Lagtingets beslut 21/2015

Tillhör ärendet: Avbytarservice
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-15

LF 9/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 3 § 4 punkten samt 6 § landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd samt

     fogas till ikraftträdelsebestämmelsen ett nytt 4 mom. som följer:

 

2 §

Mottagare

     Landskapsregeringen kan för enskilda lantbrukares arbetsuppgifter på ansökan från ett lantbruksföretag bevilja avbytarstöd till en avbytarorganisation, en lantbruksavbytare med företags- och organisationsnummer (FO-nummer) eller till timanställda lantbruksavbytare. Avbytarstöd kan endast beviljas i landskapet verksamma mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i artikel 1 punkt 1a i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Avbytarstöd för en timanställd avbytare kan betalas till det berörda lantbruksföretaget, om stödbeloppet har mindre betydelse i enlighet med bestämmelserna i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

     Avbytarstöd beviljas inte företag i svårigheter eller företag som är föremål för ett oreglerat betalningskrav på grund av ett tidigare kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden som avses i

     1) Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt i

     2) Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020 (2014/C 204/01).

     En ansökan om avbytarstöd ska för att kunna beviljas ha inkommit till landskapsregeringen senast inom januari månad det kalenderår som följer efter det år som en ansökan avser.

 

3 §

Definitioner

     I denna stödordning avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) husdjursenhet de i följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av en lantbrukare, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

 

 

nötdjur

1)

mjölkko

1 djur

= 1 de

2)

avvanda tjurkalvar

10 djur

= 1 de

3)

avelstjur, diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal

 

5 djur

 

= 1 de

4)

andra avvanda ungnöt

15 djur

= 1 de

svin

5)

avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar

 

2 djur

 

= 1 de

6)

andra svin

40 djur

= 1 de

getter

7)

get som är över sex månader gammal

8 djur

= 1 de

8)

killingar

40 djur

= 1 de

får

9)

avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm

 

17 djur

 

= 1 de

10)

mjölkfår med dilamm

10 djur

= 1 de

11)

lamm

40 djur

= 1 de

fjäderfä

12)

höns

200 djur

= 1 de

13)

slaktkycklingar

2 000 djur

= 1 de

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion som har minst 6 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp med 50 procent av de faktiska kostnaderna under högst 300 dagar på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Den ersättning som avses i denna paragraf är högst 120 euro per dag under de 30 första dagarna. Därefter kan under ytterligare högst 270 dagar ersättning beviljas med högst 64 euro per dag enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare enligt 5 § 1 mom.

     En vikariehjälpsdag omfattar tio timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion enligt 4 § 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 4 § 1 mom. 2 punkten.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

     Bestämmelserna i denna lags 4 § om avbytarstödets belopp och i 6 § om vikariehjälp är tillämpliga längst till och med den 31 december 2020.

     Landskapsregeringen kan besluta att denna lag ska träda i kraft efter den Europeiska kommissionens godkännande av det stöd som lagen avser. Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

     Denna lag tillämpas på ansökningar som inkommit efter att lagen har trätt ikraft. De som beviljats vikariehjälp i enlighet med 6 § i lagens tidigare lydelse kan efter att lagen har trätt i kraft ansöka om att erhålla stöd för återstående antal dagar i enlighet med 6 § i denna lag.

 

 

 

     Mariehamn den 15 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman