Lagtingets beslut 16/2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för år 2006

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2006:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

16 000

 

 

 

33.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

16 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

16 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

150 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

150 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

150 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-427 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FIS-

 

 

KERISEKTORN

-427 000

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

-427 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-134 000

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

-40 000

38.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsinkomster

-40 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-94 000

38.30.88.

Försäljning av fastighet

-94 000

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

6 723 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

5 613 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

5 613 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

500 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

500 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

610 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

610 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

6 328 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-20 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

0

43.20.30.

Understöd för planering (R)

0

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främ-

 

 

jar miljövården (R)

-70 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

70 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energi-

 

 

försörjning (VR)

0

 

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-20 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-20 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-10 000

44.05.34.

Kompensation i samband med förändrad samfundsskatteför-

 

 

delningsnyckel (F)

-10 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

0

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

9 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-9 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-690 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-170 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

0

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-170 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

2 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

2 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-2 000

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

-2 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-520 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-520 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-190 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-19 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning -

 

 

verksamhetsutgifter (VR)

-29 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

10 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-10 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-10 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-10 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

15 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-25 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

0

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-25 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

25 000

 

 

 

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-148 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-148 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

0

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

30 000

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-32 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-32 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

29 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

29 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

974 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

44 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

44 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGS-

 

 

FONDEN

-120 000

47.05.41.

Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

-50 000

47.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

-70 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

0

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

0

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FIS-

 

 

KERISEKTORN

1 050 000

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

623 000

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

427 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 120 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-65 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-30 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-35 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-415 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-415 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-2 640 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-1 140 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

-1 500 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-3 272 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-3 272 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-3 272 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-6 328 000

 

 

     Mariehamn den 19 januari 2007

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman