Lagtingets beslut 38/2015

Tillhör ärendet: Förnyat hemvårdsstöd
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 38/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-03

LF 22/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om hemvårdsstöd.

     Hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare som inte nyttjar den barnomsorg, förutom lekverksamhet, som bedrivs under kommunal eller samhällsstödd enskild ledning (nedan barnomsorg) enligt bestämmelserna i barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland för vården av sitt barn.

     Det partiella hemvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till vårdnadshavare som arbetar deltid med anledning av vården av sitt barn.

 

2 §

Lagens syfte

     Lagens syfte är att med barnens bästa som utgångspunkt ge vårdnadshavarna valfrihet i fråga om vården av barnet och goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt att främja jämställdheten i samhället.

 

3 §

Stödformer

     Hemvårdsstödet kan beviljas som ett grundläggande hemvårdsstöd, ett utökat hemvårdsstöd, ett hemvårdsstöd för syskon samt som ett partiellt hemvårdsstöd. Det grundläggande och det utökade hemvårdsstödet kan även beviljas som ett hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.

     Till det grundläggande och det utökade hemvårdsstödet kan fogas ett syskontillägg och en inkomstbaserad tilläggsdel. Till hemvårdsstödet för syskon kan fogas en inkomstbaserad tilläggsdel.

     En vårdnadshavare kan inte lyfta det grundläggande, det utökade och det partiella hemvårdsstödet samtidigt.

 

2 kap.
Definitioner

 

4 §

Vårdnadshavare

     Med vårdnadshavare avses i denna lag barnets föräldrar eller den som anförtrotts vårdnaden om barnet.

 

5 §

Familj

     Med familj avses i denna lag den eller de vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet. Om barnet bor tillsammans med endast en vårdnads-havare ingår i familjen även den som vårdnadshavaren stadigvarande lever tillsammans med i gemensamt hushåll i äktenskap eller i ett parförhållande.

 

3 kap.
Allmänna bestämmelser om rätt till stöd

 

6 §

Hemkommun på Åland

     För att en vårdnadshavare ska ha rätt till hemvårdsstöd för sitt barn ska vårdnadshavaren och barnet ha sin hemkommun på Åland enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994).

     Trots att bestämmelserna i 1 mom. om hemkommun på Åland inte uppfylls, kan en vårdnadshavare ha rätt till hemvårdsstöd med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

     Trots att bestämmelserna i 1 mom. om hemkommun på Åland inte uppfylls har en vårdnadshavare rätt till hemvårdsstöd för sitt barn som inte vistas på Åland tillsammans med honom eller henne, om vårdnadshavaren

     1) har rätt att arbeta i Finland enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen (FFS 301/2004) och

     2) har ett giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande och tillstånd att arbeta i Finland minst sex månader eller

     3) har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt arbetsförhållande har upphört.

 

7 §

Avslutad föräldradagpenningsperiod

     Rätten till hemvårdsstöd för ett barn börjar då föräldradagpenningsperioden enligt 9 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) avslutats för detta barn. En vårdnadshavare har inte rätt att lyfta hemvårdsstöd för sitt barn samtidigt som han eller hon lyfter föräldradagpenning för ett syskon.

     Trots bestämmelserna i 1 mom. kan hemvårdsstöd för syskon som avses i 13 § beviljas även då vårdnadshavaren lyfter eller har rätt till sådan föräldradagpenning som avses i 1 mom.

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser om stödformer, stödbelopp och rätt till stöd

 

8 §

Grundläggande hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare som inte nyttjar barnomsorg för vården av sitt barn har rätt till ett grundläggande hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år.

     Det grundläggande hemvårdsstödet är 500 euro per kalendermånad.

 

9 §

Utökat hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte nyttjar barnomsorg för vården av barnet och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd under tiden tills barnet fyller tre år.

     Det utökade hemvårdsstödet är 700 euro per kalendermånad.

     Det utökade hemvårdsstödet kan beviljas under sammanlagt åtta månader så att vardera vårdnadshavaren har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Vårdnadshavarnas stödperioder behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra. Om barnet endast har en vårdnadshavare har vårdnadshavaren rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.

 

10 §

Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer

     För en vårdnadshavare som fått flera barn på samma gång och som har rätt till hemvårdsstöd enligt denna lag beviljas hemvårdsstödet som ett hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.

     Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 euro per kalendermånad för tvillingar och 1 000 euro för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 euro.

     Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1 050 euro per kalendermånad för tvillingar och 1 400 euro för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 euro.

 

11 §

Syskontillägg till hemvårdsstödet

     En vårdnadshavare som utöver det eller de barn som medför rätt till hemvårdsstöd vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett syskontillägg till hemvårdsstödet för varje syskon.

     Syskontillägget är 100 euro per kalendermånad.

     Rätten till syskontillägg upphör den 31 juli det år syskonet blir läro-pliktigt.

     För ett syskon under tre år som ger rätt till syskontillägg har vårdnads-havaren inte rätt att nyttja barnomsorg. För ett syskon som har fyllt tre år och som ger rätt till syskontillägg har vårdnadshavaren rätt att nyttja barnomsorg i medeltal högst fem timmar per dygn eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.

 

12 §

Inkomstbaserad tilläggsdel

     En vårdnadshavare som har rätt till ett grundläggande eller utökat hemvårdsstöd eller ett hemvårdsstöd för syskon kan beroende på familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad ha rätt till en inkomstbaserad tilläggsdel till hemvårdsstödet.

     Den inkomstbaserade tilläggsdelens fulla belopp är 350 euro per kalendermånad.

     Om familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad är lägre än 1 050 euro har vårdnadshavaren rätt till den inkomstbaserade tilläggsdelens fulla belopp. Om familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster per kalendermånad är högre än 1 050 euro minskas tilläggsdelens fulla belopp med 15 procent av den del av de skattepliktiga inkomsterna som överstiger 1 050 euro.

     Till familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster räknas inte familjens minderåriga barns inkomster.

     Till familjens sammanlagda skattepliktiga inkomster räknas inte de inkomster som anges i 21 §.

     Den inkomstbaserade tilläggsdelen beviljas för ett år i sänder.

 

13 §

Hemvårdsstöd för syskon

     En vårdnadshavare som lyfter föräldradagpenning med stöd av sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som ger rätt till denna dagpenning vårdar minst ett eget barn (nedan syskon) har rätt till ett hemvårdsstöd för syskon.

     Hemvårdsstödet för syskon är 100 euro per kalendermånad för varje syskon.

     Rätten till hemvårdsstöd för syskon upphör den 31 juli det år syskonet blir läropliktigt.

     Vårdnadshavaren har inte rätt att nyttja barnomsorg för syskonet, dock så att syskonet under året innan syskonet börjar den grundläggande utbildningen har rätt till barnomsorg i medeltal högst fem timmar per dygn eller i medeltal högst 25 timmar per vecka.

 

14 §

Partiellt hemvårdsstöd

     En vårdnadshavare, vars arbetstid med anledning av vården av barnet uppgår till i medeltal högst 30 timmar per vecka, har rätt till ett partiellt hemvårdsstöd tills barnet fyller tre år samt under det första och andra året barnet deltar i den grundläggande utbildningen och under läsåret innan barnet börjar i den grundläggande utbildningen om barnet som är läropliktigt deltar i förundervisningen inom barnomsorgen. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt har vårdnadshavaren rätt till ett partiellt hemvårdsstöd även under det tredje året barnet deltar i den grundläggande utbildningen. En vårdnadshavare som lyfter partiellt hemvårdsstöd har inte rätt att nyttja barnomsorg i form av fritidshemsverksamhet för sitt barn.

     Det partiella hemvårdsstödet är 125 euro per kalendermånad.

     En vårdnadshavare som är verksam som företagare och som har en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare (FFS 1272/2006) eller som är verksam som lantbruksföretagare och som har en sådan försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006) har rätt till ett partiellt hemvårdsstöd i enlighet med bestämmelserna i 1 mom.

     Båda vårdnadshavarna har rätt till partiellt hemvårdsstöd för samma kalendermånad under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

 

15 §

Hemvårdsstöd för adoptivföräldrar

     Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år från början av den föräldrapenningsperiod som avses i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen. Rätten till grundläggande och utökat hemvårdsstöd upphör dock alltid senast den 31 juli det år då barnet blir läropliktigt.

     Adoptivföräldrar har rätt till partiellt hemvårdsstöd enligt bestämmelserna i 14 §.

 

16 §

Barn som vårdas dygnet runt eller omhändertagits

     Hemvårdsstöd betalas inte för barn som mer än tre månader är i kontinuerlig vård dygnet runt som ordnas av kommunen.

     För barn som omhändertagits enligt bestämmelserna i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen och vars vård och fostran ordnats utom hemmet övergår rätten till hemvårdsstöd till den som faktiskt vårdar och fostrar barnet.

 

5 kap.
Stödtid

 

17 §

Allmänna bestämmelser

     Stödbeloppen räknas per kalendermånad.

     Om vårdnadshavaren inte har rätt till stöd för en hel kalendermånad så är stödet 1/30 av månadsbeloppet för varje dag som vårdnadshavaren har rätt till stöd.

 

18 §

Stödtid

     Hemvårdsstödet betalas från och med den första dagen efter det att vårdnadshavarens rätt till stöd uppkommit.

     Hemvårdsstöd beviljas inte för kortare tid än en månad.

     Hemvårdsstödet kan betalas retroaktivt för högst sex månader före ansökan anhängiggjorts hos kommunen.

 

6 kap.
Ansökan och beslut om stöd

 

19 §

Ansökan om stöd

     Hemvårdsstöd söks hos barnets hemkommun.

 

20 §

Betalning av stöd

     Hemvårdsstödet betalas av barnets hemkommun.

     Hemvårdsstöd som betalas med stöd av 6 § 2 och 3 mom. betalas av landskapet. Landskapet kan avtala med en kommun om handläggning och verkställighet av betalning av sådana stöd.

 

21 §

Inkomster som undantas från de sammanlagda inkomsterna

     Följande inkomster ska inte beaktas då familjens sammanlagda skatte-pliktiga inkomster beräknas enligt 12 §:

     1) moderskapsunderstöd enligt landskapslagen (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd,

     2) barnbidrag enligt landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen,

     3) barnförhöjning enligt folkpensionslagen (FFS 568/2007),

     4) kostnadsersättning för familjevård eller familjedagvård enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen,

     5) hemvårdsstöd enligt landskapslagen (      ) om hemvårdsstöd,

     6) underhållsbidrag för barn som betalas med stöd av ett domstolsbeslut eller ett fastställt skriftligt avtal samt underhållsstöd,

     7) studiepenning eller vuxenstudiepenning enligt landskapslagen (2006:71) om studiestöd,

     8) stipendier eller motsvarande understöd som betalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet,

     9) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (      ) om sysselsättningsfrämjande utbildning,

     10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet,

     11) utkomstskydd enligt landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

     12) utkomststöd enligt landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd,

     13) bostadsbidrag enligt landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag,

     14) handikappförmåner enligt lagen om handikappförmåner (FFS 570/2007),

     15) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FFS 566/2005),

     16) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av en olycksfallsförsäkring,

     17) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (FFS 608/1948),

     18) resedagtraktamenten, ersättningar för resekostnader och ersättningar för sjukvårdskostnader samt med dessa jämförbara ersättningar för särskilda kostnader,

     19) vårdarvode enligt landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård samt

     20) militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (FFS 781/1993).

 

22 §

Skyldighet att lämna uppgifter

     En vårdnadshavare som ansöker om hemvårdsstöd är skyldig att lämna de uppgifter till kommunen som behövs för beslut om hemvårdsstöd. En vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstöd är skyldig att meddela kommunen om förändringar som påverkar rätten till hemvårdsstöd. En vårdnadshavare som lyfter hemvårdsstödets inkomstbaserade tilläggsdel är skyldig att meddela kommunen om familjens gemensamma skattepliktiga inkomster varaktigt förändras med minst 10 procent.

 

23 §

Rättelse av beslut om stöd

     Om ett beslut som gäller utbetalning av hemvårdsstöd uppenbarligen grundar sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter av barnets vårdnadshavare kan kommunen göra en rättelse av beslutet om stöd retroaktivt för högst ett år.

 

24 §

Återbetalning av stöd

     Om ett hemvårdsstöd beviljats på felaktig grund eller till ett för stort belopp kan kommunen kräva att vårdnadshavaren återbetalar det stödbelopp som felaktigt betalats ut. Om orsaken till att hemvårdsstödet beviljats felaktigt inte beror på vårdnadshavaren kan återbetalning krävas för högst ett år.

     Om det av särskilda skäl inte är ändamålsenligt eller skäligt att kräva en återbetalning av det felaktigt utbetalade stödbeloppet eller om beloppet är litet kan kommunen helt eller delvis avstå från att kräva en återbetalning.

     Det belopp som återkrävs kan kvittas mot senare utbetalningsrater av hemvårdsstödet.

     Ett beslut om återkrav som vunnit laga kraft får verkställas såsom en dom med laga kraft.

 

7 kap.
Särskilda bestämmelser

 

25 §

Landskapsandelar

     På verksamhet som kommunen ordnar enligt denna lag tillämpas landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården.

 

26 §

Förbud mot utmätning

     Hemvårdsstöd får inte utmätas.

 

27 §

Tystnadsplikt

     Den som sköter uppgifter enligt denna lag får inte informera en utomstående om vad han eller hon på grund av sin ställning eller sin uppgift har fått veta om personliga eller ekonomiska omständigheter som gäller en person eller en familj.

     Trots bestämmelserna i 1 mom. får uppgifter lämnas till den som på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om saken.

     Den som bryter mot bestämmelsen om tystnadsplikt ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet anses som grovt är straffet böter eller fängelse i högst ett år.

 

28 §

Ändringssökande

     I ett beslut som kommunen fattat om beviljande av hemvårdsstöd får ändring sökas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

 

29 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman