Lagtingets beslut 2/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 2/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-01-25

LF 5/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av kommunstrukturlagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 55 § kommunstrukturlagen (2019:29) för Åland,

     ändras lagens 41och 42 §§ samt

     fogas till lagen nya 41a - c §§ som följer:

 

41 §

Samgångsunderstödets belopp

     Samgångsunderstödets belopp bestäms utgående från kommunens invånarantal den 1 januari det år då ändringen av kommunindelningen träder i kraft enligt följande:

 

Invånarantal

Samgångsunderstöd, euro/invånare

högst 2 000

405

2 001–3 000

383

3 001–4 000

350

4 001–5 000

320

5 001–6 000

293

6 001–7 000

269

7 001–8 000

248

8 001–9 000

230

9 001–10 000

215

 

     Om kommunens invånarantal överstiger 10 000 bestäms samgångsstödets belopp utgående från ett invånarantal om 10 000 invånare.

     Samgångsunderstödets belopp är alltid minst det belopp som kommunen skulle få enligt det maximala invånarantalet i föregående intervall.

 

41a §

Skärgårdstillägg

     En ny kommun som bildas med stöd av denna lag av två eller flera skärgårdskommuner har rätt till ett skärgårdstillägg till samgångsunderstödet.

     Skärgårdstilläggets belopp är 60 procent av det samgångsunderstöd som kommunen har rätt till under det första året efter att ändringen av kommunindelningen trätt i kraft. Tillägget betalas ut tillsammans med samgångsunderstödet.

     Med skärgårdskommuner avses kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

 

41b §

Särskilt understöd enligt prövning

     En ny kommun som bildas med stöd av denna lag kan av landskapsregeringen beviljas ett särskilt understöd enligt prövning om de faktiska kostnaderna för bildandet av den nya kommunen väsentligt överstiger den totala summan av stöd som kommunen erhåller enligt 41 och 41a §§ i denna lag.

     Sådana kostnader som avses i 1 mom. är relevanta kostnader som kommunen inte kunnat undgå i samband med bildandet av den nya kommunen och som uppstått under de första fem åren efter att ändringen trätt i kraft.

     Ansökan om ett särskilt understöd enligt prövning ska göras före utgången av mars månad det sjätte året efter att ändringen av kommunindelningen trätt i kraft.

 

41c §

Samgång med en kommun som redan erhåller samgångsunderstöd

Om någon av de kommuner som ingår i en ny kommun får samgångsunderstöd på grund av en tidigare ändring av kommunindelningen, har den nya kommunen inte rätt till sådant samgångsunderstöd, skärgårdstillägg eller särskilt understöd enligt prövning som avses i 40 §, 41a § och 41b §.

 

42 §

Utbetalning av samgångsunderstöd

     Samgångsunderstödet betalas under fem år.

     Av understödet betalas det första året efter att ändringen av kommunindelningen trätt i kraft 100 procent av samgångsunderstödets belopp, det andra året 80 procent av beloppet, det tredje året 60 procent av beloppet, det fjärde året 40 procent av beloppet och det femte året 20 procent av beloppet.

     Samgångsunderstödet betalas en gång per år, före utgången av juni månad.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 25 januari 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman