Lagtingets beslut 38/2014

Tillhör ärendet: Lagstiftning om familjehem
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 38/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-15

LF 2/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice sådan den lyder i landskapslagen 2013/121 som följer:

 

3 §

Avvikelser

     Lagen ska inte tillämpas på socialservice som landskapet producerar. Vid tillämpningen av 3 § 1 punkten i rikslagen ska privat socialservice i landskapet omfatta privat barnomsorg, dock inte verksamhet i samhällsstödd enskild barnomsorg, som avses i 28 § barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland, nedan barnomsorgslagen.

     Hänvisningar och bestämmelser i rikslagen ska gälla på det sätt som anges i följande tabeller där landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård benämns landskapslagen om socialvård:

 

Tabell 1

 

 

Hänvisningen i rikslagens

avser i landskapet

1.

2 § 2 mom. och 5 § 1 mom. till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000),

de med stöd av landskapslagen om socialvård tillämpliga bestämmelserna i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000).

2.

4 § 2 mom. till lagen om behörighets-villkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 272/2005),

de med stöd av landskapslagen om socialvård utfärdade bestämmelserna om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården.

3.

4 § 3 mom. till 5 § i lagen om barndagvård (FFS 36/1973),

8 och 9 §§ barnomsorgslagen och de med stöd av 8 § barnomsorgslagen utfärdade bestämmelserna.

4.

4 § 3 mom. till 26a § 2 mom. i socialvårdslagen (FFS 710/1982),

den med stöd av av landskapslagen om socialvård  tillämpliga bestämmelsen i socialvårdslagen (FFS 710/1982).

5.

4 § 3 mom. till 59 och 60 §§ i barnskyddslagen (FFS 417/ 2007),

de med stöd av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen tillämpliga bestämmelserna i barnskyddslagen (FFS 417/ 2007).

6.

11 § 2 mom. till bestämmelser om anmälan till det kommunala organet i lagen om barndagvård,

ansökan och godkännande som avses i 28 § 1 mom. barnomsorgslagen.

7.

13  och 27 §§ till 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen (FFS 710/1982),

de med stöd av landskapslagen om socialvård tillämpliga bestämmelserna i socialvårdslagen (FFS 710/1982).

8.

28 § 3 punkt till 11 § personuppgiftslagen (FFS 523/1999),

7 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999),

15a § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

Tabell 2

 

 

Bestämmelsen i rikslagens

ska i landskapet

1.

7 § 2 mom. om en serviceproducents alla verksamhetsenheter där socialservice produceras dygnet runt,

gälla sådan socialservice som produceras i landskapet.

2.

8 § 1 mom. andra mening om ansökan om tillstånd,

inte tillämpas.

3.

8 § 2 mom. 9 punkt om krav på att uppge den dataskyddsansvariga enligt 20 § 4 mom. lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (FFS 159/2007),

inte tillämpas, dock så att om inte en särskild person inom en verksamhet har förordnats vara dataskyddsansvarig och detta meddelas i tillståndsansökan, så ska den för varje verksamhetsenhet ansvariga personen anses vara dataskyddsansvarig.

4.

9 § 1 mom. andra mening om inspektion med anledning av tillståndsansökan,

inte tillämpas.

5.

17 § 2 mom. första mening om rätt att ge inspektionsuppdrag till andra myndigheter,

inte tillämpas.

6.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

7.

33 § 2 och 3 mom. om centralförvaltningen,

inte tillämpas.

8.

35 § 3 mom. om underrättelse om genomförda tillsynsåtgärder,

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska underrätta det kommunala organet i berörda kommuner om att myndigheten med stöd av rikslagens 17 – 23 §§ har genomfört en tillsynsåtgärd.

9.

41 § om ersättning för kostnaderna för registrering,

inte tillämpas.

10.

45 § 1 mom. andra mening om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

11.

45 § 2 mom. om tillståndets giltighetstid,

inte tillämpas.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 15 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman