Lagtingets beslut 22/2014

Tillhör ärendet: Korrigering av vallagen
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 22/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-09-10

LF 11/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 3 mom., 8 § 2 mom., 11 § 4 mom., 30b §, 30d § 1 mom., 30e § 1 mom., 30f § 1 mom., 30g § 1 mom., 30i §, 50 § 2 mom., 54e § 1 mom., 55 § 1 och 4 mom. samt 70 § 2 mom. landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval, av dessa lagrum 55 § 2 mom. och 70 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1987/58, 6 § 3 mom., 8 § 2 mom., 54e § 1 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1999/7, 11 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2003/21 samt 30b §, 30d § 1 mom., 30e § 1 mom., 30f § 1 mom., 30g § 1 mom., 30i § och 50 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2011/16 samt

     fogas till lagens 8a § 1 mom., sådant det lyder i landskapslagen 1999/7, en ny 5 punkt som följer:

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunfullmäktige ska under valåret i god tid före valen för inrättningar som avses i 50 § 2 mom. utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifterna intas i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24.00. För varje röstberättigad antecknas

     1) personbeteckning,

     2) fullständigt namn,

     3) postadress,

     4) hemkommun enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994),

     5) åländsk hembygdsrätt,

     6) röstningsområde,

     7) vallokal på valdagen och adressen till vallokalen,

     8) datum för införande i rösträttsregistret,

     9) om personen har rösträtt i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i båda valen och

     10) om en spärrmarkering har gjorts med stöd av 36 § lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (FFS 661/2009).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Om en sådan spärrmarkering som avses i 8 § 2 mom. 10 punkten har gjorts i befolkningsdatasystemet efter att rösträttsregistret upprättades antecknas detta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall där det finns en sådan anteckning om spärrmarkering som avses i 8 § 2 mom. 10 punkten eller i 8a § 1 mom. 5 punkten är endast de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. 2 och 8 punkterna tillgängliga för granskning.

 

30b §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förenings beslut om att ställa upp kandidater till lagtinget eller kommunfullmäktige och om sådan rätt för en lokal förening att ställa upp kandidater som avses i 30a § 2 mom. samt en förenings anhållan om offentliggörande av kandidatlistan ska fattas vid ett föreningsmöte eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt ska utövas. Beslutet kan även med bemyndigande av föreningsmötet fattas av föreningens styrelse.

 

30d §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening och en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. kan bilda valförbund med en eller flera valmansföreningars kandidatlistor. Två eller flera etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningar kan även ingå valförbund sinsemellan. Om föreningen har flera kandidatlistor kan den inte ingå särskilda valförbund med olika kandidatlistor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30e §

     En kandidatlista som ställts upp av en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening eller en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. ska i sammanställningen av kandidatlistor ha en beteckning som innehåller den etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningens namn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30f §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening ska ha ett valombud och en ersättare för valombudet som är gemensam för föreningens alla listor. Valombudet utses av föreningsmötet eller med dess bemyndigande av föreningens styrelse eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer. En lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. ska utse ett valombud och en ersättare för valombudet att verka som den etablerade politiska föreningens valombud och ersättare i kommunen. Valombudet kan vara uppställd som kandidat i valet. Valombudet har rätt att överenskomma om bildande av valförbund om inte föreningsmötet beslutar något annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30g §

     Då en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening anhåller om offentliggörande av kandidatlista ska den inlämna ett protokollsutdrag från det organ som enligt 30b § fattade beslut i ärendet till centralnämnden för lagtingsval eller den kommunala centralnämnden. Protokollsutdraget ska innehålla uppgifter om kandidatlistan, valombudet och dennas ersättare. Då en etablerad politisk förening gett en lokal förening sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. ska den etablerade politiska föreningen meddela att den lokala föreningen har rätt att företräda den etablerade politiska föreningen och ska den lokala föreningen uppge namn och kontaktuppgifter för den etablerade föreningens valombud och dennas ersättare samt fullmakt för ombudet och ombudets ersättare. Kandidatlistan ska vara utformad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel samt 20 § 3 och 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30i §

     På ett beslut, som en etablerad politisk eller kommunal politisk förening eller en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. fattat i ett ärende som avses i detta kapitel, tillämpas inte bestämmelserna om ogiltighet och klander av förenings beslut.

 

50 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En röstberättigad som vårdas på sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården, vilken lämnar vård dygnet runt, eller vilken kommunstyrelsen annars har bestämt att ska vara förtidsröstningsställe eller som har intagits i en straffanstalt får förtidsrösta i denna inrättning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

54e §

     Den som har för avsikt att förtidsrösta i stöd av 50 § 3 mom. ska skriftligen anhålla om att få förtidsröstningsmateriel hos den kommunala centralnämnden i den kommun som i rösträttsregistret antecknats som hans hemkommun eller, om han inte har sin hemkommun i landskapet, som hans folkbokföringskommun eller senaste hemkommun i landskapet. Anhållan kan göras på en blankett som utarbetats för ändamålet och som centralnämnden tillhandahåller. Anhållan ska lämnas till centralnämnden före utgången av förtidsröstningstiden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

55 §

     Den kommunala centralnämnden ska senast klockan 19.00 fredagen före valen hålla sammanträde och då, utan att öppna valkuverten, granska de förtidsröstningshandlingar som inkommit till nämnden. Nämnden ska skilt behandla de förtidsröstningsförsändelser som inkommit genom utnyttjande av i 50 § 3 mom. avsett förfarande. Förtidsröstningsförsändelser som inkommer för sent ska lämnas obeaktade och de får inte öppnas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med bevarande av valhemligheten ska den kommunala centralnämnden bryta godkända valkuvert från personer som förtidsröstat i stöd av 50 § 3 mom. Centralnämnden ska, utan att öppna den hopvikta valsedeln, stämpla densamma och innesluta den i nytt kuvert. Beträffande valkuvert för lagtingsvalet ska på det nya kuvertet antecknas att den röstande befunnits vara röstberättigad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

70 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I protokollet ska anges antalet avgivna förtidsröster. Antalet ogiltiga valsedlar ska anges skilt beträffande valsedlar avgivna vid förtidsröstning och skilt för varje röstningsområde. Den kommunala centralnämnden ska skilt ange antalet förtidsröster inlämnade i stöd av 50 § 3 mom. Har den kommunala centralnämnden beslutat om i 49a § 3 mom. avsett förfarande ska detta antecknas i protokollet enligt bestämmelserna i 56 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

 

 

 

     Mariehamn den 10 september 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman