Lagtingets beslut 28/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 28/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-11-03

RP 12/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 27 juni 2014 angående utkastet till Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 3 november 2014

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson 

vicetalman