Lagtingets beslut 22/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 22/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-06-01

LF 12/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 18 § till landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el som följer:

 

18 §

Fast produktionsstöd för el från vindkraftverk åren 2016-2022

     Med avvikelse från 1 och 9 §§ utbetalas fast produktionsstöd för el från vindkraftverk som är i drift då denna lag träder i kraft från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2022, enligt följande:

     1) Ett stöd utbetalas med 6,90 euro per megawattimme för el från vindkraftverk vars nominella effekt överstiger 2 megawatt.

     2) Ett stöd utbetalas med 20 euro per megawattimme för el från vindkraftverk vars nominella effekt är 2 megawatt eller lägre.

     Ett fast produktionsstöd för el utbetalas dock inte i följande fall:

     1) Om elproduktionen under ett kalenderår har varit mindre än 200 megawattimmar.

     2) För el från vindkraftverk vars nominella effekt överstiger 2 megawatt om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett halvt kalenderår har varit högre än 36,90 euro per megawattimme. Då medelvärdet för marknadspriset för den aktuella perioden överstiger 29,90 euro per megawattimme minskas dock stödet så att stödet tillsammans med medelvärdet för marknadspriset aldrig överskrider 36,90 euro per megawattimme.

     3) För el från vindkraftverk vars nominella effekt är 2 megawatt eller lägre om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett halvt kalenderår har varit högre än 55 euro per megawattimme. Då medelvärdet för marknadspriset för den aktuella perioden överstiger 35 euro per megawattimme minskas dock stödet så att stödet tillsammans med medelvärdet för marknadspriset aldrig överskrider 55 euro per megawattimme.

     4) Om ett vindkraftverk är helt avskrivet eller är äldre än 20 år.

     Med avvikelse från 2 § beräknas ett medeltal för marknadspriset på el som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under ett halvt kalenderår.

     Med avvikelse från 5 § ska en producent varje halvt kalenderår för vilka stöd söks utarbeta en tillförlitlig rapport om den elproduktion som berättigar till ett fast produktionsstöd för el.

     Med avvikelse från 8 § utbetalar landskapsregeringen ett fast produktionsstöd för el per halvt kalenderår efter en ansökan från en producent. En ansökan om utbetalning av ett fast produktionsstöd av en producent lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter den stödberättigande periodens slut.

     Med ett halvt kalenderår avses i denna paragraf perioderna från och med januari till och med juni månad samt från och med juli till och med december månad.

 

__________________

 

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 1 juni 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman