Lagmotion 4/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

 Veronica Thörnroos

2024-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ändring av lagtingsordningen för Åland

 

Huvudsakligt innehåll

I denna lagmotion föreslås att det till 17 § i lagtingsordningen (2011:97) för Åland införs ett nytt andra moment så att enbart ordinarie invald medlem av lagtinget är valbar till lagtingets talman samt första vice talman och andra vice talman.

 

 

Allmän motivering

 

Ålänningarna har vart fjärde år möjlighet att vid fria demokratiska val rösta in 30 personer till Ålands lagting. Av de 30 invalda är det brukligt att ett visst antal lämnar lagtinget för att ingå i landskapsregeringen. Det i sin tur medför att ett antal ersättare erhåller plats i lagtinget. Ersättarnas position är svagare än de ordinaries beroende på att deras medverkan förutsätter att landskapsregeringen inte under mandatperioden tvingas avgå till följd av misstroende eller annan orsak. Om regeringen till följd av misstroende eller annan orsak  avgår förlorar de som sitter på ersättarplats sin plats med omedelbar verkan.

Med beaktande av att särskilt talmannen har en ytterst central roll speciellt vid bildande och ombildande av landskapsregering, så bör talmannen inte vara i beroendeställning till landskapsregeringen. Den person som innehar självstyrelsens högsta ämbete bör även åtnjuta ett betydande allmänt förtroende hos ålänningarna, något som främst visas genom att personen, vid valet, erhållit ett eget mandat i parlamentet. Eftersom en vice talman vid talmannens frånvaro till följd av sjukdom eller annat förhinder, inträder i talmannens roll, är det angeläget att kravet på ett eget ordinarie lagtingsmandat gäller för hela talmanstrion.

 

 

 

Detaljmotivering:

Lagtingsordningen (2011:97) för Åland

17 §. Val av talmän

Med införandet av ett nytt andra moment i lagtingsordningens 17 § säkerställs att lagtingets talmän, vid lagtingsval, erhållit ett eget ordinarie mandat och därmed åtnjuter det allmänna förtroende som självstyrelsens främsta företrädare bör inneha hos den åländska befolkningen. Tillägget i lagtingsordningen förhindrar samtidigt situationer där avsaknaden av ett eget lagtingsmandat blir ett påtagligt inslag vid politiska kriser som påverkar den sittande landskapsregeringens möjligheter att regera.

 

 

 

Förslag

 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

LANDSKAPSLAG

 om ändring av lagtingsordningen för Åland

 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 64§ lagtingsordningen anger,  fogas ett nytt 2 moment till 17§ lagtingsordningen (2011:97) för landskapet Åland som följer:

 

 17 §

Lagtingets talmän

-----------------------------------------------------------------------------------

Lagtingets talman och vice talmän väljs bland de ordinarie invalda i Ålands lagting.

 

 

 

 

_______________

 

Denna lag träder i kraft den ……

  

Mariehamn den 16 april 2024

 

 

Veronica Thörnroos