Lagtingets beslut 29/2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 29/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-11-10

LF 15/2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt en ny 19a § till landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning som följer:

 

19a §

Landskapets årsredovisning för finansåren 2014 och 2015

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 19 § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Den ska överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av augusti samma år.

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 19 § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåret 2015 fastställas före utgången av april 2016 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Den ska överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av maj samma år.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid fastställande och överlämnande till lagtinget av årsredovisningarna för finansåren 2014–2015.

 

 

 

     Mariehamn den 10 november 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman