Lagtingets beslut 30/2017

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 30/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-05-31

LF 23/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om Upphandlingsinspektionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

    

1 §

Inledande bestämmelse

     Upphandlingsinspektionen är tillsynsmyndighet i enlighet med landskapslagen (  :  ) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

2 §

Oberoende myndighet

     Upphandlingsinspektionen är en oberoende myndighet som är administrativt underställd landskapsregeringen. Verksamheten ska ordnas så att upphandlingsmyndighetens oberoende och opartiskhet vid skötslen av tillsynsuppgifterna tryggas.

 

3 §

Upphandlingsinspektionens uppgifter

     Upphandlingsinspektionen ska sköta de tillsynsuppgifter som myndigheten har enligt landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling samt de övriga uppgifter som ålagts myndigheten.

 

4 §

Organisation och tjänster

     Vid Upphandlingsinspektionen kan finnas personal i offentligrättsligt och privaträttsligt anställningsförhållande.

     Arbetet vid myndigheten leds av en myndighetschef. Tjänsten som myndighetschef inrättas av landskapsregeringen. Övriga tjänster vid upphandlingsinspektionen kan inrättas av Upphandlingsinspektionen om anslag har tagits upp i landskapets budget.

     Om inte annat bestäms i denna lag ska Upphandlingsinspektionen sköta sådana uppgifter som gäller myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen fattar beslut om

     1) permittering av Upphandlingsinspektionens personal,

     2) förflyttning och omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till eller från en annan landskapsmyndighet, med Upphandlingsinspektionens samtycke samt

     3) frågor som gäller myndighetschefen.

     Övriga beslut om myndighetens organisation fattas av myndighetschefen för Upphandlingsinspektionen. Myndighetschefen kan fastställa en arbetsordning med bestämmelser om organisation och handläggningsrutiner samt vid behov om fördelning av uppgifter och beslutanderätt.

 

5 §

Behörighetskrav

     Behörighetskravet för tjänsten som myndighetschef är avlagd examen från universitet eller högskola som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet. Examen ska ha en inriktning som är lämplig för tjänsten.

     Behörighetskraven för övriga tjänster vid myndigheten fastställs i samband med att tjänsten inrättas.

6 §

Budget och verksamhetsplan

     Myndighetschefen ska årligen göra upp en verksamhetsplan och ett förslag till budget. Verksamhetsplanen och förslaget till budget ska överlämnas till landskapsregeringen.

 

7 §

Verksamhetsberättelse

     Myndighetschefen ska årligen sammanställa en verksamhetsberättelse över det gångna kalenderåret. Verksamhetsberättelsen ska överlämnas till landskapsregeringen.

 

8 §

Avgifter

     Med beaktande av vad som bestäms i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet beslutar Upphandlingsinspektionen om avgifterna för myndighetens verksamhet.

 

9 §

Avtal

     Upphandlingsinspektionen kan sluta avtal inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet om inte landskapsregeringen beslutar annat.

 

10 §

Företrädande av landskapet

     Upphandlingsinspektionen kärar och svarar för landskapet samt bevakar Upphandlingsinspektionens intressen vid domstolar och andra myndigheter i angelägenheter som hör samman med Upphandlingsinspektionens verksamhet.

 

11 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

     Tjänsten som myndighetschef får inrättas och tillsättas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 31 maj 2017

 

 

 

Johan Ehn 

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman