Lagmotion 1/2015-2016

Tillhör ärendet: Ändring av kommunallagen
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2016-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kommunallagen

 

 

I denna lagmotion föreslås att en medlem av landskapsregeringen inte längre ska kunna utses till ordförande eller vice ordförande för en kommuns fullmäktige. Till följd av kommunallagens systematik kommer samma regler att gälla vid tillsättandet av motsvarande presidium inom kommunalförbund.

 

Bakgrund

Fram till ändringen av kommunallagen 1992, förelåg enligt 1980-års kommunallag hinder för en medlem av dåvarande landskapsstyrelse att samtidigt vara ledamot i en kommuns fullmäktige. Under behandlingen av lagförslaget 1978 infördes nämnda begränsning av en landskapsstyrelseledamots rätt att inneha ett fullmäktigeuppdrag av följande skäl:

·         Önskvärdheten om att sprida på förtroendeuppdragen

·         Landskapsstyrelsens centrala ställning i förhållande till

kommunerna

Hindret mot att samtidigt vara medlem av landskapsstyrelsen och ledamot i kommuns fullmäktige upphävdes 1992. Slopandet av begränsningen motiverades i lagförslaget från 1987 med att hindret var oskäligt med beaktande av förhållandet mellan landskapsstyrelsen och de kommunala organen. I synnerhet en kommuns fullmäktige ansågs inte längre stå i något slags beroendeförhållande till landskapsstyrelsen. Ändringen tillkom efter omröstningar i landstinget.

 

Motivering

Syftet med denna lagmotion är att en medlem av självstyrelsens högsta verkställande organ inte samtidigt kunna ingå i kommunfullmäktiges presidium. Motionen syftar därmed inte till att begränsa lantrådets eller ministrarnas valbarhet till själva fullmäktigeuppdraget. Till de delar det kan anses värdefullt att ha erfarenhet från andra förtroendeuppdrag, kommer en medlem av landskapsregeringen alltså att kunna fortsätta att bidra genom ledamotskapet i den egna kommunens fullmäktige.

 

Förslaget om begränsning av valbarheten till ett fullmäktiges presidium motiveras främst med följande:

·         Landskapsregeringen utövar enligt kommunallagen och speciallagstiftningen en tillsyn av att kommunerna iakttar gällande lagstiftning.

·         Kommunfullmäktiges presidium representerar ofta den egna kommunen i överläggningar med både landskapsregeringen och andra kommuner.

·         Den pågående översynen av såväl den kommunala strukturen som systemet med landskapsandelar skapar en intressekonflikt som riskerar att undergräva förtroendet för landskapsregeringens opartiskhet.

·         Risken för jävsförhållanden är påfallande och skapar en osäkerhet i beslutsfattandet inom såväl landskapsregeringen som den egna kommunen.

·         Även tidsaspekten är av betydelse i och med att det inte kan anses skäligt att en minister under normal arbetstid ska ha tid att medverka vid bl.a. kommunstyrelsens sammanträden.

 

Med hänsyn till att presidierna för respektive kommuns fullmäktige tillsatts i början på innevarande år, föreslås att denna lagändring träder ikraft den 1 januari 2018.  Därmed sammanfaller lagändringen bl.a. med valet av nya kommunstyrelser för perioden 2018-2019.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

L A N D S K A P S L A G 
om ändring av Kommunallagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 40§ 1mom. Kommunallagen (1997:73)  som följer:

 

 

 

40 §

Val av presidium

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande och högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande skall en förste och en andre vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. Vid valet av presidium är en medlem av landskapsregeringen inte valbar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

 

 

Mariehamn den 21 mars 2016

 

 

 

Harry Jansson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Britt Lundberg

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

 

Fredrik Fredlund

 

 

Brage Eklund

 

Axel Jonsson