Lagtingets beslut 36/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 36/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-03

LF 25/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom Ålands behörighet är lagen (FFS 241/2019) om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare tillämplig med de avvikelser som anges i denna lag.

2 §

Ändring av rikslagen

     Ändringar av den lag som avses i 1 § ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

 

3 §

Upphandlande myndigheters skyldighet att ta emot och behandla elektroniska fakturor

     Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av de upphandlande myndigheter som fastställs i 3 § i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

     De upphandlande myndigheterna ska ta emot och behandla elektroniska fakturor som grundar sig på sådana upphandlingskontrakt eller koncessioner som omfattas av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling eller på de upphandlande myndigheternas bestämmelser om upphandling i övrigt.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

     3 § tillämpas på andra upphandlande enheter än landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter från och med den 1 april 2020. 4 § i lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare ska tillämpas på Åland från och med den 1 april 2020.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman