Lagtingets beslut 12/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 12/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-13

LF 13/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 29 och 29c §§ kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2014/21, samt

     fogas till lagen en ny 29d § som följer:

 

29 §

Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner

     Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,068 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 8,4952 procent i kommunalskatt.

 

29c §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2015

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 7,374 procent och samfällda förmåner 10,3236 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

29d §

Kommunalskattesatsen för skatteåret 2016

     Med avvikelse från 29 § ska samfund betala 6,184 procent och samfällda förmåner 8,6576 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2015.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2015.

     Lagens 29c § är i kraft till och med den 31 december 2015 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2015.

     Lagens 29d § är i kraft till och med den 31 december 2016 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2016.

 

 

     Mariehamn den 13 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman