Lagmotion 4/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Möjliggörande av kommunala samgåenden

 

 

Motivering

Lagen om en reform av kommunstrukturen på Åland (2019:28) syftar till att sammanslå femton av dagens kommuner till tre nya kommuner. Endast dessa förändringar av kommungränserna kan genomföras under den tid lagen är i kraft, enligt 55 § kommunstrukturlag för Åland (2019:29).

 

Högsta domstolens har i sitt utlåtande (OH 2018/305) i samband med lagstiftningskontrollen klargjort att kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om ett samgångsavtal. Av detta följer att varje enskild kommun har en absolut vetorätt mot alla eventuella förslag till samgångsavtal inom sitt samarbetsområde, oavsett om kommunen i fråga ingår i avtalet eller inte. Det kan inte anses tillfredsställande att en kommun, såsom tredje part, har makten att förhindra andra självstyrda kommuner från att avtala om ett samgående.

 

Lagen om en reform av kommunstrukturen har skapat ett låst läge; dels kan varje initiativ till samgående enligt lagens karta blockeras av en enda kommuns veto, dels förhindras alla alternativa initiativ till förändringar av kommunindelningen.  Kommunreformen i sin nuvarande form är därför dömd att sluta som en pappersprodukt. Lagen är direkt kontraproduktiv i förhållande till sitt syfte, att underlätta kommunsammanslagningar, och bör därför upphävas för att öppna reella möjligheter för kommunerna gå samman och utvecklas gemensamt.

 

Den nyligen uppdaterade kommunstrukturlagen erbjuder kommunerna ett betydligt mer flexibelt, demokratiskt ramverk som borgar för verkliga förändringar, på såväl kort som lång sikt. Lagen innehåller ingen absolut karta, utan förhåller sig öppen för initiativ som leder till en funktionell helhet. Denna mera tillåtande lag kan tillämpas och användas för att åstadkomma en verklig förändring omedelbart efter att lagen om en reform av kommunstrukturen upphävs och nuvarande låsning därmed löses upp.


 

 

Förslag

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G

om upphävande av lagen om en reform av kommunstrukturen på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

 

                      Genom denna lag upphävs lagen (2019:28) om en reform av kommunstrukturen på Åland.

 

2 §

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 

 

–––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Mariehamn den 22 maj 2019

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Runar Karlsson

 

 

Harry Jansson

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Britt Lundberg

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund