Lagtingets beslut 31/2015

Tillhör ärendet: Ny körkortslagstiftning
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 31/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-05-27

LF 5/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 57 och 69 §§ vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland av dessa paragrafer 57 § sådan den lyder i landskapslagen 1991/80 och 69 § sådan den lyder i landskapslagen 2004/6 som följer:

 

57 §

Körkort

     Ett motordrivet fordon får köras på väg endast av den som har behörighet att köra fordonet.

 

69 §

Skyldighet att uppvisa vissa handlingar

     En förare av ett motordrivet fordon ska på begäran av polisman visa upp fordonets registerutdrag och andra handlingar som han eller hon enligt särskilda bestämmelser är skyldig att medföra.

     Finns inte handlingarna i fordonet kan föraren åläggas att inom särskilt utsatt tid visa upp dessa för polismyndighet.

     Bestämmelser om att medföra körkort finns i körkortslagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 27 maj 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman