Lagtingets beslut 37/2014

Tillhör ärendet: Lagstiftning om familjehem
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 37/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-15

LF 2/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpning

     Familjevårdarlagen (FFS 312/1992) ska tillämpas i den lydelse som vid varje enskild tidpunkt är gällande i riket med de avvikelser som anges i denna landskapslag. Om familjevårdarlagen upphävs ska den tillämpas i sin sista lydelse.

     Hänvisningarna till socialvårdslagen ska tillämpas i enlighet med landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

2 §

Förvaltningen

     De uppgifter som enligt familjevårdarlagen ska skötas av en kommun eller en samkommun ska i landskapet skötas av kommunerna eller kommunerna i samarbete.

 

 

3 §

Vårdarvode och kostnadsersättningar

     Med avvikelse från 2 § 1 mom. i familjevårdarlagen är vårdarvodet minst 850 euro per kalendermånad per person i familjevård.

     Med avvikelse från 3 § 2 mom. i familjevårdarlagen är kostnadsersättningen minst 650 euro per person i familjevård per kalendermånad. Bestämmelsen om dispositionsmedel i 3 § 3 mom. ska avse dispositionsmedel som ställs till barnets eller den unga personens förfogande enligt 55 § barnskyddslagen (FFS 417/2007) som tillämpas med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

     Med avvikelse från 3 § 6 mom. familjevårdarlagen är startersättningen högst 3 200 euro per person i familjevård.

     Med avvikelse från 3 § 7 mom. familjevårdarlagen ska de indexjusteringar som anges i momentet genomföras enligt motsvarande ändring av det konsumentprisindex för Åland som fastställs av Ålands statistik- och utredningsbyrå.

 

4 §

Uppdragsavtal

     Utöver 4 § familjevårdarlagen gäller för uppdragsavtalet att

     1) uppdragsavtalet ska ingås med alla familjevårdare i familjehemmet,

     2) när uppdragsavtalet ingås med fler än en familjevårdare ska det i uppdragsavtalet anges vilken eller vilka familjevårdare som mottar vårdarvode, kostnadsersättningar och eventuella andra utbetalningar,

     3) med avvikelse från 4 § 1 mom. 6 punkten familjevårdarlagen kan enligt 5 § i denna lag inte överenskommas särskilt om arvode för ledigheten och

     4) de uppgifter som ska anges enligt 4 § 1 mom. 7 punkten familjevårdarlagen ska inkludera uppgifter om familjevårdarens kontaktperson enligt 7 § i denna lag.

 

5 §

Rätt till ledighet

     Har inte annat överenskommits i uppdragsavtalet, ska för familjevårdaren, utan förlust av vårdarvode, ordnas möjlighet till en ledighet vars längd är två dagar för varje kalendermånad under vilken vårdaren enligt uppdragsavtalet har verkat  som familjevårdare i minst 14 dygn.

     I landskapet ska 6 § 1 mom. familjevårdarlagen inte tillämpas.

 

6 §

Avlösarservice

     Med avvikelse från 6a § familjevårdarlagen kan uppdragsavtal för avlösarservice i familjevårdarens hem av särskilda skäl även ingås med en person som inte har genomgått den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen. Hänvisningen till 7 § familjevårdarlagen ska avse 7 § i denna lag.

 

7 §

Utbildning och stöd

     Kommunerna ska ordna den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen och tillgodose familjevårdarnas behov av övrig förberedelse för uppdraget samt tillse att familjevårdarna får den arbetshandledning och den fortbildning som de behöver för sitt uppdrag.

     För att ordna det stöd som behövs under familjevården ska en kontaktperson för familjevårdaren utses. Familjevårdarens kontaktperson ska vara en kommunal tjänsteman som har tillräckliga kunskaper och befogenheter för att verka för att familjevårdarens behov enligt 1 mom. tillgodoses. Familjevårdarens kontaktperson kan inte samtidigt vara den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter enligt 13b § barnskyddslagen som tillämpas med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. Kontaktpersonen ska besöka familjehemmet enligt vad som bestäms i uppdragsavtalet, dock minst en gång per år. I uppdragsavtalet ska även överenskommas närmare om familjevårdarens rätt till andra regelbundna kontakter med kontaktpersonen.

     Kommunerna ska beakta familjevårdarnas minderåriga barn, som är bosatta i hemmet, och deras behov av delaktighet och stöd.

     I landskapet ska 7 § familjevårdarlagen inte tillämpas.

 

8 §

Närmare bestämmelser

     Närmare bestämmelser om ordnandet och innehållet i den förberedande utbildningen och i den utbildning och det stöd som familjevårdaren har rätt till enligt denna lag kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

9 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Gällande uppdragsavtal, som inte är i överensstämmelse med denna lag, får tillämpas under högst ett års tid från lagens ikraftträdande. Under denna tid ska kommunerna tillse att alla gällande uppdragsavtal är i överensstämmelse med denna lag.

     Kommunerna ska tillse att de personer som verkar som familjevårdare när lagen träder i kraft inom två år från ikraftträdandet  får fortbildning som motsvarar den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 15 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman