Lagtingets beslut 37/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 37/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-09-30

LF 17/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 8 punkten landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader samt

     ändras lagens 4 § 1 mom. 1 punkt och 10 § 2-4 punkterna som följer:

 

4 §

Energideklarationens innehåll

     I en energideklaration ska avseende en byggnad anges

     1) energiprestanda med angivande av byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning, varvid energiprestanda för en byggnad, med beaktande av dess typ, ska anges med utgångspunkt i en normal användning av byggnaden och på de grunder för beräkning av energiprestanda som föreskrivs i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland och med stöd av plan- och bygglagen för landskapet Åland gällande bestämmelser,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Allmänna undantag från skyldighet att energideklarera

     Skyldigheten att energideklarera enligt 6 - 8 §§ och de skyldigheter som anges i 13 § gäller inte för följande typer av byggnader:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Byggnader som har skyddats i en plan enligt plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland eller genom ett beslut enligt landskapslagen (1988:56) om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse om gällande minimikrav avseende energiprestanda inte är förenliga med det beslutade skyddet för dessa byggnaders särdrag eller utseende.

     3) Industribyggnader och verkstäder.

     4) Fritidshus med högst två bostäder som inte används för bedrivande av inkvarteringsverksamhet. Vid bedömning av om ett hus är ett fritidshus beaktas husets huvudsakliga användning för fritidsändamål samt om

     a) huset används eller är avsett att användas under mindre än fyra månader per år eller

     b) huset används under en del av året och energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet om huset användes under hela året.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

    

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

     Mariehamn den 30 september 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman