Lagtingets beslut 24/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 24/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-09-17

LF 14/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om avbytarstöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledning

     I denna lag finns bestämmelser om rätt till stöd för anlitande av lantbruksavbytare för nödvändiga arbeten vilka hör till den dagliga skötseln av djur i ett lantbruksföretag (avbytarstöd).

 

2 §

Mottagare

     Landskapsregeringen kan på ansökan från ett lantbruksföretag bevilja avbytarstöd till en avbytarorganisation, en lantbruksavbytare med företags- och organisationsnummer (FO-nummer) eller till timanställda lantbruksavbytare.

 

3 §

Definitioner

     I denna stödordning avses med

     1) lantbruksföretag en självständig ekonomisk enhet som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (FFS 543/1967), grunden för verksamheten ska vara husdjursproduktion,

     2) lantbruksföretagare en person som efter den kalendermånad denne har fyllt 18 år genom att själv delta i arbetet bedriver lantbruk och är skyldig att teckna en försäkring som avses i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006) samt har nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om en sådan, eller en sådan person i åldern 15–18 år vilken i fråga om andra villkor än åldern uppfyller villkoren för sådan försäkring,

     3) husdjursproduktion lantbruksföretag med en verksamhet inriktad på skötsel av djur enligt den djurenhetstabell som avses i punkt 4 nedan samt med

     4) husdjursenhet de i följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av en lantbrukare, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) som följer:

 

nötdjur

1)

mjölkko

1 djur

= 1 de

2)

mjölkkos kalv som är högst 2 månader

oavsett antal

= 0 de

3)

avvanda tjurkalvar

10 djur

= 1 de

4)

diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal

 

5 djur

 

= 1 de

5)

andra avvanda ungnöt

15 djur

= 1 de

svin

6)

avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar

 

2 djur

 

= 1 de

7)

andra svin

40 djur

= 1 de


 

getter

8)

get som är över sex månader gammal

8 djur

= 1 de

9)

killingar

40 djur

= 1 de

får

10)

avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm

 

17 djur

 

= 1 de

11)

mjölkfår med dilamm

10 djur

= 1 de

12)

lamm

40 djur

= 1 de

fjäderfä

13)

höns

200 djur

= 1 de

14)

slaktkycklingar

2 000 djur

= 1 de

 

4 §

Avbytardagar

     Ett lantbruksföretag

     1) som har 18 eller fler djurenheter med huvudinriktning på mjölkproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 30 dagar medan

     2) övriga som har minst 6 djurenheter kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 15 dagar.

     En avbytardag omfattar tio timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion enligt 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten.

 

5 §

Avbytarstödets belopp

     Normen för avbytarstöd per avbytartimme är 30 euro, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen per avbytartimme 16 euro. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas avbytarstöd med högst 80 procent av dessa belopp.

 

6 §

Vikariehjälp

     Ett lantbruksföretag med huvudinriktning på husdjursproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för vikariehjälp med 60 procent av de faktiska kostnaderna under högst 90 dagar på grund av läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen, om det inte har funnits någon annan inom lantbruksföretaget som har möjlighet att sköta lantbrukarens arbetsuppgifter, på grund av

     1) läkarintyg,

     2) faderskapsledighet under den tid lantbrukaren har rätt till faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) eller

     3) har moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen.

     Den ersättning som avses i denna paragraf är högst 144 euro per dag under de 30 första dagarna. Därefter kan, under högst 60 dagar på grund av läkarintyg och högst 150 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet enligt sjukförsäkringslagen, ersättning beviljas med högst 77 euro per dag enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare enligt 5 §.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den …

     Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

     Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (1998:57) om avbytarverksamhet för lantbrukare.

 

 

 

     Mariehamn den 17 september 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman