Lagförslag 4/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 4a/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av lagförslaget om produktionsstöd för el enligt imatningstariffsystem

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagförslaget (LF nr 4/2014-2015) om produktionsstöd för el enligt imatningstariffsystem ändras med beaktande av vad som framkommit i riksdagens behandling av regeringens proposition nr 274/2014 med ett förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 5

Bilaga – LF i fulltext med detta kompletteringsförslags ändringar 7

Parallelltext 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen överlämnade den 27 november 2014 ett lagförslag till lagtinget (LF nr 4/2014-2015) med förslag till lagstiftning om produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem. I förslaget ingick ett förslag till landskapslag om tillämpning av rikslagen om stöd för produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010).

     I enlighet med en politisk överenskommelse som har ingåtts mellan riket och landskapet kommer riket att delta i finansieringen av landskapets stödsystem. Med anledning av detta överlämnade regeringen den 27 november 2014 en proposition (RP 274/2014) till riksdagen med ett förslag till rikslag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland. Ärendet remitterades till riksdagens ekonomiutskott som den 5 mars 2015 lämnat ett betänkande i ärendet (EkUB 33/2014) efter ett utlåtande av den 25 februari 2015 från grundlagsutskottet (GrUU 72/2014). Riksdagen har den 14 mars 2015 antagit lagen. I sitt betänkande konstaterar riksdagens ekonomiutskott bland annat att statens deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el inom landskapets stödordning ”förutsätter att man i landskapslag har intagit tillräckliga och ändamålsenliga bestämmelser om avbrytande av utbetalning, återbetalning och återkrav av stödet samt tillsyn”. Dessutom konstaterade ekonomiutskottet följande:

 

”I samband med den fortsatta beredningen kan det finnas behov att separat komma överens om arrangemang som gäller tillämpning av landskapslagen. Om man i landskapslagen till exempel skulle ge Energimyndigheten befogenheter som gäller förvaltningen av systemet ska man vid den här typen av överföring av uppgifter som landskapet ansvarar för, komma överens om det i en överenskommelseförordning. Samtidigt ska man också komma överens om ersättning av kostnaderna för de förvaltningsuppgifter som överförs till myndigheten.”

 

2. Förslag

 

Efter att ha tagit del av ovan nämnda riksdagshandlingar föreslår landskapsregeringen, i förtydligande syfte, att vissa ändringar görs i det lämnade lagförslaget så som närmare framgår av detta förslag och i enlighet med nedanstående detaljmotivering.

     Landskapsregeringen föreslår dessutom att en bestämmelse fogas till lagen enligt vilken lagtingets kontroll över utgiftsutvecklingen säkras, genom att lagtingets bevillningsfullmakt krävs för att stöd ska kunna beviljas.

 

3. Förslagets verkningar

 

Detta kompletterande förslag ändrar inte de miljömässiga-, jämställdhets-mässiga eller organisatoriska verkningar som beskrivits i det ursprungliga lagförslaget.

     Kostnaderna för systemet blir i grunden desamma som i det ursprungliga lagförslaget. Detta förslag skiljer sig dock genom att det stärker lagtingets kontroll över stödsystemets kostnader.

 

Detaljmotivering

 

3 § Avvikelser. I grundförslagets 2 mom. regleras att stöd efter prövning kan beviljas för ännu inte uppförda vindkraftverk trots att de inte har beviljats bygglov eller har kraftvunnet miljötillstånd. Denna bestämmelse föreslås utgå såsom överflödig. I stället föreslås ett nytt 2 mom. enligt vilken vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet enbart inom ramen för i landskapets budget beviljad fullmakt.

     Eftersom stöd enligt stödbeslutet utgår för en 12-årsperiod måste bevillningsfullmakten göras för 12 år. Avsikten med momentet är att stärka lagtingets kontroll över kostnaderna för stödsystemet. I landskapets budget skulle således, till följd av lagtingets bevillningsfullmakt, kunna intas en formulering som lyder ungefär som följer:

 

Med hänvisning till 3 § landskapslagen (0000:00) om tillämpning av rikslagen om stöd för produktion av el från förnybara energikällor föreslås att vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet så att stödbeloppet för el som produceras med vindkraftverk högst uppgår till 6 500 000 euro per år under 12 års tid, räknat från det att vindkraftverket kan tas i produktion. Landskapets kostnader, i enlighet med den politiska överenskommelse om kostnadsfördelningen som har gjorts med regeringen och som fastslås i lagen om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vindkraftverk som byggs i landskapet Åland, uppgår därmed till 1 500 000 euro per år eller 18 000 000 euro under de 12 år som stödet utges. Landskapsregeringen bedömer att anslag för landskapets andel av stödet behöver upptas i budgeten första gången år xxxx. Enligt den ovanstående överenskommelsen är avsikten är att 5 000 000 euro per år under 12 års tid, sammanlagt 60 000 000 euro, ska finansieras med anslag i statsbudgeten och utbetalas direkt till stödmottagarna av riksmyndigheterna. Landskapsregeringen bär dock ansvaret för stödsystemets upprätthållande och därmed även det slutliga ansvaret gentemot stödmottagarna.

 

4 § Tillsyn, avbrytande av utbetalning, återbetalning samt återkrav av stöd. Med beaktande av riksdagens ekonomiutskotts konstaterande om behovet av att säkerställa statens budgetfinansiering föreslås infogat i lagen tydligare bestämmelser om avbrytande av utbetalning, återbetalning och återkrav av stödet samt om tillsyn också då stödet betalas till elproducenten direkt ur statsbudgeten. Detta förslag möjliggör uttryckligen för statens behöriga myndigheter att granska det stöd som beviljats av statliga medel direkt till stödmottagaren i enlighet med bestämmelserna rikslagen om tillämpning av vissa europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (FFS 300/2001). Härigenom beaktas vad riksdagens ekonomiutskott uttryckt om detta i sitt betänkande (se avsnitt 1 ovan).

