Lagtingets beslut 11/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 11/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-02-01

LF 24/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energieffektivitet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet, samt

     fogas till lagen ett nytt 1 § 3 mom. samt nya 2a och 2b §§ som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I syfte att trygga en effektiv och sparsam användning av energi ska rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) tillämpas i landskapet med de avvikelser och tillägg som anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med avvikelse från vad som följer av 2 § rikets energieffektivitetslag ska tillämpningsområdet för bestämmelserna i 2a och 2b §§ denna lag inte begränsas till det tillämpningsområde som anges i 2 § rikets lag.

 

2a §

Krav att installera laddningsstationer för laddning av elfordon

     Stora företag och sådana upphandlande myndigheter som avses i 3 § landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling, vilka äger byggnader som inte är avsedda för bostäder och som har mer än 20 parkeringsplatser i anslutning till byggnaden ska senast den 1 januari 2025 ha installerat minst en laddningsstation för normal- eller snabbladdning av elfordon för minst tio procent av parkeringsplatserna. Laddningsstationerna ska uppfylla de tekniska specifikationer som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

 

2b §

Utrustande av befintliga byggnader med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

     Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart ska byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars uppvärmningssystem eller luftkondi­tioneringssystem, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt senast år 2025 utrustas med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

     Ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska ha följande funktioner:

     a) fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att anpassa energianvändningen,

     b) fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och

     c) möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i byggnaden och med andra anordningar inuti byggnaden, samt vara drifts­kompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, som omfattar olika produkter och som kommer från olika tillverkare.

 

 

 

 

    

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 1 februari 2021

 

 

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman