Lagtingets beslut 103/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 103/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-11-22

LF 36/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 §, 6 § 3 mom., 17, 18, 27, 33 och 46 §§, kapitelrubrikerna till 2, 7, 9 och 10 kap. landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon, av dessa paragrafer 2 och 18 §§ samt kapitelrubriken till 2 kap. sådana de lyder i landskapslagen 1998/23 och 46 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/19,

     ändras 1 § 3 mom., 6 § 2 mom., 7-14 §§, 16 §, 20 §, 21 § 1 mom. c och d punkterna, 24-26 §§, 28-29 §§, 30 § 2 och 3 mom., 30a - 32 §§ samt kapitelrubriken till 8 kap, av dessa paragrafer 1 § 3 mom., 7 §, 8 § a och b punkterna, 9 § 2-4 mom., 10 § 1 mom. e punkten och 3 mom., 11 § 1 och 4 mom., 12 § 1, 2 och 4 mom., 13 § 2 mom. och 20 § 1 och 3-5 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1998/23, 14 § 1 och 3 mom., 24 § 4 mom. och 32 § 1 mom. d punkten sådana de lyder i landskapslagen 1995/81, 32 § 1 mom. c punkten sådan den lyder i landskapslagen 2003/48, 30 § 2 och 3 mom., 30a§ och 30b § sådana de lyder i landskapslagen 2005/19, 6 § 2 mom. och 8 § c till e punkterna sådana de lyder i landskapslagen 2009/23, 11 § 2 mom., 20 § 6 mom. och 25 § 4 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2007/8 och 30a § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2017/21 samt

     fogas till lagen nya 13a, 13b, 24a och 31a §§ som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Besiktning och registrering utförs av motorfordonsbyrån.

 

6 §

Registreringsbesiktning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid registreringsbesiktningen behöver fordonets skick inte granskas om fordonet har godkänts vid en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under tid då fordonet var registrerat där och den intervall för kontrollbesiktning som anges i 10 § inte överskridits. Fordonets skick behöver inte heller granskas, om fordonet är så nytt att tiden för den första kontrollbesiktningen inte infallit ännu.

 

7 §

Krav på registreringsbesiktning

     Innan ett begagnat fordon som importerats till Åland anmäls för registrering ska det ha godkänts vid en registreringsbesiktning. Registreringsbesiktning krävs inte för nya fordon som är typgodkända eller har ett enskilt godkännande. Registreringsbesiktning krävs inte heller för fordon som har registreringsbesiktigats i riket.

 

 

8 §

Handlingar vid registreringsbesiktning

     Vid registreringsbesiktningen ska uppvisas

     a) ett typgodkännandeintyg, någon annan utredning över typkod, ett intyg om överensstämmelse eller den utredning som den som begärt besiktningen önskar åberopa över att fordonet till sin konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse,

     b) fordonets registreringsbevis,

     c) eventuellt intyg över trafiksäkerhetsprovning enligt 6 § 2 mom. som fordonsägaren vill åberopa samt

     d) övriga handlingar som motorfordonsbyrån föreskriver och i tillämpliga delar de uppgifter som anges i 21 och 22 §.

 

9 §

Innehållet i kontrollbesiktningen

     Kontrollbesiktning görs för kontroll av fordonets trafikduglighet.

     Vid besiktningen kontrolleras att

     a) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt,

     b) de uppgifter om fordonet som ska finnas i registret är korrekta samt

     c) fordonet har en giltig och betald trafikförsäkring.

     Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder.

 

10 §

Frekvens för kontrollbesiktning

     Kontrollbesiktning ska ske av fordon enligt följande:

     a) Personbil (M1) och paketbil (N1): första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, därefter senast två år efter den månad då föregående kontrollbesiktning utfördes och från och med det kalenderår som infaller sexton år efter det år fordonet tillverkades senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

     b) Buss (M2 och M3), lastbil (N2 och N3), släpvagn med en totalvikt över 3500 kg (O3 och O4), ambulans och fordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran: första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk och därefter senast ett år efter den månad då föregående kontrollbesiktning utfördes.

     c) Traktorer som främst används på allmän väg för tillståndspliktiga godstransporter med en maximal konstruktionshastighet som överstiger 40 km/h (Tb): första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, därefter senast två år efter den månad då föregående kontrollbesiktning utfördes och från och med det kalenderår som infaller sexton år efter det år fordonet tillverkades senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

     d) Släpvagn utrustad med broms med en totalvikt högre än 750 kg och högst 3500 kg (O2): första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk och därefter vart fjärde år.

     e) Utryckningsfordon som används av räddningstjänsten och polisen: första gången senast två år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk och därefter vartannat år.

     f) Fordon som registrerats som veteranfordon: första gången fyra år efter det år fordonet blev registrerat som veteranfordon och därefter vart fjärde år. Veteranfordon behöver dock inte kontrollbesiktigas efter det kalenderår som infaller femtio år efter det år fordonet tillverkades.

 

11 §

Inställelsetid för besiktningen

     Kontrollbesiktning kan ske under fordonets inställelsetid som börjar tre månader före den månad då fordonet senast ska besiktigas.

     Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 10 §, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning.

     Om ett fordon varit registrerat i riket eller i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när det var registrerat där godkändes vid en periodisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU ska trafiksäkerhetsprovningen vid tillämpningen av 10 § jämställas med en kontrollbesiktning som har utförts på Åland.

 

12 §

Besiktningsprotokoll

     Vid en besiktning ska besiktningsprotokoll föras. En kopia av besiktningsprotokollet ska överlämnas till fordonets förare efter avslutad besiktning. I protokollet ska resultatet av besiktningen, tidpunkten för nästa besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 13a § för reparation av fordonet framgå. Vid beslut om körförbud eller andra beslut som får överklagas enligt 49 § ska en underrättelse om hur man överklagar beslutet bifogas protokollet och överlämnas till fordonets förare.

     Besiktningsprotokoll som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släp med en totalvikt över 3500 kg eller en traktor (Tb). Protokollet ska på begäran visas upp för en besiktningsinspektör eller polis.

 

13 §

Bedömning av brister

     Brister som upptäckts vid kontrollbesiktningen ska kategoriseras i en av följande grupper:

     a) mindre brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön och andra mindre avvikelser från kraven,

     b) större brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan innebära att andra trafikanter utsätts för risker samt andra mer betydande avvikelser från kraven och

     c) farliga brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön.

     Om fler än tre mindre brister upptäcks på ett fordon ska fordonet klassificeras i bristgrupp b.

     Besiktningsresultatet förs in i fordonsregistret.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare föreskrifter om kategorisering av brister.

 

13a §

Uppföljning av brister

     Om endast mindre brister har konstaterats och bristerna inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen, ska fordonet godkännas. Bristerna ska åtgärdas men fordonet ska inte genomgå en ny besiktning.

     Vid större brister ska fordonet underkännas. Motorfordonsbyrån ska förelägga fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom en månad, om inte särskilda skäl talar för en längre tid, föra fordonet till ny besiktning. Förs inte fordonet till ny besiktning inom den avsatta tiden inträder körförbud för det.

     Vid farliga brister ska fordonet underkännas och beläggas med körförbud. Körförbudet gäller till dess fordonet godkänts vid en ny besiktning.

     Trots att körförbud meddelats får fordonet provköras i samband med reparationen och köras kortast lämpliga väg till platsen där besiktningen utförs.

 

13b §

Körförbudsmärket

     Ett fordon som belagts med körförbud förses med ett klistermärke som den som besiktigat fordonet fäster på vindrutan eller om det inte är möjligt, på annan lämplig plats på fordonet på ett sådant sätt att märket inte kan avlägsnas utan att det förstörs. Körförbudsmärket får endast tas bort på motorfordonsbyrån då fordonets brister har åtgärdats och efterföljande kontroll visar att fordonet är i trafikdugligt skick.

     Motorfordonsbyrån får meddela föreskrifter om körförbudsmärkets utseende och vilken information som ska finnas på märket.

 

14 §

Kopplingsbesiktning

     Ett fordon i kategori M eller N och ett fordon i kategori O som ska kopplas till fordonet eller till dess släpvagn ska föras till kopplingsbesiktning innan kombinationen tas i bruk, om det är fråga om en fordonskombination som godkänts för specialtransporter eller om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och dimensioneringen eller placeringen av släpbromskopplingarna avviker från dem som allmänt används i fordon.

     Vid kopplingsbesiktning följs i tillämpliga delar bestämmelserna om registreringsbesiktning.

 

16 §

Ändringsbesiktning

     Om ett fordon har ändrats så att det inte längre stämmer överens med uppgifterna i fordonsregistret ska ägaren låta fordonet genomgå en ändringsbesiktning innan det används i trafik. Vid ändringsbesiktning följs i tillämpliga delar bestämmelserna om registreringsbesiktning. Den som ställer in fordonet till besiktning ska uppge vilka ändringar som har gjorts.

     Med ändring enligt första momentet avses inte en sådan ändring som endast innebär att

     a) ett fordon som använts i tillståndspliktig trafik eller vid förarutbildning tas i privat bruk,

     b) lastutrymmet i en paket- eller lastbil utrustas med för godstransport behövlig skyddsfodring, värmeisolering eller nödvändiga hyllor eller

     c) däckdimensionen på en bil eller en motorcykel ändras så att fälgens diameter avviker från originalet med högst 26 mm eller bredden med högst 30 mm.

 

8 kap.
Det elektroniska fordonsregistret

 

20 §

Registrering

     Följande fordon ska vara registrerade i det elektroniska fordonsregistret för att få brukas på allmän väg:

     a) bilar, motorcyklar, mopeder och traktorer samt

     b) släpvagnar som dras av bilar och släpvagnar till traktorer som används för tillståndspliktiga varutransporter.

     Undantagna från registreringsskyldigheten är

     a) terrängfordon,

     b) motorredskap avsedda för skördearbete eller vägunderhåll samt traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående,

     c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcykel, moped, traktor eller motorredskap eller

     d) efterfordon, släpanordningar och slädar.

 

21 §

Uppgifter som ska antecknas

     I fordonsregistret ska för varje fordon antecknas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) datum och resultat av den senast utförda registrerings-, ändrings-, kopplings- och kontrollbesiktningen,

     d) fordonets registreringsnummer och tillverkningsnummer samt övriga tekniska data om fordonet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

24 §

Registreringsansökan

     En ansökan om registrering av nya fordon som har förts in till Åland av registrerade importörer får överföras elektroniskt på det sätt motorfordonsbyrån föreskriver. Den ska innehålla

     a) uppgifter om ägarens identitet,

     b) de uppgifter om fordonet som behövs för att detta säkert ska kunna identifieras samt

     c) övriga handlingar som motorfordonsbyrån föreskriver och i tillämpliga delar de uppgifter som anges i 21 och 22 §§.

     Anmälan för registrering av andra fordon än sådana som anges i 1 mom. sker sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande. Ett fordon kan dock förhandsregistreras innan det besiktigats eller meddelats ett enskilt godkännande och blir då automatiskt avställt. Avställningen gäller till dess fordonet registrerats och godkänts för trafik.

     Mopeder som inte tidigare varit registrerade får föras in i fordonsregistret om

     a) fordonet kan identifieras,

     b) fordonet uppfyller de krav som gällde när det tillverkades och

     c) den som uppger sig vara ägare till fordonet på ett tillförlitligt sätt kan visa att han eller hon äger fordonet.

     Ett fordon ska registreras på Åland om dess ägare eller innehavare bor på Åland eller om fordonet huvudsakligen används på Åland.

     Vid registrering av ett fordon som tidigare varit registrerat i någon av medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska det gamla registreringsbeviset krävas in och myndigheten i den medlemsstat som har utfärdat det indragna registreringsbeviset underrättas.

     Ett fordon som blev registrerat första gången före den 1 juli 2002 kan registreras på nytt i fordonsregistret om det har avregistrerats före den 1 januari 2007 eller om det har varit registrerat utanför Åland.

 

24a §

Förutsättningar för registrering

     När motorfordonsbyrån fått de uppgifter som krävs för registrering ska fordonet registreras.

     Andra än i 24 § 1 mom. angivna nya EU-fordon och nya släpvagnar till sådana fordon får endast registreras om de omfattas av ett giltigt typgodkännande eller ett enskilt godkännande.

     Ett fordon som har avregistrerats enligt 30 § får inte registreras på nytt.

 

25 §

Följderna av registreringen

     I samband med registreringen ska motorfordonsbyrån tilldela fordonet ett registreringsnummer och utfärda ett registreringsbevis. Registreringsbeviset ska bestå av två delar och vara utformat enligt bilagorna I och II i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon i dess senaste lydelse och innehålla de obligatoriska uppgifter som anges i bilagorna.

     I samband med registreringen ställs fordonet av om fordonet inte är godkänt för trafik.

     Om fordonets godkännande grundar sig på ett beslut av landskapsregeringen eller på villkor som motorfordonsbyrån angett ska beslutets nummer eller villkoret antecknas i registreringsbeviset och beslutet medföras vid färd.

     Ett nytt registreringsbevis ska utfärdas när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan om ägarbyte eller efter ansökan av fordonets ägare. När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det ett tidigare utfärdat registreringsbevis.

 

26 §

Anmälan vid byte av ägare eller innehavare

     Om ett fordon bytt ägare ska den nya ägaren inom sju dagar från ägarbytet anmäla detta till motorfordonsbyrån. Anmälan ska göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån föreskriver och ska innehålla identitetsuppgifter för den som ska registreras som ägare och uppgift om dag för ägarbytet. Den nya ägaren ska registreras från och med den dag som står angiven på anmälan.

     Om ett fordon bytt innehavare ska fordonets ägare eller den nya innehavaren anmäla detta till motorfordonsbyrån. Anmälan görs på registreringsbeviset i original. Anmälan ska även göras av ett fordon som övergått i ett dödsbos ägande på det sätt som motorfordonsbyrån närmare föreskriver.

 

28 §

Förvaring av registreringsbeviset

     Registeringsbevisets del 2 är en värdehandling och ska förvaras säkert. Registreringsbevisets del 1 ska finnas i fordonet under färd och på begäran kunna visas upp för besiktningsinspektör eller polis.

 

29 §

Ansökan om nytt registreringsbevis

     Om motorfordonsbyrån i samband med registreringen utfärdat ett tillfälligt registreringsbevis ska ett nytt bevis skickas till fordonets ägare innan giltighetstiden för det tillfälliga registreringsbeviset gått ut.

     Om fordonets ägare inte fått registreringsbeviset eller om det har förstörts eller försvunnit ska ägaren ansöka om ett nytt bevis hos motorfordonsbyrån.

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett fordon ska avregistreras om det har registrerats utanför Åland eller om det annars kan göras troligt att fordonet har gått förlorat. Ett uttjänt fordon för vilket producentansvar gäller enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning ska avregistreras om ett skrotningsintyg från en auktoriserad behandlingsanläggning och fordonets registreringsbevis lämnas till motorfordonsbyrån.

     Ett fordon avregistreras från den dag anmälan görs och registreringsskyltarna lämnats tillbaka till motorfordonsbyrån.

 

30a §

Avställning

     Den som tillfälligt vill ta sitt fordon ur bruk kan göra en anmälan om avställning hos motorfordonsbyrån. Avställningen görs skriftligen på fordonets registreringsbevis i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån föreskriver.

     Avställningen träder i kraft dagen efter den dag anmälan görs. Ett avställt fordon får inte brukas på väg annat än i den omfattning som får ske i fråga om ett fordon som försetts med provnummerskyltar.

 

30b §

Påställning

     Ett avställt fordon får ställas på efter en anmälan av fordonets registrerade ägare eller innehavare. Påställningen görs skriftligen på fordonets registreringsbevis i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån föreskriver. För att en anmälan om påställning ska vara fullständig fordras att fordonet har en gällande trafikförsäkring samt att fordonet inte är belastat med obetald fordonsskatt. Tiden för påställningen räknas från och med dagen för motorfordonsbyråns beslut.

 

31 §

Registreringsskyltar

     När ett fordon har registrerats ska motorfordonsbyrån överlämna två registreringsskyltar till bilar och en registreringsskylt till övriga registreringspliktiga fordon.

     Ett registrerat fordon får användas endast om det är försett med registreringsskyltar.

     I 12 kap. finns bestämmelser om förutsättningarna för färd med ännu inte registrerade eller avställda fordon.

     Tillverkning av registreringsskyltarna ombesörjs av landskapsregeringen som också beslutar om deras mått och utseende.

 

31a §

Personliga registreringsskyltar

     Med personliga registreringsskyltar avses skyltar med en särskild teckenkombination på mellan två och sju tecken.

     Ansökan om personliga registreringsskyltar görs på motorfordonsbyrån.

     Personliga registreringsskyltar får efter anmälan till motorfordonsbyrån flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver motorfordonsbyrån hur de får användas.

     Rätten att använda skylten gäller i 15 år med möjlighet till förlängning. Priserna för personliga registreringsskyltar bestäms av landskapsregeringen.

 

32 §

Registreringsskyltarnas placering och skadade eller förlorade skyltar

     Registreringsskyltarna ska fästas på lämplig plats på fordonet,

     a) på bil framtill och baktill,

     b) på motorcykel och moped baktill,

     c) på traktor och motorredskap framtill eller baktill och

     d) på släpvagn baktill.

     Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas.

     Om den bakre registreringsskylten helt eller delvis täcks av last eller liknande ska en extra skylt monteras bak på lasten eller på en särskild anordning så att registreringsskylten lätt kan avläsas. En extra registreringsskylt beställs hos motorfordonsbyrån och en notering görs i fordonsregistret.

     Om en registreringsskylt skadats eller förlorats ska fordonets ägare beställa en ny registreringsskylt hos motorfordonsbyrån. Om den gamla registreringsskylten finns kvar ska den återlämnas till motorfordonsbyrån. Avgiften för registreringsskylten tas ut vid beställningen varefter en notering görs i fordonsregistret vilken ger fordonsägaren rätt att använda en egentillverkad skylt i väntan på den nya registreringsskylten.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Vad som i denna lag föreskrivs om registreringsbevis gäller de registerutdrag som har utfärdats före denna lags ikraftträdande.

     Bestämmelserna i 10 § tillämpas första gången efter den inställelse till periodisk kontrollbesiktning som sker efter att denna lag trätt i kraft.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 22 november 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman