Lagtingets beslut 12/2007

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om livsmedel
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 12/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-01-19

FR 1/2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer:

 

1 §

     Vid tillverkning och hantering av livsmedel skall livsmedelslagen (FFS 23/2006) tillämpas i landskapet Åland med de undantag som följer av denna lag.

Ändringar av livsmedelslagen skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

 

2 §

     Den information som enligt livsmedelslagen skall ges om livsmedlen skall i landskapet vara skriven på svenska.

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av hälsonämnden, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

     Hänvisningar i livsmedelslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Bestämmelser om avgifter finns i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

4 §

     Oavsett vad som sägs i livsmedelslagen kan landskapsregeringen besluta att livsmedel som enligt gällande bestämmelser i Sverige får saluföras där även får säljas och överlåtas i landskapet. Detta gäller dock inte kött och köttprodukter eller livsmedel som landskapet inte har rätt att lagstifta om. I beslutet skall livsmedlets handelsnamn anges samt namnet på den som tillverkat eller berett livsmedlet och eventuella andra uppgifter som behövs för att ytterligare specificera livsmedlet.

 

5 §

     Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i livsmedelslagen. I hälsonämndens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som sägs i 14 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården.

 

6 §

     Den som bryter mot bestämmelserna i denna lag straffas med böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

 

7 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av livsmedelslagen skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

8 §

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet i landskapsförordning besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1977:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och landskapslagen (1997:97) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel.

     Landskapsförordningen (2006:88) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel och livsmedelshygien som utfärdats med stöd av de upphävda lagarna förblir i kraft.

 

 

 

 

     Mariehamn den 19 januari 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman