Lagtingets beslut 38/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 38/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-12

LF 23/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen samt

     fogas till lagen en ny 4b § som följer:

 

4b §

Avvikelser från fordonslagens definition av traktorbil

     Fordonslagens 14b § ska tillämpas på Åland med den ändringen att fordonets högsta konstruktiva hastighet ska vara begränsad till 50 kilometer i timmen och att fordonets egenmassa inte får överstiga 1200 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är el, 1500 kg.

 

5 §

Avvikelser från fordonslagens terminologi

     På Åland används orden begravningsbil, veteranfordon, färdtjänstbil och traktorbil istället för de i fordonslagen använda termerna likbil, museifordon, invalidtaxi och lätt bil.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 31 mars 2021.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman