Lagtingets beslut 3/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-01-19

BF03/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för år 2014

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2014:

    

I N K O M S T E R

Avdelning 33

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

67 000

33.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

67 000

33.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster

67 000

Avdelning 39

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

313 000

39.01.

FINANSIELLA POSTER

-500 000

39.01.94.

Dividendinkomster

-500 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

2 929 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

2 929 000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-2 156 000

39.30.90.

Finansieringslån

-2 156 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

40 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

40 000

Inkomsternas totalbelopp

380 000

 

 

 

U T G I F T E R

Avdelning 43

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 000

43.60.

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-25 000

43.60.20.

Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-25 000

Avdelning 46

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

-171 000

46.03.

STUDIESTÖD

-96 000

46.03.50.

Studiepenning (F)

-69 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-27 000

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

-8 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

8 000

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

25 000

46.15.30.

Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (RF)

25 000

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-100 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-100 000

46.60.

MUSEIBYRÅN

0

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

0

Avdelning 47

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-75 000

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-75 000

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-75 000

Avdelning 48

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

0

Avdelning 49

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-109 000

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-109 000

49.01.92.

Avskrivning av fordringar

-109 000

Utgifternas totalbelopp

-380 000

 

 

     Mariehamn den 19 januari 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman