Lagtingets beslut 34/2019

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 34/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-29

LF 12/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om stöd för produktion av el från vindkraft

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 kap.
Allmänt

 

1 §

Produktionsstöd för el

     Landskapsregeringen kan genom ett anbudsförfarande besluta att, för ett stödsystem för produktion av el, godkänna vindkraftverk samt producenter av el från vindkraftverk, i denna lag kallade elproducenter, vilka för högst tolv kalenderår under åren 2021-2035 sammanlagt till elnätet levererar högst 130 GWh el årligen. Landskapsregeringen kan för högst tolv år till en elproducent betala ett produktionsstöd för högst 130 GWh levererad el per kalenderår. En elproducent som har godkänts för stödsystemet ska för att vara berättigad till produktionsstöd leverera el från vindkraftverk till elnätet senast 31.12.2024.

2 §

Definitioner

     Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av följande begrepp denna:

     1) Med stödsystemet avses de bestämmelser i denna lag som rör rättigheter och skyldigheter avseende stöd för produktion av el från vindkraft.

     2) En elproducent är en juridisk person som innehar ett vindkraftverk.

     3) Ett vindkraftverk är ett kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i en strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare, som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning av rikslagstiftning om elmarknaden. Ett vindkraftverk ska ha en nominell effekt för produktion av minst 3 MW.

     4) En vindkraftsverkspark är ett antal geografiskt näraliggande vindkraftverk som tillsammans har minst den nominella effekten 12 MW samt har en gemensam anslutning till elnätet.

     5) Med elnätet avses ett elnät enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden.

     6) Med marknadspriset på el avses timpriset för det områdespris som tillämpas på Åland, noterat på den nordiska elmarknaden.

     7) Med ersättningsanbud avses en elproducents offererade pris per MWh.

     8) Med kalenderår avses tiden från och med den första januari till och med den sista december.

     9) Med MWh avses megawattimmar.

     10) Med GWh avses gigawattimmar.

     11) Med stödperiod avses den period då produktionsstöd utbetalas.

 

 

2 kap.
Om anbud och beslut om godkännande för stödsystemet

 

3 §

Anbudsförfarande

     Ett anbudsförfarande ska ske på ett opartiskt och icke diskriminerande sätt. Vid ett anbudsförfarande ska åtminstone framgå senast när anbud ska lämnas, hur anbud ska lämnas samt ges annan information om omständigheter som är väsentliga för anbudsförfarandet och lämnandet av anbud.

     För att anbuden ska kunna godkännas ska förutsättningarna i 3-5 §§ i denna lag uppfyllas och något annat hinder enligt denna lag för godkännande ska inte föreligga.

 

4 §

Om godkännande av elproducenten

     Landskapsregeringen godkänner elproducenter för stödsystemet. Förutsättningar för elproducenter att delta i ett anbudsförfarande är att elproducenten är en juridisk person som har näringsrätt och som bedöms ha verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att bedriva en lönsam elproduktion.

     En förutsättning för att i stödsystemet ingående vindkraftverk, efter överlåtelse under stödperioden, fortsatt ska ingå i stödsystemet är att den övertagande elproducenten har godkänts i enlighet med kraven i 1 mom.

     En elproducent kan inte godkännas för stödsystemet om

     1) elproducenten är ett sådant företag i svårigheter som omfattas av begränsningar som avses i den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd,

     2) landskapsregeringen har grundad anledning att misstänka att det begärda produktionsstödet leder till en situation där den ersättning som en elproducent får i betydlig omfattning överskrider de godtagbara kostnaderna för elproduktion som kan betraktas som skäliga, när sådant avkastningskrav på kapital som allmänt tillämpas på motsvarande projekt inom branschen används som jämförelsegrund eller

     3) anbudet är grundat på sådana avtal mellan elproducenter, beslut av sammanslutningar av elproducenter eller samordnade förfaranden av elproducenter vilka har till syfte att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida anbudsförfarandet eller som leder till att anbudsförfarandet på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids.

 

5 §

Om godkännande av vindkraftverk

     Landskapsregeringen godkänner vindkraftverk för stödsystemet. Förutsättningar för att delta i ett anbudsförfarande är att de enskilda vindkraftverken ingår i en i 2 § 4 punkten avsedd vindkraftsverkspark och uppfyller följande villkor:

     1) Vindkraftverket ska finnas på Åland och planeras bli anslutet till elnätet eller för det ha gjorts en ansökan om anslutning till elnätet.

     2) Vindkraftverket ska vara helt nytt och inte innehålla begagnade delar.

     3) Stöd får inte tidigare ha beviljats för vindkraftverkets investering eller drift.

     4) För vindkraftverket har inte fattats något bindande beslut om anskaffning av anläggningstillgångar eller annars inledande av byggande.

     5) För vindkraftverket finns ett beviljat bygglov, som avses i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

     6) För vindkraftverket finns behövliga lagakraftvunna miljötillstånd som avses i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

     Landskapsregeringen kan under stödperioden godkänna att en i stödsystemet godkänd elproducents vindkraftverk ersätts med ett nytt vindkraftverk för anslutning till stödsystemet. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare i frågor som rör underhåll och drift av vindkraftverk som ingår i stödsystemet.

 

6 §

Anbud

     I ett anbud ska finnas en beskrivning av elproducentens vindkraftverk och dessas uppfyllande av förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet som avses i 3 §, för myndighetens prövning behövlig information om elproducenten samt andra omständigheter som har betydelse för ett godkännande i stödsystemet.

     Till anbudet ska fogas en beskrivning av hur uppgifter om hur villkoren för produktionsstödet sammanställs som avses i 9 §.

     I ett anbud att delta i stödsystemet ska elproducenten förbinda sig att per kalenderår leverera en viss mängd el till elnätet samt ange de vindkraftverk där elen ska produceras. Elproducenten får inte ändra uppgifter om den offererade mängden el och ersättningsanbudet i sitt anbud efter den sista dagen för att lämna anbud.

 

7 §

Beslut om godkännande av elproducenter och vindkraftverk för stödsystemet

     I första hand godtas elproducenter med lägst ersättningsanbud. Ifall flera elproducenter givit likvärdiga ersättningsanbud väljs det ersättningsanbud som bäst uppfyller den totala konkurrensutsatta produktionsvolymen.

     I ett beslut om godkännande för stödsystemet ska det finnas uppgifter och bestämmelser om elproducenten, vindkraftverken, den fastställda produktionsvolymen för leverans av el till elnätet och den begärda stödnivån enligt ersättningsanbudet samt uppgifter om den period under vilken vindkraftverken omfattas av stödsystemet och tidpunkten då stödperioden inleds och slutar. Beslutet ska dessutom innehålla uppgifter och bestämmelser om övrig information som är nödvändig med tanke på allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för beslutet.

     Ett beslut att inte godkänna en elproducents anbud ska innehålla uppgifter om elproducenten, vindkraftverket samt annan information som rör grunden för beslutet.

 

3 kap.
Elproducentens informationsskyldighet och egenkontroll

 

8 §

Elproducentens allmänna skyldigheter

     En elproducent ska utan dröjsmål informera landskapsregeringen om en varaktig ändring i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande samt om ett avbrott i elproduktion vilket är längre än tre månader.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om elproducenternas ansvar för att ge information om väsentliga händelser samt att informera om sådana varaktiga ändringar som avses i 1 mom.

 

 

 

 

 

 

9 §

Elproducentens egenkontroll och rapport

     En elproducent ska systematiskt följa, mäta och dokumentera den mängd elenergi som produceras och som berättigar till produktionsstöd. En elproducent ska för varje halvår på det sätt och i den form som landskapsregeringen begär det informera om sin elproduktion.

     En elproducent ska bevara de mätuppgifter som avses i 1 mom. och behövliga underlag för dem under minst tio år efter att det sista stödbeloppet har betalats ut.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om elproducenternas ansvar för egenkontroll som avses i 1 mom.

 

4 kap.
Produktionsstödet

 

10 §

Produktionsstödets belopp

     Produktionsstödets belopp grundas på den mängd el som har levererats till elnätet samt på ersättningsanbudet. Om marknadspriset är i intervallet 0-32 euro per MWh ersätts elproducenten i enlighet med ersättningsanbudet, dock högst med 11 euro per MWh. Om marknadspriset är i intervallet 32-43 euro per MWh minskas produktionsstödets belopp linjärt upp till det lämnade ersättningsanbudets belopp enligt formeln Ps=(32+e)-Mp. Med de i formeln använda förkortningar avses med Ps produktionsstöd, e ersättningsanbud och Mp marknadspris. Produktionsstöd utbetalas inte vid marknadspris understigande 0 euro per MWh. Produktionsstödets högsta belopp till en enskild elproducent betalas enligt den produktionsvolym som har fastställts för elproducentens leverans av el till elnätet.

     Produktionsstödet beräknas som ett medeltal för marknadspriset på el med ett aritmetiskt medeltal för varje timme under ett halvt kalenderår i enlighet med timpriset för områdespriset som tillämpas på Åland noterat på den nordiska elmarknaden. Med ett halvt kalenderår avses perioderna från och med januari till och med juni månad, samt från och med juli till och med december månad.

 

11 §

Utbetalning

     Produktionsstödet utbetalas efter varje fullbordat halvt kalenderår. Stöd kan betalas för högst 144 kalendermånader och längst till och med år 2035.

     En ansökan om utbetalning av ett produktionsstöd ska lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter den enligt 10 § stödberättigande periodens slut.

     Till en ansökan om utbetalning av produktionsstöd ska fogas de i 9 § avsedda uppgifterna.

 

12 §

Avbrytande av utbetalning

     Landskapsregeringen kan besluta att en utbetalning av ett produktionsstöd för el ska avbrytas om

     1) förutsättningarna för ett produktionsstöd för el från vindkraftverk inte längre uppfylls eller

     2) det finns anledning att anta att en elproducent har lämnat oriktiga eller otillräckliga uppgifter för bestämmande av ett produktionsstöd eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt har försummat eller har överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag.

     Landskapsregeringen ska avbryta en utbetalning av ett produktionsstöd för el om en elproducent inte har följt ett beslut om att återbetala ett produktionsstöd enligt den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. På avbrytande av en utbetalning av ett produktionsstöd tillämpas vad som bestäms i landskapslagen (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel.

     Landskapsregeringen kan återkalla ett beslut att avbryta en utbetalning om en elproducent har rättat till en brist eller en försummelse.

 

13 §

Återbetalning av ett produktionsstöd

     Landskapsregeringen kan kräva återbetalning av ett utbetalat produktionsstöd i enlighet med bestämmelserna i 10, 12 och 14 §§ näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland.

     Landskapsregeringen kan dessutom besluta att ett redan utbetalt produktionsstöd för el eller en del av stödet ska återbetalas om en elproducent har försatts i likvidation eller i konkurs eller om en domstol har beslutat att en skuldsanering eller ett saneringsförfarande ska inledas för en elproducent eller om dennes egendom har utmätts.

     Landskapsregeringen ska utan dröjsmål besluta om återbetalning av ett produktionsstöd för el efter det att landskapsregeringen har konstaterat att en sådan omständighet som avses i 1 mom. har kommit till landskapsregeringens kännedom om det belopp som ska återbetalas uppgår till mer än 10 euro. Ett krav på återbetalning av ett produktionsstöd för el eller på en ränta eller en dröjsmålsränta på ett produktionsstöd får inte inledas om tio år har gått efter det att det sista stödbeloppet har betalats ut.

 

5 kap.
Särskilda bestämmelser

 

14 §

Inspektion och information

     Landskapsregeringen har rätt att av en elproducent och en systemansvarig stamnätsinnehavare som avses i landskapslagen om tillämpning av rikslagstiftning om elmarknaden få den information och utföra de inspektioner som krävs för tillsynen enligt denna lag och enligt den Europeiska unionens gällande bestämmelser om stöd som är förenliga med den inre marknaden.

 

15 §

Rättelse av förseelse eller försummelse

     Landskapsregeringen kan

     1) förelägga den som bryter mot denna lag eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den, att fullgöra sin skyldighet eller

     2) förbjuda den som bryter mot denna lag, eller mot en bestämmelse som har utfärdats med stöd av den, att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot regelverket.

     Landskapsregeringen kan förena ett föreläggande eller förbud enligt 1 mom. med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i enlighet med landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

16 §

Brott mot tystnadsplikt

     Den som utan lov röjer vad han eller hon vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag har fått veta om ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning eller en affärs- eller yrkeshemlighet ska dömas till böter för brott mot tystnadsplikt, om inte ett strängare straff för gärningen föreskrivs i en annan lag.

     En allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 1 mom. om inte en målsägande har anmält brottet till åtal.

     Trots bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

     1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt

     2) en behörig institution eller annat organ inom den Europeiska unionen, om detta krävs enligt den Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i den Europeiska unionen.

 

17 §

Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot informationsskyldigheten enligt 14 § eller rapporteringsskyldigheten enligt 9 § kan dömas till böter för brott mot bestämmelserna om produktionsstöd.

 

18 §

Verkställighet av beslut

     Ett beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av 12, 13 och 15 §§ får verkställas även om det har överklagats om inte domstolen bestämmer något annat.

 

19 §

Handräckning

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § polislagen (2013:87) för landskapet Åland.

 

 

20 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den…

     Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el. Den upphävda lagen ska dock fortsatt tillämpas på de produktionsstöd som beviljats med stöd av lagen.

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

                                       __________________

    

 

 

     Mariehamn den 29 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman