Lagtingets beslut 25/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 25/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-29

LF 4a/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Avseende produktionsstöd till vindkraftverk ska lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010), nedan kallad rikslagen, tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar i rikslagen ska tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

     Utöver bestämmelserna i denna lag tillämpas bestämmelserna i 2 kap. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på arbets- och näringsministeriet samt Energimyndigheten ska i landskapet handhas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på uppgifter inom landskapets behörighet på området.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i ovan nämnda författningar ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Avvikelser

     Med avvikelse från bestämmelsen i 2 § rikslagen är denna lag endast tillämplig på det som i rikslagen avser el som produceras från vindkraft. Rikslagens bestämmelser om produktionsstöd för el som producerats från biogas och trädbränsle, är således inte tillämpliga i landskapet. Förutsättningarna för stöd för el som produceras från vindkraft är, utöver att verksamhetsidkaren har näringsrätt i landskapet, att

     1) den sökande har erforderligt elnätstillstånd och elbyggnadstillstånd,

     2) det finns ett för vindkraftverket beviljat bygglov,

     3) det finns ett för vindkraftverket lagakraftvunnet miljötillstånd och

     4) vindkraftverket ingår i en vindkraftverkspark med sammanlagt minst fyra vindkraftverk vilka vart och ett producerar minst effekten tre megawatt samt vilka, med avvikelse från bestämmelserna i 7 § rikslagen, är belägna i landskapet eller på landskapets territorialvattenområde och är kopplade till elnätet i landskapet.

     Ett vindkraftverk kan godkännas för tariffsystemet enbart inom ramen för i landskapets budget beviljad fullmakt.

     Bestämmelsen i 62 § 3 mom. rikslagen, om riktpriset på stödbelopp till och med den 31 december 2015, är inte tillämplig.

 

4 §

Tillsyn, avbrytande av utbetalning, återbetalning samt återkrav av stöd

     Behöriga statliga myndigheter har rätt att utöva tillsyn av stödsystemet samt rätt att utöva granskning hos stödmottagarna.

     Rikslagens bestämmelser i 7 kap. om återbetalning och återkrav av stöd och hänvisningarna i dessa till statsunderstödslagen (FFS 688/2001) ska tillämpas i landskapet.

     Ett stöd som avses i 3 § kan, utöver vad som framgår av 1 mom., helt eller delvis återkrävas hos mottagaren om

     1) ett vindkraftverk inte är i kommersiellt bruk senast den 31 december 2020 eller om

     2) den Europeiska kommissionen har konstaterat att ett stöd som beviljats i enlighet med denna lag strider mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 

5 §

Förordningar

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 29 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman