Lagförslag 8/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 4 mom. landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård, samt

     fogas till lagens 54 § ett nytt 2 mom., sådan 54 § lyder i landskapslagen 2013/123, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Beslutfattandet i styrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närvaro- och yttranderätt i styrelsen har hälso- och sjukvårdsdirektören och ledningsgruppens övriga medlemmar, den minister i landskapsregeringen som ansvarar för hälso- och sjukvården samt landskapsläkaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Beslutfattandet i styrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närvaro- och yttranderätt i styrelsen har hälso- och sjukvårdsdirektören och ledningsgruppens övriga medlemmar, den minister i landskapsregeringen som ansvarar för hälso- och sjukvården samt den tjänsteman som landskapsregeringen utser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

54 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

54 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ett avgörande som ges av tillsynsmyndigheten i ett sådant klagomåls-ärende som avses i 45d § får ändring inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 punkten landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan den lyder i landskapslagen (2019/51), som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     Den i 1 § 1 mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) bestämmelserna i 3 § 1 mom., 4 § 2 mom. och 10 a § i patientlagen ska inte tillämpas på Åland,

 

 

 

2 §

     Den i 1 § 1 mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) bestämmelserna i 3 § 1 och 4 mom., 4 § 2 mom. och 10 a § 1 mom. i patientlagen ska inte tillämpas på Åland,

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras inledningssatsen till 2c § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan inledningssatsen lyder i landskapslagen (2003/79), samt

     fogas till 2c §, sådan den lyder i landskapslagarna 2003/79 och 2021/130, nya 1 och 2 punkter, varvid nuvarande 1 och 2 punkten blir 3 och 4 punkten, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller i landskapet med följande avvikelser:

     Ny punkt

 

     Ny punkt

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2c §

     Bestämmelserna om klientens rättigheter och skyldigheter i 2 kap. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården gäller på Åland med följande avvikelser:

     1) Bestämmelserna i lagens 4 § 3 mom. tillämpas inte på Åland.

     2) Hänvisningen i lagens 5 § 4 mom. till 26 § förvaltningslagen (FFS 434/2003) ska i landskapet avse 23 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________