Lagtingets beslut 37/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 37/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-12

LF 23/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 12 § 3 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland,

     ändras 2 § 8 mom., 5 §, 9 § 1 mom. a punkten, 12 § 2 mom., 18 § 1 mom. a punkten, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § 6 mom., 31 § 2 mom., 35 § 1 och 2 mom., 37 §, 38 § 1 mom., 40, 41, 43 och 44 §§, 48 § 4 mom., 51 och 52 §§, 55 § 1 och 2 mom., 56 §, 62 §, 63 § 1 mom., 65 §, 69 § 1 mom. och 70 §, av dessa 69 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2017/66 samt

     fogas till 4 § ett nytt 3 mom., till 31 § ett nytt 4 mom. varvid det tidigare 4 mom. blir 5 mom., till lagen en ny 62a § och till 69 § ett nytt 4 mom. varvid de tidigare 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom. som följer:

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med körförbudstid avses den tid under vilken en person inte har behörighet att köra ett körkortspliktigt fordon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Fordon som kräver körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkort med behörigheten Tb gäller endast för körning på Åland.

 

5 §

Körkortskategorier

     Behörighet att köra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Kategori

grupp 1

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Mopeder och lätta fyrhjulingar

AM 120

Två- och trehjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

 

AM 121

a) Lätta fyrhjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

b) Traktor i fordonskategori T3b med en totalvikt under 600 kilo som är konstruerad för en hastighet av högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

Motorcyklar med eller utan sidovagn och motordrivna trehjulingar

A1

a) Motorcykel vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, med en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en effekt av högst 15 kW.

AM 120

A2

Motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM 120

b) A1

A

a) Motorcykel.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om körkortshavaren har fyllt 21 år.

a) AM 120

b) A1

c) A2

Personbilar m.m.

B

a) Bil med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil får en släpvagn kopplas

1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller

2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

b) Motordriven fyrhjuling.

c) Traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

a) AM 120 och

AM 121

b) T

c) Tb

 

 

BE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg.

 

Traktorer

T

Traktor, med undantag av traktorbil och traktor som ingår i kategori AM 121, som är konstruerad för en hastighet av max 60 km/h, motorredskap, snöskoter och till dem kopplade släpfordon.

 

 

Tb

Traktorbil

a) T

b) AM 121

 

Kategori

grupp 2

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Lastbilar

C1

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad och tillverkad för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

C1E

a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3 500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

a) BE

b) D1E om D innehas

 

C

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg kopplas.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

C1

CE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) C1E

c) DE, om D innehas

Bussar

D1

Fordon som är konstruerat och tillverkat för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

 

D1E

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

BE

D

Fordon konstruerat och tillverkat för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

D1

DE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) D1E

 

 

9 §

Ålderskrav

     Körkort får utfärdas för den som har fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121, T och Tb,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 §

Ansökan om körkortstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om ansökan avser körkortstillstånd inom grupp 1 ska sökanden fylla i en hälsodeklaration samt bifoga ett högst två månader gammalt synintyg utfärdat av en läkare eller en optiker och två nytagna passfoton. Har sökanden inte något körkort sedan tidigare ska även ett intyg över godkänt teoriprov enligt 17 § bifogas. Om sökanden har fyllt 70 år eller lider av något av de medicinska problem som nämns i 10 § ska ett högst två månader gammalt läkarutlåtande fogas till ansökan istället för en hälsodeklaration. Om minimiåldern för körkortskategorin är 15 eller 16 år och den som ansöker om körkortstillstånd inte har fyllt 18 år krävs även ett samtycke från vårdnadshavarna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18 §

Ålder för att få börja övningsköra

     För att få påbörja den praktiska delen i förarutbildningen ska den som övar ha fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121, T och Tb,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

22 §

Utrustning vid övningskörning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En mopedbil, traktorbil, personbil eller paketbil som används i privat övningskörning ska godkännas av Fordonsmyndigheten. Fordonet ska vara utrustat med dubbelkommando till fordonets fotbroms eller ha en separat bromsspak kopplad till fotbromsen samt ha en inre och en yttre backspegel avsedd för handledaren eller trafikläraren. Ett övningsfordon som används i yrkesmässig förarutbildning ska ändringsbesiktigas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

24 §

Säkerhetsutbildning

     Förarexamen i kategori AM 120, AM 121, T, Tb, A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning avseende körning som är förenad med risker (säkerhetsutbildning). Säkerhetsutbildningen genomförs på en trafikskola eller hos någon annan av Fordonsmyndigheten godkänd utbildare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 §

Förutsättningar för att få avlägga förarexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det fordon som ska användas vid förarexamen ska ha samma utrustning som ett fordon som används vid privat övningskörning och ska uppfylla de krav som anges i bilaga 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort.

 

31 §

Den administrativa giltighetstiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Körkort i kategori AM 120, AM 121, Tb, T, A1, A2, A, B och BE utfärdas för 15 år i sänder. Har körkortshavaren fyllt 60 men inte 66 år när körkortet ska utfärdas ges körkortet en administrativ giltighetstid som går ut när körkortshavaren fyller 70 år. När körkortet utfärdas efter att körkortshavaren fyllt 66 år ges körkortet en administrativ giltighetstid på fem år åt gången.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett körkort kan utfärdas med en kortare administrativ giltighetstid än vad som anges i 2 och 3 mom. om det i ett läkarutlåtande angetts att det är nödvändigt att tillämpa tätare medicinska kontroller.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

35 §

Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort

     Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort görs hos polismyndigheten. Vid ansökningstillfället ska sökanden fylla i en hälsodeklaration samt bifoga ett högst två månader gammalt synintyg utfärdat av en läkare eller en optiker och två nytagna passfoton.

     Om sökanden har fyllt 70 år ska ett högst två månader gammalt läkarutlåtande som visar att de medicinska kraven uppfylls, fogas till ansökan istället för en hälsodeklaration. Detsamma gäller om ansökan avser körkort i grupp 2 eller sökanden har yrkeskörtillstånd och sökanden har fyllt 45 år eller fyller 45 år under det nya körkortets giltighetstid. Lider sökanden av något av de medicinska problem som nämns i 10 § kan polismyndigheten ålägga denne att lämna in ett läkarutlåtande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

37 §

Prövotid

     Första gången en sökande beviljas ett körkort i någon annan kategori än AM 120, AM 121 eller T gäller en prövotid på två år. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort i någon annan kategori än AM 120, AM 121 eller T ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet. I 43 § finns bestämmelser om körförbudstider.

 

38 §

Yrkeskörtillstånd

     För att få köra personbil i yrkesmässig persontrafik (taxi) krävs, förutom ett giltigt körkort och att föraren har tillräcklig interaktionsförmåga och tillräckliga språkkunskaper, ett yrkeskörtillstånd utfärdat av polismyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

40 §

Körkortsingripanden

     Ett körkortsingripande kan ske genom att körkortshavaren meddelas ett interimistiskt körförbud eller en körförbudstid.

     En körförbudstid med anledning av en brottslig gärning får meddelas när ett ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande, strafföreläggande eller en dom som gäller en gärning som avses i 43 § 1–7 punkterna har meddelats. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats.

     Föraren ska ges tillfälle att bli hörd innan beslutet i körkortsärendet fattas. Information om möjligheten att bli hörd får ges så snart föraren har underrättats om att han eller hon misstänks för ett brott som leder till ett körkortsingripande. Bestämmelser om att körkort villkorat av alkolås kan utfärdas efter ansökan i vissa fall finns i 7 kap.

     Om föraren är belagd med ett interimistiskt körförbud eller av någon annan orsak inte har rätt att köra när ett beslut om körförbudstid som avses i 2 mom. fattas, får föraren delges beslutet genom brev per post.

     Vid ett körkortsingripande är körkortshavaren skyldig att överlämna sitt körkort till polismyndigheten.

     Vad som i detta kapitel sägs om körkort gäller även för körkortstillstånd och vad som sägs om körkortshavare gäller även innehavare av körkortstillstånd.

 

 

 

 

41 §

Interimistiskt körförbud och omhändertagande av körkort

     En polis har rätt att meddela en körkortshavare ett interimistiskt körförbud och omhänderta körkortet

     1) om körkortshavaren på sannolika skäl gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 1 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 1 punkten samma lag eller brott mot bestämmelser om transport av farliga ämnen enligt landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen,

     2) om körkortshavaren befaras ha gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § 2 eller 3 mom. trafikbrottslagen för landskapet Åland eller grovt rattfylleri enligt 5 § 2 eller 3 punkten samma lag, grovt äventyrande av trafiksäkerheten enligt 3 § trafikbrottslagen för landskapet Åland eller smitning enligt 7 § samma lag,

     3) om det på sannolika skäl kan antas att körkortshavaren kommer att meddelas en körförbudstid enligt 43 § 2 mom. 1–3 punkterna eller

     4) om det är uppenbart att körkortshavaren på grund av sjukdom, skada eller dylikt inte har förmåga att köra körkortspliktiga fordon på ett trafiksäkert sätt.

     En polis har rätt att omhänderta körkortet

     1) om körkortet är ogiltigt enligt 32 § eller

     2) om ett utländskt körkort är ogiltigt på grund av att förutsättningarna i 61 eller 62 § inte är uppfyllda.

     Om körkortshavaren meddelas ett interimistiskt körförbud och körkortet omhändertas på grund av ett brott som avses i 43 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kan polisen ge körkortshavaren rätt att avsluta pågående färd, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

     Ett interimistiskt körförbud gäller tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av frågan. Om det interimistiska körförbudet har meddelats på grund av en misstanke om grovt äventyrande av trafiksäkerheten, smitning eller misstänkt rattfylleri orsakad av något annat rusmedel än alkohol ska polismyndigheten snarast pröva frågan. Om polismyndigheten då finner att körkortshavaren på sannolika skäl har gjort sig skyldig till den aktuella gärningen ska polismyndigheten besluta att det interimistiska körförbudet ska bestå i avvaktan på det slutliga avgörandet.

     Om beslutet om det interimistiska körförbudet grundas på misstanke om brott ska tiden för det interimistiska körförbudet begränsas enligt vad som anges i 44 §.

     Polismyndigheten ska omedelbart återlämna körkortet om åtal inte väcks eller åtalet förkastas.

 

43 §

Grunder för bestämmande av körförbudstid

     En förare av ett motordrivet fordon som konstaterats ha gjort sig skyldig till

     1) grovt äventyrande av trafiksäkerheten,

     2) rattfylleri eller grovt rattfylleri,

     3) smitning eller

     4) brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen,

ska av polismyndigheten meddelas en tid under vilken personen inte får köra körkortspliktiga fordon eller påbörja en förarutbildning (körförbudstid).

     Polismyndigheten ska även bestämma en körförbudstid då

     1) föraren konstaterats ha gjort sig skyldig till olovlig körning,

     2) körkortshavaren med ett motordrivet fordon konstaterats ha kört mot rött ljus, inte stannat vid stopplikt, kört om vid ett övergångsställe eller brutit mot någon annan än i 42 § avsedd regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt, allt under förutsättning att överträdelsen inte kan anses som ringa,

     3) körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon tre gånger inom ett år eller fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, konstaterats ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten enligt 2 § eller trafikförseelse enligt 11 § trafikbrottslagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser eller förbjuden användning av mobiltelefon under färd, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen eller till brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

     4) körkortshavaren utomlands har dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri eller där gjort sig skyldig till en sådan gärning om gärningen även är straffbar i landskapet,

     5) körkortshavarens förutsättningar för att köra ett fordon som kräver körkortsbehörighet är så väsentligt begränsade på grund av sjukdom, skada eller dylikt att han eller hon inte längre uppfyller kraven för att beviljas körkortstillstånd,

     6) körkortshavaren inte följer ett åläggande att lämna in ett läkarutlåtande, synintyg eller intyg om godkänd förarexamen eller en del av sådant prov enligt 46 §, eller

     7) hinder mot beslut om behörighet förelåg vid tiden för beslutet och hindret fortfarande består.

 

44 §

Körförbudstid

     Den körförbudstid som polismyndigheten meddelar med anledning av en gärning enligt 43 § ska vara lägst en månad och högst fem år. När körförbudstiden bestäms för andra gärningar än för rattfylleribrott ska hänsyn tas till konsekvenserna för personens försörjning och dennes behov av att röra sig i trafiken. Körförbudstiden får dock aldrig understiga

     a) tre månader för den som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten,

     b) ett år för den som gjort sig skyldig till rattfylleri,

     c) två år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eller om personen tidigare dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och mindre än fem år gått mellan gärningarna.

     Ett körkort förenat med villkor om alkolås får dock under vissa förutsättningar i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. utfärdas för den som gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri på grund av alkoholförtäring.

     När en körförbudstid bestäms enligt 43 § 2 mom. 5–7 punkterna gäller den tills vidare.

     När körförbudstiden bestäms ska den tid som passerat sedan föraren meddelades ett interimistiskt körförbud räknas av. Om det interimistiska körförbudet har pågått under minst så lång tid som skulle ha bestämts som körförbudstid, ska det när ärendet slutligt avgörs beslutas att körförbudstiden är verkställd.

     Beslutet verkställs även om det överklagas.

 

48 §

Ansökan om nytt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en prövotid löpte och körkortet omhändertagits med stöd av 43 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten eller 2 mom. 1 – 3 punkterna krävs, utöver kraven i 2 mom., en genomförd av landskapsregeringen godkänd kurs om attityd och trafik. Har körkortet omhändertagits på grund av rattfylleri ska sökanden dessutom genomgå en av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik. Vad som ingår i kurserna och vem som ansvarar för dem anges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

51 §

Hinder mot att bevilja ansökan

     En ansökan om körkort villkorat av alkolås får inte bifallas, om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms olämplig för körkortsinnehav villkorat av alkolås. Lämplighet förutsätter att sökanden kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt inte har något annat drogmissbruk än alkoholmissbruk och i övrigt uppfyller de medicinska krav som gäller körkortstillstånd enligt 10 §. En ansökan som görs efter en körförbudstid som varat mer än ett år får inte bifallas förrän sökanden har beviljats körkortstillstånd och har avlagt godkänd förarexamen.

 

52 §

Villkorstid

     Bifalls en ansökan om körkort villkorat av alkolås gäller en villkorstid på minst ett år om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri och minst två år om körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eller tidigare dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och mindre än fem år gått mellan gärningarna. Villkorstiden får aldrig vara kortare än den körförbudstid som meddelats på grund av gärningen och som skulle ha verkställts om körkortshavaren inte ansökt och beviljats körkort villkorat av alkolås.

     Ett körkort villkorat av alkolås utfärdas alltid med en administrativ giltighetstid på fem år men när villkorstiden har upphört kan körkortshavaren ansöka om ett nytt körkort enligt bestämmelserna i 56 §.

 

55 §

Körförbudstid under pågående villkorstid

     Om en körkortshavare med ett körkort villkorat av alkolås, under pågående villkorstid, meddelas en körförbudstid som överstiger en månad ska villkorstiden för körkortet villkorat av alkolås förlängas med den meddelade körförbudstiden. Meddelas en kortare körförbudstid ändras inte villkorstiden.

     Om ett körkortsingripande sker under en pågående villkorstid och körkortshavaren på grund av det inträffade inte längre bedöms uppfylla kraven på lämplighet enligt 51 §, ska körkortet villkorat av alkolås återkallas. Körkortet villkorat av alkolås ska även återkallas om körkortshavaren utan godtagbara skäl framfört ett fordon som inte varit utrustat med alkolås eller företagit någon typ av manipulation av alkolåset.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

56 §

Särskilda krav för att återfå körkortet

     När villkorstiden för körkort villkorat av alkolås är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan, om sökanden uppfyller kraven för körkortstillstånd. Om det i beslutet om villkor om alkolås finns andra krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller även de kraven. Detsamma gäller ett beslut av polismyndigheten som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut. Om sökanden inte uppfyller kraven för körkortstillstånd enligt 11 § 1 mom. när villkorstiden är slut kan polismyndigheten av särskilda skäl fatta beslut om att förlänga villkorstiden med högst ett år.

 

62 §

Giltighet på Åland av körkort utfärdat i en konventionsstat

     Ett körkort som är utfärdat i ett land utanför EES som har tillträtt den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/1959) eller den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) gäller på Åland om körkortshavaren uppfyller de ålderskrav som anges i 9 § och körkortet är giltigt i den utfärdande staten och

     1) körkortet är ett nationellt körkort som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller har samma information skriven med latinska bokstäver som ett körkort som motsvarar körkortsmodellen i konventionen eller att det utöver körkortet uppvisas ett konventionsenligt internationellt körkort eller en officiell översättning av körkortet till svenska, engelska, tyska, franska eller något annat nordiskt språk,

     2) körkortet åtföljs av en identitetshandling med fotografi när körkortet saknar fotografi på innehavaren och

     3) innehavaren uppfyller de medicinska kraven för respektive kategori.

     Bestämmelserna i 1 mom. gäller också körkort och internationella körkort utfärdade enligt de regionala bestämmelserna i Hongkong, Macao eller Taiwan.

     Körkortet gäller på Åland i två år från det att körkortshavaren bosatte sig i Finland men ger inte körkortshavaren rätt att köra en Ålandsregistrerad lastbil eller buss i förvärvssyfte. Ett körkort som är utfärdat i en konventionsstat efter att körkortshavaren fick sin permanenta bosättningsort på Åland eller i riket är inte giltigt.

 

62a §

Giltighet på Åland av andra utländska körkort

     Nationella körkort som inte är utfärdade av någon av de stater som anges i 61 eller 62 § och som motsvarar kategori A1, A2, A eller B gäller på Åland i ett år från inresan eller, om innehavaren är införd i befolkningsregistret, från det att innehavaren infördes i befolkningsregistret under förutsättning att körkortshavaren uppfyller de medicinska krav som är en förutsättning för trafiksäkerheten och de ålderskrav som anges i 9 § och att körkortet är giltigt i den utfärdande staten och i övrigt uppfyller de krav som anges i 62 § 1 mom. Denna paragraf tillämpas även på körkort beviljade på Färöarna och Grönland. Ett utländskt körkort som är utfärdat efter att körkortshavaren fick sin permanenta bosättningsort på Åland eller i riket är inte giltigt.

 

63 §

Ingripande mot utländska körkort

     Om det finns grund för ett körkortsingripande som avses i 6 kap. mot en körkortshavare med ett EES-körkort eller ett annat utländskt körkort tillämpas samma bestämmelser som vid ingripande mot ett åländskt körkort.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

65 §

Utbyte av körkort utfärdat av en konventionsstat

     Ett körkort som är utfärdat i en konventionsstat och uppfyller kraven i 62 § får bytas ut mot ett åländskt körkort i kategori A1, A2, A och B utan krav på en ny förarexamen, om sökanden ansöker om och beviljas körkortstillstånd och bytet görs inom den tvåårsfrist som anges i 62 § och innan körkortets giltighetstid går ut.

     På det åländska körkortet ska det anges vilken stat eller region som har beviljat det körkort som ligger till grund för utbytet.

     Det gamla körkortet ska lämnas in till polismyndigheten innan det nya körkortet får lämnas ut. Körkortet ska bevaras för att på begäran kunna återlämnas till innehavaren om han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt åländska körkort till polismyndigheten.

     Nationella körkort som inte är utfärdade av någon av de stater som anges i 61 eller 62 § får inte bytas ut utan krav på att ny förarexamen avläggs.

 

69 §

Ansvar

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 33 § 2 mom. om att ersätta körkortet på grund av ändrade personuppgifter eller villkor eller bestämmelsen i 36 § om skyldigheten att medföra körkort och andra handlingar under färd kan föreläggas en ordningsbot på 40 euro. Föraren ska inte dömas till straff om han eller hon före färden har gjort en ansökan om att ersätta körkortet eller en anmälan om att körkortet förstörts eller kommit bort eller om förarens identitet har kunnat fastställas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor och begränsningar i körkortet som avses i 13 § kan för körkortsförseelse dömas till böter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

70 §

Överklagande

     Polismyndighetens eller fordonsmyndighetens beslut enligt denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol och ska ha kommit in dit senast trettio dagar från den dag då klaganden fick del av beslutet. Den som är missnöjd med ett beslut om körförbudstid som polismyndigheten har fattat enligt 43 § 1 mom. 1–4 punkterna ska dock först lämna in ett rättelseyrkande till polismyndigheten på det sätt som anges i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Det beslut som meddelats med anledning av en begäran om rättelse får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Ett åläggande att ge in ett läkarutlåtande eller ett bevis på en godkänd förarexamen får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

     Trots överklagande eller begäran om rättelse kan ett beslut som polismyndigheten fattar med stöd av denna lag verkställas.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den      med undantag av bestämmelserna om traktorbil som träder i kraft den 1 mars 2021.

     Den som har ett giltigt körkort villkorat av alkolås med en administrativ giltighetstid som understiger fem år när denna lag träder i kraft, och körkortshavarens körförbudstid överstiger körkortets giltighetstid och det inte föreligger sådana skäl som anges i 31 § 4 mom. till att körkortet utfärdats med en kortare administrativ giltighetstid, har rätt att byta ut körkortet mot ett körkort villkorat av alkolås med en administrativ giltighetstid på fem år räknat från det gällande körkortets utfärdandedatum.

     Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar till att köra en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor/jordbrukstraktor då den används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (FFS 1280/2003).

 

                                            __________________

    

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman