Lagmotion 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2002-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Folkomröstning om vårfågeljakten

 

Allmän motivering

Vårfågeljaktens bevarande som en åländsk kulturtradition är i fara. I och med Ålands inträde i Europeiska Unionen har trots tidigare löften från EU-kommissionen numera kommissionen ställt sådana krav att målsättningen är klar; att vårjakt på sjöfågel skall förbjudas.

     Uppenbart är att det från politiskt ansvarigt håll numera ageras så att man godkänner EU:s ställningstagande. I  Europa förekommer olika jakt och fångstsätt men EU undviker att vidtaga åtgärder mot dylikt med beaktande av den folkliga förankringen.

     Eftersom det från EU-håll har ifrågasatts om det råder en stor acceptans till vårjakt hos Ålands folk bör Ålands röstberättigade ha möjlighet att uttala sig i frågan. Således skulle Åland själva visa sitt ställningstagande till rätten till vårjakt.

 

Vi föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

L A N D S K A P S L A G

om rådgivande folkomröstning angående frågan om

vårfågeljakten skall fortsätta på Åland

 

       I enlighet med lagtingets beslut stadgas:

 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

 

1 '

Tillämpningsområde

       En rådgivande folkomröstning skall anordnas angående frågan om vårjakt på sjöfågel fortsättningsvis skall tillåtas i landskapet Åland.

       Vid folkomröstningen skall bestämmelserna i denna lag tillämpas.

 

2 '

Tillämpning av annan lagstiftning

       Utöver vad som bestäms i denna lag skall bestämmelserna om lagtingsval i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval (39/70), nedan vallagen, i tillämpliga delar iakttagas vid folkomröstningen. Bestämmelserna om förtidsröstning skall inte tillämpas vid folkomröstningen.

       Landskapsstyrelsen fastställer tidpunkten för de åtgärder som i enlighet med vallagen skall vidtas före folkomröstningen.

 

 

2 kap.

Förberedande åtgärder

 

3 '

Tidpunkt

       Folkomröstningen skall äga rum i september månad 2002.

       Landskapsstyrelsen fastställer tidpunkten för folkomröstningen så att denna infaller på en söndag.

       Landskapsstyrelsen skall underrätta centralnämnden för lagtingsval om tidpunkten för folkomröstningen. Centralnämnden för lagtingsval skall därefter kungöra tidpunkten i enlighet med 37 ' vallagen.

 

4 '

Basförteckning och röstkort

       Basförteckning och röstkort skall tillställas de kommunala centralnämnderna senast 51 dagar före folkomröstningen.

 

5 '

Röstsedel

       Vid folkomröstningen används en vit röstsedel med standardformatet 140 mm x 210 mm. Av röstsedeln skall klart framgå hur den viks ihop och den skall trygga att röstningshemligheten bevaras.

       Den fråga som nämns i 8 ' skall tryckas på röstsedeln. Under frågan skall orden "JA" och "NEJ" tryckas samt under respektive ord en tom cirkel med en diameter om 20 mm vilken är placerad så att det klart framgår av cirkelns läge till vilket svarsalternativ cirkeln hör. På röstsedeln skall även finnas en anvisning om hur

röstningsanteckningen skall göras.

 

6 '

Information

       Landskapsstyrelsen skall skicka ut ett meddelande av vilket framgår folkom-röstningens rådgivande funktion, innehållet i det finländska medlemsavtalet samt röstningsalternativen. Meddelandet skall skickas till alla röstningsberättigade.

 

 

3 kap.

 Folkomröstningen

 

7 '

Röstberättigade

       Den som har åländsk hembygdsrätt och som fyllt 18 år senast den 31 december 2001 har rätt att delta i folkomröstningen.

 

8 '

Frågeställning och svarsalternativ

       Vid folkomröstningen skall de röstande besvara följande fråga: "Bör vårjakt på sjöfågel fortsättningsvis tillåtas i landskapet Åland?"

       De röstande skall besvara frågan med "JA" eller "NEJ".

 

                                                                    9 '

                                                      Röstningsförfarande

       Röstningen sker genom att den röstande antecknar ett kryss i den ena av cirklarna på röstsedeln.

 

                                                                   10 '

                                                      Röstsedels ogiltighet

       Utöver vad i som stadgas i 58 ' 1 mom. vallagen är en röstsedel ogiltig om en röstningsanteckning gjorts i båda cirklarna på röstsedeln, om en anteckning inte gjorts i någondera av cirklarna eller om anteckningen är så oklar att det inte framgår vilket alternativ den röstande stöder.

       En anteckning som gjorts på röstsedeln utöver krysset eller i stället för detta och som klargör vilketdera alternativ den röstande stöder medför inte att röstsedeln skall betraktas som ogiltig.

 

 

4 kap.

Administration

 

11 '

Kostnader

       Samtliga kostnader för folkomröstningen betalas ur landskapets medel.

 

12 '

Röstningsmyndigheter

       Valmyndigheterna vid det landstingsval som anordnades år 1999 är röstningsmyndigheter vid folkomröstningen.

 

13 '

Röstningsområden

       Den indelningen i röstningsområden som gjordes vid det landstingsval som anordnades år 1999 skall följas vid folkomröstningen.

 

14 '

Resultatet av folkomröstningen

       Centralnämnden för lagtingsval fastställer resultatet av folkomröstningen vid ett sammanträde som börjar kl. 18.00 den tredje dagen efter röstningsdagen och kungör röstningsresultatet. Centralnämndens beslut får inte överklagas genom besvär.

 

 

5 kap.

Särskilda bestämmelser

 

15 '

Yrkande på rättelse

       Yrkande på rättelse i enlighet med 12 ' 3 mom. vallagen skall göras inom 30 dagar efter den dag då registerbyrån skall tillställa de kommunala centralnämnderna basförteckning och röstkort.

       Yrkande på rättelse i enlighet med 12 ' 4 mom. vallagen skall göras inom 24 dagar efter den dag då registerbyrån skall tillställa de kommunala centralnämnderna basförteckning och röstkort.

       Förklaring i enlighet med 13 ' 1 mom. vallagen skall avges inom 32 dagar efter den dag då registerbyrån skall tillställa de kommunala centralnämnderna basförteckning och röstkort.

 

16 '

Bestämmelser om verkställighet och tillämpning

       Landskapsstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag.

 

17 '

Ikraftträdelse

       Denna lag träder i kraft den            2002.

       Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

Mariehamn den 20 mars 2002

 

 

Bert Häggblom

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

 

Olof Salmén