Lagtingets beslut 100/2020

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 100/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-12-16

LF 4/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a §, 8 § 4 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda, 3a § sådan den lyder i landskapslagen 2020/19, 8 § 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2017/144 som följer:

 

3a §

     Bestämmelser om behörighetskrav för personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda kan utfärdas i landskapsförordning.

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildade personer inom socialvården enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 december 2020

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman