Lagtingets beslut 36/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 36/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-12

RP 9/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Republikens President

 

 

 

 

 

 

från Ålands lagting

 

 

 

 


 

Till lagtinget har överlämnats Republikens Presidents framställning av den 1 april 2022 angående godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), i det avseende 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 föreskriver.

     Lagtinget har behandlat ärendet i den ordning nämnda bestämmelse och lagtingsordningen för Åland föreskriver och får enligt denna dag fattat beslut vördsamt meddela

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar ADR M344-avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

Talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman