Lagtingets beslut 35/2014

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 35/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-08

RP 5/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 7 november 2014 angående förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland, i det avseende 69 § självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget för sin del godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt regeringens proposition nr 217/2014 rd.

 

 

 

Mariehamn den 8 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman