Lagtingets beslut 13/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 13/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-13

LF 13/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till landskapslagen (2013:34) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014, lagens 1 § samt 4 § 2 mom., sådana de lyder i landskapslagen 2014/22, som följer:

 

LANDSKAPSLAG
om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren
2013–2016

 

1 §

     En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för byggnader, maskiner och anläggningar som den skattskyldige använder i produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2013–2016 i kommunalbeskattningen dra av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013–2016 (FFS 699/2012), med de undantag som följer av denna lag.

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2016, förutom 2 § som enbart tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014. Lagens 2 § tillämpas inte när det gäller projekt inom forsknings- och utvecklingsverksamhet som inletts före den 1 januari 2013.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

 

     Mariehamn den 13 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman