogaskraftverk ingått i systemet mindre än fyra prisperioder, höjs inmatningspriset med värmepremien om kraftverket i beslutet om godkännande har konstaterats uppfylla förutsättningarna i 10 § 2 mom. eller 11 § 4 och 5 punkten.

     Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd gäller också elproduktion som berättigar till värmepremie.

     Närmare bestämmelser om värmepremien och elproduktion som berättigar till värmepremie får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

26 a § (30.11.2012/687)

Inmatningspris höjt med förgasarpremie

     För el som produceras i ett skogsfliskraftverk som godkänts för tariffsystemet med stöd av 8 § 2 mom. betalas, för att säkerställa förgasarens lönsamhet, ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie som är rörlig i förhållande till skatten på torv, till den del elektriciteten har producerats i en pulverförbränningspanna med sådan skogsflis som först har förgasats i en förgasare.

     Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd gäller också elproduktion som berättigar till förgasarpremie.

     Närmare bestämmelser om förgasarpremien och elproduktion som berättigar till förgasarpremie får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

27 §

Rapport för utbetalning av inmatningspris

     Elproducenten är skyldig att sammanställa en tillförlitlig rapport om den elproduktion i kraftverket som under prisperioden berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd med stöd av 24 §, till värmepremie med stöd av 26 § och till förgasarpremie med stöd av 26 a §. (30.11.2012/687)

     Närmare bestämmelser om innehållet i och tidpunkten för rapporten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

28 §

Hur inmatningspriset bestäms

     För att få inmatningspris ska elproducenten lämna in en ansökan till Energimarknadsverket senast två månader efter det att prisperioden är slut.

     En ansökan om inmatningspris för el från skogsflis får samtidigt gälla högst fyra på varandra följande prisperioder. För att få inmatningspris ska elproducenten lämna in sin ansökan till Energimarknadsverket senast två månader efter det att den sista av dessa prisperioder gått ut.

     Ansökan ska åtföljas av en rapport som avses i 27 §, kontrollörens verifiering av uppgifterna i rapporten och riktiga och tillräckliga uppgifter om andra omständigheter som ska föreligga för att inmatningspris ska kunna betalas ut.

     På grundval av ansökan ska Energimarknadsverket fatta beslut om hur stort inmatningspriset till elproducenten ska vara.

     Närmare bestämmelser om hur ansökan ska lämnas in, vilka uppgifter som ska ingå, verifiering av uppgifterna och hur inmatningspriset ska bestämmas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

29 §

Utbetalning av inmatningspriset till elproducenten

     Energimarknadsverket betalar ut inmatningspris till elproducenten på grundval av den producerade elen i ett godkänt kraftverk för en prisperiod, om elproducenten har lämnat in en ansökan till Energimarknadsverket i enlighet med 28 §.

     För att förgasarpremie ska betalas förutsätts att Europeiska kommissionen har gjort den bedömningen att de stöd som elproducenten får är förenliga med den gemensamma marknaden. (30.11.2012/687)

 

4 kap. har upphävts genom L 22.12.2011/1426.

 

5 kap.
Kontrollörer

 

38 §

Villkor för att bli godkänd som kontrollör

     För att bli godkänd som kontrollör ska sökanden

     1) vara oberoende i de verifieringsuppdrag som avses i denna lag,

     2) ha tillräckligt stor, kvalificerad och oberoende personal för verifieringsuppdragen,

     3) ha de anläggningar, utrustning och system som behövs för verksamheten, och

     4) ha tillräcklig ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som ska anses vara tillräckligt med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

     Närmare bestämmelser om villkoren för att bli godkänd som kontrollör får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

39 §

Godkännande av kontrollör

     Energimarknadsverket godkänner på ansökan en finländsk sammanslutning eller stiftelse eller en del av en finländsk sammanslutning eller stiftelse som kontrollör, om det har visats att villkoren i 38 § är uppfyllda i enlighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (FFS 920/2005).

     I beslutet om godkännande ska kontrollörens kompetensområde anges och sådana bestämmelser om kontrollörens verksamhet ges som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Beslutet kan ges för viss tid.

     En kontrollör som är godkänd i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs med en kontrollör som avses i 1 mom., om kontrollören är en sammanslutning eller en stiftelse eller en del av en sammanslutning eller en stiftelse och uppfyller villkoren i 38 § och om förfarandet vid godkännandet motsvarar det som föreskrivs i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven.

     Närmare bestämmelser om godkännandeförfarandet och bedömningen av villkoren för godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

40 §

Kontrollörens uppgifter

     Kontrollören lämnar den verifiering som avses i 14 och 28 §.

     Kontrollören ska bevaka hur bestämmelser och standarder inom dess ansvarsområde utvecklas och samverka med andra kontrollörer inom sitt ansvarsområde i den omfattning som behövs för att säkerställa att arbetsmetoderna är enhetliga.

     Kontrollören ska underrätta Energimarknadsverket om förändringar som kan påverka möjligheterna att uppfylla villkoren i 38 §.

     Kontrollören ska årligen lämna en rapport till Energimarknadsverket om sin verksamhet och resultaten av den.

     Närmare bestämmelser om kontrollörens uppgifter, hur de ska utföras och rapporteringsskyldigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

41 §

Övrig lagstiftning som ska tillämpas på kontrollören

     I offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska kontrollören följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003), förvaltningslagen (FFS 434/2003) och språklagen (FFS 423/2003).

     Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos kontrollören, när de utför uppgifter som avses i 1 mom.

     Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

 

42 §

Ändring och återkallelse av ett beslut om godkännande av en kontrollör

     Energimarknadsverket kan ändra kompetensområdet i beslutet om att godkänna kontrollören. På ändringar av kompetensområdet tillämpas vad som i 38 § och 39 § 1 mom. föreskrivs om godkännande av kontrollör och villkoren för att bli godkänd. Energimarknadsverket kan också ändra en bestämmelse i beslutet om godkännande, om det är nödvändigt för att säkerställa att kontrollörsuppgifterna utförs på behörigt sätt. Vid ändring av bestämmelserna tillämpas vad som i 39 § 2 mom. föreskrivs om innehållet i beslutet om godkännande. Ändring av kompetensområdet och en bestämmelse kan också initieras på ansökan av kontrollören.

     Energimarknadsverket kan återkalla ett beslut om godkännande av en kontrollör, om

     1) felaktiga eller bristfälliga uppgifter har uppgetts i ansökan eller någon bilaga och de har påverkat prövningen av beslutet i väsentlig grad,

     2) kontrollören inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller om kontrollören på ett väsentligt sätt har försummat eller överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

 

6 kap.
Tillsyn

 

43 §

Rätt att få information

     Energimarknadsverket har rätt att få information som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag från elproducenter och nätinnehavare.

     Trots sekretessbestämmelserna har Energimarknadsverket rätt att från andra myndigheter få nödvändig information för tillsynen över efterlevnaden av denna lag om följande:

     1) elproducentens ekonomiska ställning,

     2) investeringsstöd och andra statliga stöd som elproducenten har fått,

     3) andra omständigheter kring elproducenten som är av väsentlig betydelse för att godkänna producenten i tariffsystemet eller för att bestämma, betala ut, avbryta utbetalningen av eller återkräva inmatningspriset. (22.12.2011/1426)

     Trots sekretessbestämmelserna ska kontrollörerna lämna varandra uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till Energimarknadsverket lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

 

44 §

Utlämnande av uppgifter

     Trots sekretessbestämmelserna har Energimyndigheten rätt att lämna ut information som myndigheten har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag (6.6.2014/434)

     1) till åklagare och polis för att brott ska kunna förhindras och utredas,

     2) till arbets- och näringsministeriet för vidarebefordran till den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med Finlands medlemskap i Europeiska unionen. (6.6.2014/434)

 

45 §

Myndighetens inspektionsrätt

     Energimarknadsverket har rätt att få tillträde till ett kraftverk eller andra lokaler eller områden som elproducenten eller kontrollören besitter och till den plats där nätinnehavarens mätare finns, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, samt att göra nödvändiga inspektioner där och vidta andra tillsynsåtgärder. Tillsynsåtgärder får dock vidtas i utrymmen som är avsedda för stadigvarande boende bara om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 § eller 29 kap. 5 eller 6 § i strafflagen (FFS 39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

     Vid en inspektion har Energimarknadsverket rätt att omhänderta handlingar som tillhör elproducenten, kontrollören eller nätinnehavaren samt annat material, om det är nödvändigt för att målen med inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

     Elproducenten, kontrollören och nätinnehavaren är skyldiga att bistå Energimarknadsverket vid inspektion.

 

46 §

Rättelse av förseelse eller försummelse

     Energimarknadsverket kan

     1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna, och

     2) ålägga den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

     Energimarknadsverket kan förena sitt förbud eller sitt föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (FFS 1113/1990).

 

47 §

Handräckning

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011). Inom sitt ansvarsområde är tullmyndigheterna vid behov skyldiga att ge handräckning för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den. (30.12.2013/1137)

 

48 §

Brott mot bestämmelserna om inmatningspris

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) bryter mot sin skyldighet enligt 22 § 1 mom. 1 punkten eller 22 § 2 eller 3 mom., eller

     2) lämnar felaktiga uppgifter i en rapport som avses i 27 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om inmatningspris dömas till böter. (22.12.2011/1426)

     För en gärning som avses i 1 mom. döms det dock inte ut straff, om gärningen med hänsyn till dess menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med gärningen, som helhet bedömd är ringa.

     Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som med stöd av 46 § har förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

 

49 §

Avbrytande av utbetalningen

     Energimarknadsverket kan besluta att avbryta utbetalningen av inmatningspriset, om (22.12.2011/1426)

     1) det finns anledning att misstänka att elproducenten har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten eller att förutsättningarna i 7–11 § inte längre uppfylls, (22.12.2011/1426)

     2) det finns anledning att misstänka att elproducenten inte lämnar in riktiga eller tillräckliga uppgifter för bestämmande av stödet eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt försummar eller överträder en skyldighet eller inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande för tariffsystemet, eller

     3) elproducenten inte har följt ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av 46 §.

     Energimarknadsverket ska avbryta utbetalningen, om elproducenten inte har följt ett beslut om återkrävande av stöd enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (FFS 300/2001).

     På avbrytande av utbetalningen tillämpas dessutom vad som i 19 § 3 punkten i statsunderstödslagen föreskrivs om avbrytande av utbetalningen av statsunderstöd.

     Energimarknadsmyndigheten kan återkalla sitt beslut att avbyta utbetalningen, om elproducenten har rättat till bristen eller försummelsen.

 

7 kap.
Återbetalning och återkrav av stöd

 

50 § (22.12.2011/1426)

Återbetalning

     Elproducenten ska utan dröjsmål återbetala ett inmatningspris eller en del av priset som denne fått felaktigt utbetald, till för högt belopp eller uppenbart grundlöst. Om det belopp som ska återbetalas uppgår till högst 10 euro, behöver det inte återbetalas.

 

51 §

Återkrav

     Energimarknadsverket ska besluta att ett redan utbetalt inmatningspris ska återkrävas, om elproducenten (22.12.2011/1426)

     1) inte har följt ett beslut som avses i 49 § 2 mom., eller

     2) har låtit bli att återbetala det inmatningspris eller en del av priset som ska återbetalas enligt 50 §. (22.12.2011/1426)

     Energimarknadsverket kan bestämma att ett redan utbetalt inmatningspris eller en del av priset ska återkrävas, om elproducenten (22.12.2011/1426)

     1) har blivit föremål för ett förfarande som avses i 18 § 2 mom. 3 punkten,

     2) inte lämnar in riktiga och tillräckliga uppgifter för stödet, eller

     3) har vägrat lämna uppgifter enligt 43 § 1 mom. eller material enligt 45 § 2 mom. eller bistå vid en inspektion enligt 45 § 3 mom.

     På återkrav tillämpas dessutom vad som i 21 § 3 punkten och 22 § 3 mom. i statsunderstödslagen föreskrivs om återkrav av statsunderstöd.

 

52 §

Ränta och dröjsmålsränta

     På ränta och dröjsmålsränta som ska betalas på det belopp som ska återbetalas eller återkrävas tillämpas vad som i 24 och 25 § i statsunderstödslagen föreskrivs om ränta och dröjsmålsränta på statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

 

53 §

Frist för återkrav och återbetalning

     Energimarknadsverket ska besluta om återkrav utan dröjsmål efter det att en omständighet som avses i 51 § har kommit till verkets kännedom.

     Ett återkrav på inmatningspriset eller på ränta eller dröjsmålsränta på inmatningspriset får inte längre inledas när det har gått tio år sedan beslutet om godkännande förföll eller återkallades. På motsvarande sätt förfaller skyldigheten enligt 50 § att återbetala inmatningspriset när det har gått tio år sedan beslutet om godkännande förföll eller återkallades.

 

54 §

Kvittning

     Energimarknadsverket kan besluta om kvittning av det belopp som ska återbetalas eller återkrävas. På kvittning av det beloppet tillämpas vad som i 30 § i statsunderstödslagen föreskrivs om kvittning av statsunderstöd som ska återbetalas eller återkrävas.

     Energimarknadsverket kan besluta att en post av den vindkraftsavgift som ska betalas med stöd av lagen om kompensationsområden för vindkraft (FFS 490/2013) kvittas mot det inmatningspris som ska betalas ut enligt 29 §. Energimarknadsverket underrättar elproducenten om genomförd kvittning. (1.7.2013/491)

 

8 kap.
Särskilda bestämmelser

 

55 §

Överklagande av Energimarknadsverkets beslut

     Ett beslut som Energimarknadsverket har meddelat med stöd av 17, 28, 49, 51 eller 54 § får inte överklagas genom besvär. Omprövning av beslutet får begäras hos Energimarknadsverket inom 30 dagar från delfåendet av det, på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen. (22.12.2011/1426)

     Beslutet på begäran om omprövning och övriga beslut som Energimarknadsverket meddelar med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

     Besvär över en avgift som Energimarknadsverket tar ut för ett beslut anförs på samma sätt som besvär över huvudsaken.

 

55 § (6.6.2014/434)

Sökande av ändring i Energimyndighetens beslut

     Omprövning av Energimyndighetens beslut enligt 15, 17 och 17 b §, 18 § 2 mom. samt 28, 39 och 54 § får begäras hos Energimyndigheten på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.

     I ett beslut med anledning av begäran om omprövning och i andra beslut som Energimyndigheten meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996). I Energimyndighetens beslut enligt 17 c §, 17 d § 2 mom., 18 § 3 mom., 19 och 21 §, 42 § 1 mom. samt 49 och 51 § i denna lag samt i Energimyndighetens beslut att inte ge förhandsbesked enligt 17 § eller meddela kvotbeslut enligt 17 b § får ändring dock inte sökas genom besvär. I förvaltningsdomstolens beslut som gäller Energimyndighetens beslut enligt 1 mom. får ändring sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

     Besvär över en avgift som Energimyndigheten tar ut för ett beslut anförs på samma sätt som besvär över huvudsaken.

 

56 §

Överklagande av kontrollörens beslut

     Ett beslut av kontrollören får inte överklagas genom besvär. Den som är missnöjd med beslutet får begära omprövning inom 30 dagar från delfåendet. Begäran ska ställas till kontrollören.

     Kontrollörens beslut på begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

 

57 §

Verkställighet av beslut

     Ett beslut som Energimarknadsverket meddelat med stöd av 49 eller 54 § får verkställas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

     Ett beslut som Energimarknadsverket fattat med stöd av 42 § 2 mom. eller 46 eller 51 § ska iakttas även om det har överklagats, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

 

58 §

Avgifter

     Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimarknadsverkets prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna och om andra grunder för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992).

     Avgifter och kostnader enligt denna lag får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som anges i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007).

 

59 §

Bevaring av uppgifter

     Elproducenten är skyldig att bevara materialet till rapporten för utbetalning av inmatningspris till dess det har gått tio år sedan beslutet om godkännande förföll eller återkallades. (22.12.2011/1426)

     Närmare bestämmelser om bevaring av uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

60 §

Hur uppgifter ska lämnas till Energimarknadsverket

     Elproducenten ska lämna ansökan som avses i 28 § till Energimarknadsverket på elektronisk väg. (22.12.2011/1426)

     Också övriga uppgifter som avses i denna lag får lämnas till Energimarknadsverket med hjälp av en teknisk anslutning eller i övrigt på elektronisk väg, om detta avtalats med Energimarknadsverket i förväg.

     Närmare bestämmelser om att lämna uppgifter till Energimarknadsverket på elektronisk väg får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

9 kap
Ikraftträdande

 

61 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

     Trots 1 mom. träder 15 §, 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 punkten, 23 §, 25 § 3 mom., 26 § 1 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 62 § 3 mom. i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

     Genom denna lag upphävs 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (FFS 1260/1996) sådan den paragrafen lyder i lagarna 1168/2002, 447/2005 och 1058/2006.

     Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

62 §

Bestämmelser om stöd som betalas ut under övergångsperioden

     På stöd till el som producerats innan lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

     Inmatningspriset enligt denna lag betalas ut första gången först när den tredje prisperioden har gått ut efter lagens ikraftträdande. Genom att lämna en ansökan till Energimarknadsverket inom två månader från det att den prisperioden gått ut kan elproducenten få inmatningspris också för de två första prisperioderna som följer på lagens ikraftträdande. I ansökan ska elproducenten då specificera de uppgifter som avses i 28 § 2 mom. för varje prisperiod.

     Med avvikelse från 23 § 1 mom. är riktpriset på el från vindkraftverk 105,30 euro per megawattimme till och med den 31 december 2015. Ett inmatningspris som beräknas på det riktpriset betalas ut till elproducenten i högst tre år.

 

63 §

Godkännande av ett idrifttaget kraftverk för tariffsystemet

     Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. kan ett vindkraftverk, biogaskraftverk eller trädbränslekraftverk som redan har tagits i kommersiell drift godkännas för tariffsystemet, om ansökan om godkännande lämnas in till Energimarknadsverket senast nio månader efter det att lagen har trätt i kraft.

     Utöver vad som föreskrivs i 7 och 9–11 § förutsätter ett godkännande av ett kommersiellt idrifttaget kraftverk för tariffsystemet att kraftverket och i förekommande fall den biogasanläggning som alstrar biogas för ett biogaskraftverk har tagits i kommersiell drift som nya senare än den 1 januari 2009. Med avvikelse från vad som föreskrivs i de paragraferna kan ett kraftverk godkännas för tariffsystemet trots att det har fått statligt stöd, om stöden inklusive statligt stöd till biogasanläggningar som levererar biogas till biogaskraftverk har återbetalats med ränta som beräknats enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (FFS 633/1982) ökad med tre procentenheter från och med den tidpunkt då stöden gavs ut.

     Om kraftverket har fått statligt stöd, ska elproducenten underrätta den statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen som fattat stödbeslutet om att den har lämnat in en ansökan enligt 1 mom.

     Utöver vad som i 14 § föreskrivs om innehållet i och bilagor till ansökan ska ansökan åtföljas både av kontrollörens verifiering av att kravet i fråga om tidpunkten för idrifttagande enligt 2 mom. i denna paragraf är uppfyllt och av tillräckliga och tillförlitliga uppgifter om att utbetalt statligt stöd har återbetalats i enlighet med 2 mom.

     Från det inmatningspris som elproducenten får för elproduktion i ett kraftverk som har godkänts för tariffsystemet med stöd av denna paragraf dras det av ett belopp som motsvarar det belopp som har betalats ut till producenten med stöd av 8 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen.

RP 152/2010, EkUB 30/2010, GrUU 37/2010, JsUU 21/2010, MiUU 20/2010, RSv 241/2010

 

 

Ikraftträdelsestadganden:

 

22.12.2011/1426:

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

     På fast produktionsstöd för el som betalas för el som producerats före ikraftträdandet av lagen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

     Trots bestämmelserna i 14 § 2 mom. i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010) kan, med stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och med iakttagande av bestämmelserna i 63 § 2–5 mom. i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor, för tariffsystemet godkännas också vindkraftverk och biogaskraftverk som har tagits i kommersiell drift, om ansökan om godkännande lämnas in till Energimarknadsverket inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 124/2011, RSv 101/2011, EkUB 11/2011

 

30.11.2012/687:

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

     För el som produceras från och med den 1 januari 2013 betalas produktionsstöd i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. På stöd som betalas för el som producerats före nämnda datum tillämpas de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten.

RP 107/2012, EkUB 7/2012, Rsv 93/2012

 


Bilaga 3 – riksförordning (FFS 1397/2010)

 

Uppdaterad t.o.m. FFS 244/2014

 

Statsrådets förordning

om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

(FFS 1397/2010)

 

     I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010):

 

1 §

Godkännande av ett kraftverk för systemet med inmatningspris

     För systemet med inmatningspris kan godkännas vindkraftverk, biogasverk och trädbränslekraftverk, om ifrågavarande kraftverks system som omvandlar energikällan till elenergi och de tekniska system som är direkt anslutna till produktionen av elenergi inte har fått statligt stöd, är nya och inte innehåller några begagnade delar. Om det är fråga om ett biogasverk, krävs dessutom att biogasverkets biogasreaktor, där biogas alstras genom rötning av biomassa i ett slutet rum för att användas som bränsle för biogasverket, inte har erhållit något statligt stöd, är ny och inte innehåller några begagnade delar. Motsvarande krav gäller dessutom

     1) system för förbehandling, framställning, hantering, transport och inmatning av bränsle eller biogasreaktorns råvaror, och med dessa sammanhängande anordningar,

     2) cisterner, hallar, silor, rörledningar och transportsystem samt andra system för lagring av ett kraftverks energikällor,

     3) system för hantering, rening, lagring och transport av avfall, biprodukter och rökgaser, inklusive system för hygienisering, lagring i efterhand och transport av bioslam,

     4) ett kraftverks styr- och reglersystem jämte komponenter, inklusive data- och kommunikationssystem,

     5) system för överföring och distribution av elenergi mellan generatorn och mätningspunkten för elenergi,

     6) kraftverksbyggnaden, jämte grunder, som inrymmer de energitekniska anordningar som krävs för produktion av elenergi,

     7) ett vindkraftverks torn och en biogasreaktors grund,

     8) maskiner och anordningar med anknytning till upprätthållandet av produktionsberedskapen och hanteringen av undantagssituationer, inklusive reservaggregat samt brandskydds- och alarmsystem, samt

     9) ett kraftverks uppvärmnings-, belysnings-, ventilations-, reparations- och kontrollanordningar, laboratorier och andra inventarier.

     Vid bedömningen av huruvida kraven enligt 1 mom. uppfylls beaktas inte

     1) system för anskaffning eller insamling av bränsle eller biogasreaktorns råvaror och med dessa sammanhängande anordningar,

     2) systemet för överföring och distribution av värmeenergi och med det sammanhängande komponenter och värmetekniska system, och

     3) andra sådana anläggningar eller enheter för energiproduktion som är belägna inom kraftverksområdet och som inte har något energitekniskt samband med den kraftverksenhet för vilken stöd söks.

     De krav som avses i 1 mom. tillämpas inte på godkännandet av ett skogsfliskraftverk för systemet med inmatningspris.

 

2 §

Prisperioder

     Ett kalenderår indelas i följande prisperioder:

     1) den 1 januari – den 31 mars,

     2) den 1 april – den 30 juni,

     3) den 1 juli – den 30 september,

     4) den 1 oktober – den 31 december.

 

3 §

Medeltalet för marknadspriset på el och marknadspriset på utsläppsrätten

     Medeltalet för marknadspriset på el bestäms enligt medeltalet för områdespriset föregående dag i den fysiska elhandeln på den nordiska elmarknaden på den ort där kraftverket är beläget. Medeltalet för marknadspriset på el beräknas som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna.

     Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten bestäms som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriset vid de auktioner av utsläppsrätter som genomförts på den gemensamma auktionsplattformen för Europeiska unionens medlemsstater. Medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten beräknas som ett aritmetiskt medeltal för auktionspriserna under de tre månader som motsvarar var och en av inmatningsprisperioderna. (20.3.2014/244)

 

4 § (20.12.2012/849)

Produktionsstödet för skogsfliskraftverk

     Det inmatningspris (euro per megawattimme) som betalas för el som producerats vid skogsfliskraftverk räknas ut enligt följande formel:

     1) 35,65 – 1,824 x skatten på torv – 1,358 x det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader, när det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är minst 10 euro,

     2) 22,07 – 1,824 x skatten på torv, när det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är under 10 euro.

     Inmatningspris betalas dock endast om inmatningsprisets belopp räknat enligt 1 mom. är minst 1 euro per megawattimme.

     Den förgasarpremie som betalas som höjning av inmatningspriset räknas ut enligt följande formel:

     1) 1,824 x skatten på torv – 3,466, när inmatningspris betalas på basis av 1 och 2 mom.,

     2) 32,184 – 1,358 x det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader, när inmatningspris inte betalas på basis av 1 eller 2 mom.

 

5 § (20.12.2012/849)

Apparater för egen förbrukning

     Vad som i handels- och industriministeriets förordning om kraftverkets apparatur för egen förbrukning (FFS 309/2003) föreskrivs om apparater för egen förbrukning tillämpas vid fastställande av riktpriset, det rörliga produktionsstödet, värmepremien och förgasarpremien för sådan elproduktion som berättigar till produktionsstöd.

 

6 §

Uppföljningsskyldighet

     Som bilaga till ansökan om att bli godkänd för systemet med inmatningspris ska elproducenten bifoga en uppföljningsplan enligt vilken elproducenten producerar data om mängden el som är berättigad till stöd och visar att det eventuella kriteriet för total effektivitet uppfylls. I uppföljningsplanen presenteras uppföljningsdata om mängden elenergi och om sätten och förfarandena för att fastställa den samt om mätning av elenergin.

     Uppföljningsskyldighetens omfattning beror på kraftverket och dess energikällor.

 

7 §

Uppföljningssystem

     Uppföljningsskyldigheten förutsätter att elproducenten har ett system för detta (uppföljningssystem). Uppföljningssystemet ska inbegripa data om energiinnehållet i de olika bränslena samt om mätningarna av mängden el och värme samt om fastställande av bränslenas värmevärden. Uppföljningssystemet ska inbegripa system för insamling, behandling och rapportering av data.

     Med hjälp av uppföljningssystemet ska elproducenten producera data om mängden el som berättigar till stödet. Om det är fråga om ett kraftverk som godkänts för systemet med inmatningspris, ska uppföljningssystemet dessutom vid behov producera data om nyttiggjord värme och om total effektivitet samt data om hur andra villkor som specificerats i beslutet om godkännande uppfyllts. De uppgifter som uppföljningssystemet producerar ska inkluderas i bokföringen så att kontrollören utgående från den ska kunna utföra verifieringen.

     Om kraftverket omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter enligt lagen om utsläppshandel (FFS 683/2004), kan elproducenten vid fastställandet av energiinnehållet i bränsleklassen i fråga för andra bränslen än biobränslen som kraftverkets uppföljningsplan använda den övervakningsplan som godkänts med stöd av 52 § i lagen om utsläppshandel.

 

L om utsläppshandel FFS 683/2004 har upphävts genom L 311/2011, se övergångsbestämmelser L 311/2011 79 §.

 

8 §

Undantag från uppföljningsskyldighet i fråga om bränslen

     Uppföljningen av bränslena behöver inte inbegripas i uppföljningssystemet då det är fråga om sådana bränslen som använts för att starta kraftverket och vars energiinnehåll under inmatningsprisperioden är högst 2,5 procent av summan av energiinnehållet i de bränslen som använts i kraftverket.

     Om kraftverket använder högst ett bränsle utöver startbränslet och kraftverket inte har ålagts någon skyldighet att följa den totala effektiviteten, behöver energiinnehållet i bränslena inte följas i uppföljningssystemet.

 

9 §

Fastställande av bränslet och dess energiinnehåll

     Vid specificeringen och fastställandet av de bränslen som används ska de bränsleklasser som ingår i Statistikcentralens gällande klassificering av bränslen tillämpas.

     Den största tillåtna osäkerheten vid fastställandet av bränslemängderna under uppföljningsperioden är 7,5 procent.

     Vid fastställandet av bränsleenergin ska nettovärmevärden och bränslemängderna i användningstillstånd eller bränslenas värden i ankomsttillstånd användas. När värden i ankomsttillstånd används ska det fastställda bränslet och det fastställda värmevärdet motsvara varandra med hänsyn tagen till ändringar i bränslenas fukthalt.

 

10 §

Nyttiggjord värme

     Värme som producerats för vidare utnyttjande (nyttiggjord värme) är sådan värme som produceras samtidigt och inom samma process som el och som tillgodoser sådant behov av uppvärmning och kylning som kan motiveras ekonomiskt. Behovet kan motiveras ekonomiskt om det inte överskrider uppvärmnings- eller kylningsbehovet och om det annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor genom andra sätt att producera energi.

     Mängden nyttiggjord värme ska fastställas genom mätningar. Vid fastställandet av mängden nyttiggjord värme tillämpas det system för mätning som specificerats i uppföljningsplanen och de uppgifter eller värden som utgående från mätningar registrerats med hjälp av det.

 

11 §

Total effektivitet

     Med total effektivitet avses summan av mängden el och värme dividerad med det sammanlagda energiinnehållet i de bränslen som använts i produktionen. Den mängd el som utgör grunden för beräkningen av total effektivitet motsvarar mängden producerad el minskad med den elenergi som apparaterna för eget bruk förbrukar. Den mängd el som utgör grunden för beräkningarna motsvarar den uppmätta mängden nyttigjord värme. Energiinnehållet i bränslena motsvarar det sammanlagda energiinnehållet i samtliga bränslen som ingår i uppföljningsplanen.

     Vid fastställandet av total effektivitet används inte någon antagen total effektivitet eller pannans garanterade verkningsgrad. Den totala effektiviteten ska grunda sig på uppgifterna om faktisk produktion och faktisk användning av energikällor under prisperioden.

 

12 §

Bevaring av uppgifter

     Elproducenten ska ombesörja bevaringen av de uppgifter som avses i 6, 7 och 9–11 § så att Energimarknadsverket och kontrollören har möjlighet att försäkra sig om tillförlitligheten och exaktheten hos uppföljningssystemet och uppgifterna om mängden producerad el som beräknats på basis av det och som berättigar till produktionsstödet och om eventuell total effektivitet.

 

13 §

Kontrollörens behörighetsområde

     I beslutet om godkännande av en kontrollör fastställs kontrollörens behörighetsområde enligt energikällorna och de särskilda förutsättningar som är förenade med de typer av kraftverk i vilka dessa används. Behörighetsområdena är

     1) vindflöde,

     2) vattenflöde,

     3) biogas,

     4) skogsflis,

     5) trädbränsle.

 

14 §

Ikraftträdande

     Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

 

Ikraftträdelsestadganden:

 

20.12.2012/849:

     Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

     På produktionsstödet för skogsfliskraftverk tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning om stödet betalas för el som har producerats före januari 2013.