Lagmotion 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

 Mika Nordberg

2024-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ändring av lagtingsordningen för Åland

 

Huvudsakligt innehåll

I denna lagmotion föreslås att ett nytt moment införs i 54 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland så att antagandet av infrastrukturanslag med ett värde som överstiger 10 miljoner euro förutsätter kvalificerad majoritet enligt 35 § i lagtingsordningen.

 

Allmän motivering

 

Hävningen av avtalet för den s.k. laddhybriden ledde den 24 januari 2024 till att hovrätten dömde Ålands landskapsregering för avtalsbrott att betala 10,5 miljoner euro i skadestånd till Finferries och Ansgar. Laddhybridsdomen visar enligt vår mening att dagens EU-upphandlingsregler inte går att förena med plötsliga politiska kursförändringar. Det bör finnas en tröskel både för att starta stora infrastrukturprojekt och för att avsluta dem.

 

Plötsliga kursändringar ger också en annan sorts skada: Förlust av förtroende för Ålands landskapsregering som seriös avtalspart. Att landskapsregeringen åtnjuter förtroende som avtalspart är avgörande för samhällsutvecklingen där allt mera offentlig verksamhet bedrivs genom olika typer av upphandlingar.

 

I regeringsprogrammet Sjögren IIEtt tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland lyser större infrastruktursatsningar med sin frånvaro. Däremot framgår tydligt att fem nya frigående fartyg införskaffas samt åtta linfärjor/mindre frigående färjor. Färjfästena ska standardiseras och elektrifieras för elhybridfartyg. Det är mycket viktigt att kommande landskapsregeringar har modet att förverkliga infrastruktursatsningar och att dessa kan förverkligas på ett långsiktigt och förtroendingivande sätt.

 

Vi föreslår därför att en tröskel (kvalificerad majoritet) införs för stora infrastruktursatsningar och brytande av dem.

 

Detaljmotivering:

Lagtingsordningen (2011:97) för Åland

54 §. Anslag i budgeten

Med införandet av ett nytt 4 mom. i 54 § förtydligas reglerna för infrastrukturanslag vars värde överstiger 10 miljoner euro. Gränsen på 10 miljoner euro gör att en enkel majoritet fortsättningsvis kan verkställa t.ex. upphandling av nya färjfästen och broar under 10 miljoner.

 

Förslag

 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

LANDSKAPSLAG

 om ändring av 54 § lagtingsordningen för Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 4 mom till 54 § lagtingsordningen (2011:97) för landskapet Åland, som följer:

 

 54 §

Anslag i budgeten

-----------------------------------------------------------------------------------

Enskilda infrastrukturanslag vars värde överstiger 10 miljoner euro antas med kvalificerad majoritet enligt vad som stadgas i lagtingsordningen § 35. För att avbryta infrastruktursatsningar som antagits med kvalificerad majoritet fordras kvalificerad majoritet.

_______________

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2024.

  

Mariehamn den 20 mars 2024

 

 

Mika Nordberg

 

 

Wille Valve

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 

 

Anders Holmberg