Lagtingets beslut 29/2017

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 29/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-05-31

LF 23/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut stadgas:

    

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Följande rikslagar ska tillämpas på Åland, med de avvikelser som anges i denna lag,

     1) lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016), nedan upphandlingslagen,

     2) lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016), nedan försörjningslagen, samt

     3) lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (FFS 1509/2011).

     Denna lag ska endast tillämpas på upphandling som beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som fastställs i EGs bestämmelser om offentlig upphandling.

 

2 §

Ändringar av rikslagarna

     Ändringar av de lagar som avses i 1 § 1 mom. ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

 

3 §

Upphandlande myndigheter

     Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av

     1) landskapsregeringen,

     2) myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen,

     3) förvaltning som är ansluten till Ålands lagting,

     4) kommunala myndigheter,

     5) juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen och kommunala myndigheter har inflytande i,

     6) offentliga företag och enheter som enligt 5 § i försörjningslagen anses vara andra upphandlande enheter,

     7) myndigheter som enligt 5 § i upphandlingslagen eller 5 § i försörjningslagen anses vara offentligrättsliga organ samt

     8) landskapets affärsverk.

 

4 §

Förvaltningsmyndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på Konkurrens- och konsumentverket ska på Åland skötas av Upphandlingsinspektionen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

     De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på arbets- och näringsministeriet ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

 

5 §

Särskilda avvikelser

     Hänvisningar till rikslagstiftningen i de lagar som avses i 1 § ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

6 §

Förordningsfullmakt

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av någon av de rikslagar som avses i 1 § och som inte tillhör området för lag ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen bestämmer.

     Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

 

7 §

Avvikelse från sekretessbestämmelserna

     Trots bestämmelserna om hemlighållande av handling har landskapsregeringen rätt att till berörda myndigheter i riket och inom den Europeiska gemenskapen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått i enlighet med denna lag.

 

8 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 31 maj 2017

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman