Lagförslag 8/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 8/2016-2017

 

Datum

 

 

2016-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag föreslås ändrad så att en del av de ändringar som genomförs i rikslagstiftningen inte ska tillämpas på Åland. Den ändring som inte ska tillämpas är en sänkning av de maximala boendekostnaderna som anses som godtagbara i beräkningen av nivån på bostadsbidraget.

     Lagförslaget rör landskapsregeringens förslag till budget för år 2017 och avsikten är att lagförslaget ska behandlas som en budgetlag i samband med budgeten i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Gällande bestämmelser 3

1.2. Ändring av rikslagen. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

3.1. Ekonomiska konsekvenser 4

3.2. Konsekvenser för stödmottagarna. 4

3.3. Konsekvenser för myndigheterna. 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

5. Lagstiftningsordningen. 5

Detaljmotivering. 5

Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag  6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Gällande bestämmelser

 

På Åland tillämpas med stöd av en blankettlag, landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag, rikets lag (938/2014) om allmänt bostadsbidrag. Ändringar som görs av rikslagen ska enligt 1 § 2 mom. tillämpas från det att ändringarna träder i kraft i riket om inte annat följer av bestämmelserna i landskapslagen.

     Syftet med lagen om allmänt bostadsbidrag är att sänka boendeutgifterna för hushåll med låga inkomster och garantera en skälig boendenivå. Bostadsbidraget beviljas för boendeutgifter för en hyresbostad, bostadsrättsbostad och ägarbostad som betraktas som stadigvarande bostad.

     Det allmänna bostadbidraget beviljas för 80 % av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken. De godtagbara boendeutgifterna är de boendeutgifter som ska beaktas vid beviljande av bostadbidrag upp till de maximibelopp som fastställs i lagen. Beloppet av det allmänna bostadsbidraget justeras varje år.

 

1.2. Ändring av rikslagen

Riksdagen behandlar för närvarande ett förslag till ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag. Förslaget rör budgetpropositionen och avses att bli behandlat i riksdagen i samband med budgeten.

     Ändringarna av rikslagen ändras så att de studerande ska omfattas av det allmänna bostadsbidraget istället för att som nu få bostadstillägg till studiestödet. Sammanslagningen motiveras med att den ska förenkla bostadsbidragssystemet och göra förvaltningen effektivare. Ändringen gäller endast de som studerar i Finland. De som studerar utomlands ska även i fortsättningen omfattas av studiestödets bostadstillägg.

     För att kunna finansiera de extra kostnader som överföringen av de studerande till det allmänna bostadsbidragssystemet innebär samt uppnå de sparmål i fråga om det allmänna bostadsbidraget som ingår i budgetpropositionen föreslås även en ändring av 10 §. Ändringen innebär att de maximala boendekostnader som anses som godtagbara i beräkningen av nivån på bostadsbidraget sänks med 5 % samt att de fasta höjningar enligt kommungrupp som görs av de maximala boendeutgifterna för hushåll med fem eller flera medlemmar sänks med 4 %.

     Avsikten är att rikslagen ska träda ikraft den 1 augusti 2017. Ändringarna av 10 § ska dock träda ikraft redan den 1 januari 2017.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen anser att de föreslagna förändringarna av rikslagen inte ska tillämpas på Åland utan att de studerande på Åland fortsättningsvis ska omfattas av systemet med bostadstillägg till studiestödet samt att de maximala boendekostnaderna ska bibehållas på nuvarande nivå.

     Den ändring av rikslagen som gäller överföringen av de studerande till det allmänna bostadsbidragssystemet ska träda ikraft den 1 augusti 2017 i riket och landskapsregeringen kommer att vidta åtgärder innan dess så att ändringen inte genomförs på Åland.

     Ändringen av 10 § i rikslagen som innebär att nivån på de maximala boendeutgifterna sänks i syfte att finansiera överföringen av de studerande till det allmänna bostadsbidraget träder ikraft den 1 januari 2017. Landskapsregeringen föreslår nu att ändringen av 10 § i rikslagen inte ska tillämpas på Åland, utan att 10 § ska tillämpas i den lydelse den har i nuvarande rikslag.

     Det är av vikt att ändringen av landskapslagen träder i kraft vid samma tidpunkt som ändringen av rikslagen. Om landskapslagen träder ikraft vid en senare tidpunkt får detta till följd att alla som under tiden tills ändringen av landskapslagen träder i kraft beviljas nytt bostadsbidrag, alla vars bostadbidrag justeras på basen av lagenliga grunder och alla vars årsjustering infaller under denna tid beviljas bostadsbidrag i enlighet med ändringen av rikslagen. Det nya lägre maximibeloppet på boendekostnaderna kommer då att ligga till grund för bostadsbidraget i maximalt ett år.

     Med anledning av ärendets art och brådskande natur är avsikten att landskapsregeringens lagförslag ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. Då kan ändringen av landskapslagen träda i kraft från årsskiftet, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § självstyrelselagen är slutförd.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Nedan redogörs för de konsekvenser en sänkning av de maximala boendeutgifterna skulle medföra. Med tanke på den ytterst begränsade tiden för beredning av ärendet har en mera djupgående konsekvensbedömning inte varit möjlig.

 

3.1. Ekonomiska konsekvenser

 

Om Åland skulle tillämpa de ändringar som görs i rikslagen och sänka nivån på de maximala boendeutgifterna med 5 % skulle utgifterna för det allmänna bostadsbidraget minskas med uppskattningsvis ca 120 000 euro per år. Ändringen skulle dock sannolikt även innebära en ökning av antalet mottagare av utkomststöd. En uppskattning är att ökningen av utgifterna för utkomststöden kan uppgå till ca 25 000 euro per år. Den sammanlagda effekten av den ändring av rikslagen som föreslås skulle alltså vara en viss förskjutning av kostnader från landskapsregeringen till kommunerna.

 

3.2. Konsekvenser för stödmottagarna

 

Det allmänna bostadsbidraget betalades i oktober 2016 till 491 hushåll på Åland. Bostadsbidragets belopp var i genomsnitt 320,19 euro i månaden och hushållens boendeutgifter i genomsnitt 579,07 euro i månaden. För hushållstypen ensamboende, familjer med två vårdnadshavare och barnlösa par skulle bostadsbidraget sjunka med i medeltal 18 euro per månad om ändringen i rikslagen skulle tillämpas på Åland. För familjer med en vårdnadshavare skulle bostadsbidraget sjunka med i medeltal 25 euro per månad.

 

3.3. Konsekvenser för myndigheterna

 

Sedan år 1995 sköter Folkpensionsanstalten verkställigheten av utbetalningen av de allmänna bostadsbidraget på Åland med stöd av förordningen (1995:7) om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag.

     Om Åland inte tillämpar de ändringar som föreslås i rikslagen måste Folkpensionsanstalten anpassa sina datasystem till detta. Anpassningen har dock inte beräknats ha ekonomiska konsekvenser för administrationen av bostadsbidragen.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Bostadsbidrag hör till rättsområdet för socialvård vilket landskapet har lagstiftningsbehörighet om enligt 18 § 13 punkten självstyrelselagen.

 

5. Lagstiftningsordningen

 

Enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att bestämma att en lag helt eller delvis ska träda ikraft redan innan republikens president har fattat beslut om utövande av sin vetorätt. Detta kan göras då ett anslag i landskapets budget förutsätter att enlandskapslag stiftas och det finns särskilda skäl för att landskapslagen ska träda ikraft snabbt.

     Den föreslagna lagen uppfyller kraven för att lagen ska behandlas som en budgetlag.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

3 §. Avvikelser och särskilda bestämmelser. Enligt 1 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ska alla ändringar av rikslagen tillämpas automatiskt på Åland från det att de träder ikraft i riket.

     I rikslagens 10 § bestäms nivåerna för de maximala boendeutgifter som anses godtagbara enligt lagens 9 §. Beloppen varierar beroende på hushållets storlek och vilken kommungrupp hemorten hör till. Enligt 3 § 2 mom. i blankettlagen hör Åland till kommungrupp III.

 

Nuvarande maximi belopp:

Hushållets storlek

personer

I

II

III

IV

Kommungrupp

Kommungrupp

Kommungrupp

Kommungrupp

1

508

492

411

362

2

735

706

600

527

3

937

890

761

675

4

1095

1038

901

804

 

     Den ändring som nu föreslås av rikslagen innebär att nivåerna i kommungrupp III och IV sänks med ca 5 %.

 

De föreslagna beloppen:

Hushållets storlek

personer

I

II

III

IV

Kommungrupp

Kommungrupp

Kommungrupp

Kommungrupp

1

508

492

390

344

2

735

706

570

501

3

937

890

723

641

4

1095

1038

856

764

 

     I 10 § bestäms även att höjningen av de maximala boendeutgifterna för familjer med fler än fyra personer sänks med 4 % i kommungrupp III och IV. Beloppen förändras från 123 till 117 euro i kommungrupp III, den grupp Åland tillhör.

     Landskapsregeringen föreslår nu att 3 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag ändras så att ändringen av rikslagens 10 § inte ska tillämpas på Åland utan att rikslagen ska tillämpas i sin nuvarande lydelse.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen om bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2015:4) om tillämpning av lagen om bostadsbidrag ett nytt 20 mom. som följer:

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i rikslagens 10 § ska på Åland tillämpas i den lydelse den har i lagen om allmänt bostadsbidrag (FFS 938/2014).

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag ska träda ikraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland.                     

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2016

 

 

M i n i s t e r

 

 

Mats Perämaa

 

 

Föredragande minister

 

 

Wille Valve