     Bestämmelsen i paragrafens 3 mom. överensstämmer i sak med bestämmelsen i 3 § 3 mom. i det ursprungliga förslaget.

     Närmare bestämmelser om befogenheter som gäller förvaltningen av systemet avses bli intagna i en överenskommelseförordning i enlighet med 32 § självstyrelselagen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i lagförslaget LF nr 4/2014-2015 enligt följande.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § i landskapsregeringens lagförslag till lagtinget (LF nr 4/2014-2015) med förslag till lagstiftning om produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem samt

     fogas till lagförslaget en ny 4 §, varvid lagförslagets 4 och 5 §§ blir nya 5 och 6 §§ som följer:

 

 

3 §

Avvikelser

     Med avvikelse från bestämmelsen i 2 § rikslagen är denna lag endast tillämplig på det som i rikslagen avser el som produceras från vindkraft. Rikslagens bestämmelser om produktionsstöd för el som producerats från biogas och trädbränsle, är således inte tillämpliga i landskapet. Förutsättningarna för stöd för el som produceras från vindkraft är, utöver att verksamhetsidkaren har näringsrätt i landskapet, att

     1) den sökande har erforderligt el-nätstillstånd och elbyggnadstillstånd,

     2) det finns ett för vindkraftverket beviljat bygglov,

     3) det finns ett för vindkraftverket lagakraftvunnet miljötillstånd och

     4) vindkraftverket ingår i en vindkraftverkspark med sammanlagt minst fyra vindkraftverk vilka vart och ett producerar minst effekten tre megawatt samt vilka, med avvikelse från bestämmelserna i 7 § rikslagen, är belägna i landskapet eller på landskapets territorialvattenområde och är kopplade till elnätet i landskapet.

     Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet enbart inom ramen för i landskapets budget beviljad fullmakt.

     Bestämmelsen i 62 § 3 mom. rikslagen, om riktpriset på stödbelopp till och med den 31 december 2015, är inte tillämplig.

 

4 §

Tillsyn, avbrytande av utbetalning, återbetalning samt återkrav av stöd

     Behöriga statliga myndigheter har rätt att utöva tillsyn av stödsystemet samt rätt att utöva granskning hos stödmottagarna.

     Rikslagens bestämmelser i 7 kap om återbetalning och återkrav av stöd och hänvisningarna i dessa till statsunderstödslagen (FFS 688/2001) ska tillämpas i landskapet.

     Ett stöd som avses i 3 § kan, utöver vad som framgår av 1 mom., helt eller delvis återkrävas hos mottagaren om

     1) ett vindkraftverk inte är i kommersiellt bruk senast den 31 december 2020 eller om

     2) den Europeiska kommissionen har konstaterat att ett stöd som beviljats i enlighet med denna lag strider mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos

 


Bilaga – LF i fulltext med detta kompletteringsförslags ändringar

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Avseende produktionsstöd till vindkraftverk ska lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010), nedan kallad rikslagen, tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar i rikslagen ska tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

     Utöver bestämmelserna i denna lag tillämpas bestämmelserna i 2 kap. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på arbets- och näringsministeriet samt Energimyndigheten ska i landskapet handhas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på uppgifter inom landskapets behörighet på området.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i ovan nämnda författningar ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Avvikelser

     Med avvikelse från bestämmelsen i 2 § rikslagen är denna lag endast tillämplig på det som i rikslagen avser el som produceras från vindkraft. Rikslagens bestämmelser om produktionsstöd för el som producerats från biogas och trädbränsle, är således inte tillämpliga i landskapet. Förutsättningarna för stöd för el som produceras från vindkraft är, utöver att verksamhetsidkaren har näringsrätt i landskapet, att

     1) den sökande har erforderligt el-nätstillstånd och elbyggnadstillstånd,

     2) det finns ett för vindkraftverket beviljat bygglov,

     3) det finns ett för vindkraftverket lagakraftvunnet miljötillstånd och

     4) vindkraftverket ingår i en vindkraftverkspark med sammanlagt minst fyra vindkraftverk vilka vart och ett producerar minst effekten tre megawatt samt vilka, med avvikelse från bestämmelserna i 7 § rikslagen, är belägna i landskapet eller på landskapets territorialvattenområde och är kopplade till elnätet i landskapet.

     Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet enbart inom ramen för i landskapets budget beviljad fullmakt.

     Bestämmelsen i 62 § 3 mom. rikslagen, om riktpriset på stödbelopp till och med den 31 december 2015, är inte tillämplig.

 

4 §

Tillsyn, avbrytande av utbetalning, återbetalning samt återkrav av stöd

     Behöriga statliga myndigheter har rätt att utöva tillsyn av stödsystemet samt rätt att utöva granskning hos stödmottagarna.

     Rikslagens bestämmelser i 7 kap om återbetalning och återkrav av stöd och hänvisningarna i dessa till statsunderstödslagen (FFS 688/2001) ska tillämpas i landskapet.

     Ett stöd som avses i 3 § kan, utöver vad som framgår av 1 mom., helt eller delvis återkrävas hos mottagaren om

     1) ett vindkraftverk inte är i kommersiellt bruk senast den 31 december 2020 eller om

     2) den Europeiska kommissionen har konstaterat att ett stöd som beviljats i enlighet med denna lag strider mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

5 §

Förordningar

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

__________________

 


Parallelltext

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 4a/2014-2015