Lagtingets beslut 103/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 103/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-11-15

RP 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 21 maj 2021 om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 15 november 2021

 

 

 

Bert Häggblom

Talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman